Usnesení z 45/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.5.2004

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 19.5.2004

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

které se konalo dne 19.5.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Program: strana:

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise……………………………………………………………………………………………….. 0

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………… 0

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin……………………………………………………………………………………………. 0

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek……………………………………………………………………………………. 0

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ………………………………………………………………………………………. 0

5.4 Nabídka na měření spalování…………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ………………………………………………………………………………….. 0

5.6 Dveře školní kuchyně………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

6.1 Vsypová loučka……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek…………………………………………………………………………………………… 0

6.3 Návrh na změnu územního plánu……………………………………………………………………………………………………………… 0

6.4 Příprava Územního plánu města Brna………………………………………………………………………………………………………. 0

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………….. 0

6.6 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………………… 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12S, 19/IV 5.4S, 26/IV 3.1S ,34/IV 6.2,

41/IV 3.1, 4.6, 5.4 ,42/IV 4.6, 5.2

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1, 5.3, 5.4

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 11.5.2004 a bere na vědomí uvedené návrhy a doporučení.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení pěstounských rodin ve výši 1000,- Kč, rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek

Rada projednala žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek . Rada neschvaluje příspěvek vzhledem k tomu, že městská část přispívá místnímu klubu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ o provozování sběrných středisek. Dodatek se týká změny sazby DPH.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.4 Nabídka na měření spalování

Rada schvaluje nabídku firmy Kubát na provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u objektu ZS Holásecká ve výši 1.785,- Kč. Rozpočtová skladba 3511/5166

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ

Rada doplňuje bod 5.6.z 39/IV RMČ a souhlasí s navýšením částky na provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplan o 1.394,- Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 6171/5166.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.6 Dveře školní kuchyně

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o navýšení dotace na rok 2004 o 10.000,- Kč z důvodu opravy vstupních dveří do školní kuchyně. Rada doporučuje, aby škola využila vlastní zdroje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Vsypová loučka

Rada pověřuje místostarostku odpovědí Odboru životního prostředí MMB na dotaz ve věci vsypové loučky.

Hlasování pro 5

Zodpovídá místostarostka

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek

Rada souhlasí se zněním vyzývacího dopisu k podání nabídky na likvidaci skládek do 5 m2. Tato výzva bude zaslána firmám: Ecotechniek CZ, Technické služby Tišnov, Sadovnictví Líšeň

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.3 Návrh na změnu územního plánu

Rada doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany (před radnicí a pod pekárnou) v souladu se schválenými studiemi (Šerek, Rusín, Wahla).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.4 Příprava Územního plánu města Brna

Rada projednala požadavek OÚPR na spolupráci na přípravě Územního plánu města Brna. Rada požaduje přípravu a předložení podkladů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice

Rada jmenuje pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany II.etapa“ výběrovou komisi ve složení: Ing. Leo Venclík, Ing. Josef Veselý, Ing. Pavel Vybíral, Jan Havlík, Vojtěch Pospíšil a náhradníky Ing. Zděněk Grubl, Ing. Vladimír Šrom, Ing. Ladislav Juříček, Antonín Tůma, Zdeněk Svoboda

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vladimír Šrom, Ing. Jiří Kudělka, Ing. Jitka Gallová a náhradník Ing. Radka Skoupilová.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.6 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje do redakčního systému webových stránek Ing. Hrabálka TK Tuřany, Jaroslava Trundu za Sdružení Práh.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Zapsala M. Stehlíková

                               Marie Stehlíková                              Jan Havlík 
                               místostarostka                              starosta

Usnesení z 44/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.5.2004

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 5.5.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17,30 hodin, ukončeno v 18.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 5.5.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku……………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………. 2

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly………………………………………………………………………. 2

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………….. 2

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………. 2

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral………………………………………………………………………………………………………… 2

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14………………………………………………………………………………………….. 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční…………………………………………………………. 3

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD…………………………………………………………………………………….. 3

