Usnesení z 55/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.10.2008

Usnesení z 55/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.10.2008

22.10.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Doplnění programu 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č.12/2008

3.2 Návrh rozpočtového opatření č.13/2008

3.3 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Změna návrhu finančního plánu Mateřské školy U Lípy Svobody 3 na rok 2009

5.2 Žádosti příspěvkových organizací o navýšení rozpočtu na rok 2008

5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

6.2 Pronájem pozemku p.č. 887/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Pronájem části pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Odstranění a okleštění stromoví ohrožujícího vedení VN

6.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody v bytě Brno, Tuřanské náměstí 1

6.7 Výměna nefunkčního čerpadla ve zdravotním středisku

6.8 Výměna oken ve zdravotním středisku

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

8.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě na zimní údržbu místních komunikací

8.3 Zimní údržba chodníků – zdravotní středisko

8.4 Úklid zastávek MHD

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 55/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Doplnění programu 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje změnu usnesení bodu 1.3. z 54/V. schůze Rady, které nově zní takto:

Rada schvaluje program 14/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 30.10.2008 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 13/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 13/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2009, 9. Návrh rozpočtového opatření č. 13/2008, 10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008, 11. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad, 12. Návrh na změnu ÚpmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice, 12a. Úprava návrhu na změnu ÚpmB v lokalitě Písníky, 13. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany, 14. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany, 15. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 1209 za část p.č. 1208/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany, 18. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany, Holásky a Brněnské Ivanovice za p.č. 1565 k.ú. Staré Brno, 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, 21. Různé, 22. Závěr.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č.12/2008

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.12/2008. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č.13/2008

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.13/2008. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•3.3 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na uspořádání akce „Tuřanské hody”. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Změna návrhu finančního plánu Mateřské školy U Lípy Svobody 3 na rok 2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí změnu návrhu finančního plánu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace na rok 2009 a požaduje jej dodatečně zapracovat do I. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2009 s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu.

•5.2 Žádosti příspěvkových organizací o navýšení rozpočtu na rok 2008

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení navýšení rozpočtu na rok 2008 MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace o 10.000,- Kč; MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace o 20.000,- Kč a MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, budova Holásecká 11 o 10.000,- Kč,  budova Zapletalova 67 o 10.000,- Kč a ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o 31 400,- Kč  a ukládá ÚMČ zapracovat tyto částky do návrhu rozpočtového opatření č.13/2008 pro ZMČ.

•5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření č.7 Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace uvedené v příloze č.4 zápisu.

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7 Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace uvedené v příloze č.5 zápisu

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.8 Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace uvedené v příloze č.6 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o odnětí svěřeného nemovitého majetku pozemku

p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 887/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 887/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Pavlu Fryštenskému, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.7 zápisu.

•6.3 Pronájem části pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu části pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s Vladimírem Doné, Brno dohodou ke dni 31.12.2008 a pronájem této části pozemku Martě Hejlové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.8 zápisu.

•6.4 Odstranění a okleštění stromoví ohrožujícího vedení VN

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ do příští schůze Rady prověřit, zda se jedná o pozemky svěřené MČ Brno-Tuřany.

•6.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Marii Kopřivové, Těšany.

•6.6 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody v bytě Brno, Tuřanské náměstí 1

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu ohřívače teplé vody v bytě Brno, Tuřanské náměstí 1 společností PECAK s.r.o., Brno za cenu 13 394,- Kč včetně DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10.10.2008.

Rada schvaluje vyvložkování komínu v bytě Brno, Tuřanské náměstí 1 Jiřím Kytlicou, Brno za cenu 13 601,- Kč včetně DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10.10.2008.

•6.7 Výměna nefunkčního čerpadla ve zdravotním středisku

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu nefunkčního čerpadla v kotelně Zdravotního střediska Brno, Holásecká 31 společností PECAK s.r.o., Brno za cenu 23 004,- Kč včetně DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 20.10.2008.

•6.8 Výměna oken ve zdravotním středisku

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu 11oken ve Zdravotním středisku Brno, Holásecká 31 společností V okno s.r.o., Kroměříž za cenu 89.560,- Kč včetně DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – výzva k podání nabídky

Usnesení :

Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany”, která tvoří přílohu č.10 zápisu.

Rada schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00  Brno, IČ: 48908746

MOP BRNO, spol. s r. o., Žebětínská 821/70, 623 00  Brno, IČ: 48910546

Martin Minks, Terezy Novákové 101/165, 621 00  Brno, IČ: 69756678

Šimek 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00  Brno, IČ: 64509931

DVOŘÁK comte, a. s., Malá Strana 20,  679 38 Cetkovice , IČ: 25329219

Rada jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit funkci i komise pro otevírání obálek s nabídkami:

Členové: Zdeněk Svoboda, Ing.Jan Petrás, Ivan Drahola, Ing.Miroslav Dorazil, Ing.Jitka Gallová

Náhradníci: Ing.Sylva Kostková, Ing.Vlasta Hrdlíková, Ing.Jan Šnajdr, Vladimír Doležal, Ing.Jolana Klajsnerová

•8.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě na zimní údržbu místních komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Zimní údržba místních komunikací na území MČ Brno – Tuřany” s Technickými službami Brno-Slatina, příspěvková organizace. Dodatek č.1 je uveden v příloze č.11 zápisu.

•8.3 Zimní údržba chodníků – zdravotní středisko

Usnesení :

Rada schvaluje zimní údržbu chodníků v areálu Zdravotního střediska Brno, Holásecká 31 v období  od 1.11.2008 do  31.3.2009 Pavlem Svačinou, Brno za celkovou cenu 19 999,- Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí  o ostatních podmínkách smlouvy.

•8.4 Úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení smlouvy o dílo na úklid zastávek MHD uzavřené s Miloslavem Frýzem, Brno dohodou ke dni 31.10.2008.

Rada schvaluje provádění úklidu zastávek MHD v období listopad 2008 Martinem Minksem, Brno za celkovou cenu 23 800,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 20.10.2008.

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 22.10.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany