Usnesení z 49/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.8.2008

Usnesení z 49/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.8.2008

6.8.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.11/V

1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.9/V

1.5 Komise finanční – zápis ze dne 19.3.2008

1.6 Komise finanční – zápis ze dne 21.5.2008

1.7 Komise finanční – zápis ze dne 2.7.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Letiště Brno – Tuřany – umístění sluneční elektrárny

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu skautů a skautek

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k pomístnímu názvu potoka Dunávka

9.2 Vyjádření k zamýšlené vyhlášce SmB o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích

9.3 Vyjádření k udělení Ceny města Brna

9.4 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 49/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.11/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 11/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 3.7.2008.

•1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.9/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 9/V ze zasedání Finančního výboru ZMČ, které se konalo 24.6.2008.

•1.5 Komise finanční – zápis ze dne 19.3.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 6/V ze schůze Komise finanční, která se konala 19.3.2008.

•1.6 Komise finanční – zápis ze dne 21.5.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 7/V ze schůze Komise finanční, která se konala 21.5.2008.

•1.7 Komise finanční – zápis ze dne 2.7.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 8/V ze schůze Komise finanční, která se konala 2.7.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1  Letiště Brno – Tuřany – umístění sluneční elektrárny

Usnesení :

Rada nemá námitky proti záměru společnosti Letiště Brno a.s.  umístit instalaci fotovoltaické solární soustavy též na dotčenou část pozemku p.č. 374/1, k.ú. Dvorska v Brně.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění Dne pro děti a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Svazu skautů a skautek

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč Svazu skautů a skautek ČR – 93. oddílu skautů Brno-Tuřany na zajištění letního skautského táboru a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Oldřichu Pustinovi z úrovně města.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Oldřichu Pustinovi.

•6.2 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany a v k.ú. Brněnské Ivanovice uvedených v příloze č.1 zápisu společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. z úrovně města.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice Tomáši Slavíčkovi.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k pomístnímu názvu potoka Dunávka

Usnesení:

Rada schvaluje pomístní název Dunávka pro potok protékající katastrálním územím Dvorska..

•9.2 Vyjádření k zamýšlené vyhlášce SmB o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada podporuje záměr upravit z úrovně statutárního města Brna obecně závaznou vyhláškou konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. Návrh lokalit v MČ Brno-Tuřany s takovou regulací bude uplatněn v připomínkovém řízení.

•9.3 Vyjádření k udělení Ceny města Brna

Usnesení:

Rada vyjadřuje plnou podporu návrhu na udělení Ceny města Brna za rok 2008 pro oblast výchova a vzdělání plukovníkovi letectva v.v. Emilu Bočkovi, jehož podání zajišťuje RMČ Brno-Bystrc.

•9.4 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit usnesení: MČ Brno-Tuřany nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  6.8.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarosta MČ Brno-Tuřany