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno………………………………………………………………………………………………….. 3

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí……………………………………………………………………………………… 3

5.5 Přemístění telefonní budky………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin………………………………………………………………………………………………… 3

6.2 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………….. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

26/IV bod 3.1 S

34/IV bod 6.2

41/IV bod 3.1, 4.6, 5.4

42/IV bod 4.6, 5.1, 5.2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku

Rada projednala zápis z jednání komise ze dne 6.42004 a 4.5.2004 a bere ho na vědomí. Podněty, týkající se oprav výtluků, kanalizačních vpustí a parkovacích míst, reklamace chodníku na ul. Popelova se bude rada zabývat.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s pí. Myškovou, kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje ukončení pronájmu zahrádky p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice s panem Šmídem dohodou ke dni 31.5.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s pí. Vozdeckou.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly

Rada potvrzuje rozhodnutí ZMČ z 26.2.2004 a neschvaluje prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej části pozemku pč. 210/1 k.ú. Tuřany

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4037 k.ú. Tuřany p. Hockovi.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice pí Hrdličkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej p.č. 972/1 a věcné břemeno práva příjezdu a příchodu přes p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1030, 1029/1, 1029/4, 1029/5, 1029/7, 1029/10, 1029/11, 1004/4 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14

Rada bere na vědomí sdělení MO MMB o pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14 po dobu trvání nájemní smlouvy na dobu určitou.

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční

Rada projednala nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na ulici Revoluční. Rada souhlasí se zpracováním projektu včetně zaměření a projednání se správci sítí v ceně do 10 tis. Kč a zhotovení přístřešku v ceně do 110 tis. Kč. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s panem Frýzem, kterým se cena díla zvyšuje o 5500 Kč

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno

Rada schvaluje příspěvek pro Domov pro matky v tísni ve výši 1 tis. Kč. Rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí

Rada projednala požadavek rybářů a myslivců o příspěvek na Den dětí a schvaluje proplacení faktury ve výši 2x 2 tis. Kč.Rozpočtová skladba 3429/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přemístění telefonní budky

Rada schvaluje návrh na přemístění „budky“ Telecomu před radnicí v ceně do 260 tis. Kč včetně DPH

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad6) Různé

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Rada souhlasí s uzavřením mateřských škol v době letních prázdnin. V provozu bude MŠ U Lípy Svobody v době od 1. – 23. 7.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje Pavla Dvořáčka do redakčního systému www stránek za ŘK farnost Brno Tuřany

Zapsala: Marie Stehlíková

                       Jan Havlík                               Marie Stehlíková
                        starosta                                 místostarostka

Usnesení z 43/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 43/IV

Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin, ukončeno v 19.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z 43/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS……………………………………………………………………………………………………….. 1

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice………………………………………… 1

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká……………………………………… 1

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Různé

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS

Rada schvaluje znění mandátní smlouvy s firmou RTS, a.s. Brno na výkon zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce radnice, II. etapa firmou IKIS, s.r.o., Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: DIRS Brno, AVUS Kobylnice, 3V+H Brno, FRAMA Brno, STAVOPROGRES Brno.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce ZŠ Dvorecká firmou RTS Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: Waler Brno, Kvadros Brno, P.S.K. Brno, INGA Brno, ROYS Znojmo.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                          Marie Stehlíková
                                 
starosta                           místostarostka

Usnesení z 42/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 21.4.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………………………………….. 2

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………… 2

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………………………………………. 2

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení……………………………………………………………………………………………………….. 2

4.5 Nákup kytek ke Dni matek…………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova……………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004…………………………………………………………………………………………… 2

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení……………………………………………………………………………….. 3

5.2 Vsypová loučka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích………………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Jmenování redaktorů www stránek……………………………………………………………………………………………………. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

40/IV bod 2.6.

41/IV bod 3.1., 4.3. ZMČ, 4.6., 5.2. ZMČ, 5.4., 5.5. ZMČ

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. – Dufonev

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh

Rada schvaluje 3. dodatek k nájemní smlouvě s občanským sdružením Práh. Jedná se o dodatek o požární bezpečnosti objektu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s ukončením nájmu zahrady p.č. 818/2 v k.ú. Holásky s panem Ing. Františkem Holubem ke dni 30.4.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s paní Jitkou Andrýskou.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 2340, k.ú. Holásky o výměře 33 m2 paní Haně Sobotkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Rada na základě pověření ZMB k zajištění investiční akce rekonstrukce budovy ZŠ Dvorecká v objemu 6,9 mil Kč vybrala nabídku firmy RTS a.s. na provedení výběrového řízení na tuto akci v ceně do 30 tis. Kč. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice

Rada vybrala nabídku firmy IKIS s.r.o. na provedení výběrového řízení na III. etapu rekonstrukce radnice v ceně do ……………Kč. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení

Rada souhlasí se zakoupením laminovacího zařízení Pouchman 12 na vyhotovování rybářských lístku v ceně 6.590,- Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup kytek ke Dni matek

Rada souhlasí s nákupem kytek ke Dni matek v celkové částce do 7.500 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova

Rada vybrala z nabídek na projekt na opravy komunikací na ulici Petlákova firmu Pedadesign v ceně 60.000 Kč. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004

Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004.

Ad5) Různé

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení

Rada pověřuje místostarostku jednáním na MMB ve věci vystěhování rodiny Šamšulových z obecního bytu na základě jejich žádosti o náhradní bydlení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.2 Vsypová loučka

Rada požaduje vyjádření komise sociálně zdravotní a komise rozvoje ke zřízení vsypové loučky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích

Rada souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místních poplatcích (bez zpoplatnění výkopových prací).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Jmenování redaktorů www stránek

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslava Foltánová (MŠ Holásecká), Marie Přichystalová (MŠ U lípy Svobody), Magda Brázdová (MŠ V aleji), MUDr. Ondřej Zahradníček (Skaut), Mgr. Hana Tomanová (Knihovna Jiřího Mahena), Tomáš Krejčí (ZŠ Měšťanská).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                 Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                         místostarostka

Usnesení z 41/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.4.2004

Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany dne 7.4.2004

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

 Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 7.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Ad1) Technický bod

Ad2) Kontrola úkolů

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

3.2 Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

3.3 Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

3.4 Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

3.5 Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

4.2 Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

4.3 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

4.4 Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

4.5 Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

4.6 Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

5.2 Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

5.3 Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

5.4 Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

5.5 Výsledky hospodaření za rok 2003

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

6.2 Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

6.3 Příprava Dne matek

 1. Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlík

ová byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.,

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

36/IV bod 4.1.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.1., 4.2.,

4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. • Dufonev

Usnesení z jednání komisí a výborů

Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

Rada se seznámila se zápisem ze zasedání komise dopravy a

veřejného pořádku ze dne 2.3.2004. Doporučení komise, týkající se Holaseckých písníků, vodorovného značení přechodu na křižovatce Vinohradská-Kaštanová, obnovení jednání s DPmB o dopravní obslužnosti Tuřan a Holásek, návrhu na změnu zastavování autobusu MHD Na návsi po 20 hodině a dopravního značení před vjezdem na ulici Farní bere na vědomí. Podněty se bude rada zabývat.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: starosta

Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

Rada projednala stanovisko komise rozvoje

ke studii Holaseckých písníků ze dne 9.12.2003 a její kladné stanovisko ke studii bere na vědomí.

 • Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

  Rada projednala stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků ze dne 4.12.2003 a její výhrady ke studii bere na vědomí.

 • Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

  Rada projednala stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků ze dne 2.3.2004 a její doporučení na doplnění o návrh chodníku pro pěší bere na vědomí.

 • Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Na základě výše uvedených podnětů komisí rada souhlasí se studií Holaseckých písníků a požaduje zapracování chodníku příp. cyklostezky podél navržené komunikace.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostarostka

Majetkoprávní dispozice

Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska o výměře 225 m2 jako pole panu Josefu Blaštíkovi.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

Rada souhlas

í s pronájmem pozemku p.č. 884,885 k.ú. Tuřany jako orná paní Mileně Říčařové a PhDr. Mileně Krhutové z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

Rada doporučuje ZMČ schválit koupi pozemku p.č. 333/2 v k.ú. Dvorska do majetku města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala požadavek MO MMB na aktualizaci stanoviska MČ k odprodeji pozemku p.č. 1604/1, k.ú. Tuřany a vzhledem k vyjádření Zastupitelstva z 19.12.2002 nemá městská část Brno Tuřany důvod měnit toto stanovisko.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada trvá na své žádosti o svěření pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany městské části za účelem jeho pronájmu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada požaduje stanoviska komisí stavební, rozvoje a dopravní k budoucímu využití pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany v termínu do 15.5.2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Hospodářské záležitosti

Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

Rada souhlasí s umístěním kontejnerů ve Dvorskách na ulici Zapletalova dne 9.4.2004 a v Holáskách u hřiště při ulici Javorová, v částce do 15.000 Kč. Rozpočtová sk

ladba 3722/5169.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

Rada odsouhlasila žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Rada vybrala ze 3 nabídek na vypracování projektové dokumentace na demolici tělocvičny na ulici Tuřanská 12 nabídku firmy JP statika s.r.o. za nabídkovou cenu 28.350 vč. DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Výsledky hospodaření za rok 2003

Rada se seznámila s výsledky hospodaření za rok 2003 a doporučuje je ZMČ ke schválení.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Organizační záležitosti

Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslav Kratochvíl (za SDH Holásky), Markéta Novotná (za SDH Brněnské Ivanovice), Jiří Vláčil (za TJ Holásky), Marie Dosedělová (za Klub důchodců Tuřany), Martin Horákovský (za SK Tuřany), Tomáš Hudec (za Český svaz zahrádkářů).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 11. zasedání

ZMČ, které se koná 29.4.2004 od 17 hodin v budově ZŠ Měšťanská 21. Na program jsou zařazeny tyto body: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, výsledky hospodaření městské části za rok 2003, použití přebytků hospodaření příspěvkových organizací, informace o hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2004, rozpočtové opatření č. 2/2004, majetkoprávní dispozice, různé, závěr.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Příprava Dne matek

Rada pověřuje komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou přípravou Dne matek, který se uskuteční v neděli 9. května v 15 hodin na Orlovně.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: předseda komise

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                        místostarostka

Usnesení z 40/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.3.2004

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 19 hodin

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 31.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady…………………………………………………………………………………………. 1

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky…………………………………………………………………….. 1

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí………………………………………………… 1

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ. 2

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí………………………………………………………………………………………… 2

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová……………………………………………………………………….. 2

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB…………………………………………………………………………………………. 2

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska…………………………………………………………………………………. 2

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004……………………………………………………………………………………….. 2

Ad3) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Listy 2/2004……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Přemístění a obnova křížů………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Hospodářské záležitosti

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady

Rada doplňuje usnesení z 37/IV zasedání z 18.2.2004, bod 5.10. takto: Po upřesnění finančního limitu souhlasí s prováděním autorského dozoru ateliérem CREO a schvaluje změnu názvu smlouvy III. a IV. etapa v souladu s etapami stavebních prací.

I. etapa statické zajištění objektu, oprava krovu a střešního pláště

II. etapa stavební úprava 1.NP stavební úřad a 2.NP kanceláře ÚMČ

III. etapa fasády, průjezd a venkovní komunikace, WC pod schodištěm, pošta, společenské centrum, opravy přípojek plynu a kanalizace

IV. etapa výtah

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 6.176,10 Kč vč. DPH firmě IKIS za zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na provedení dodatečných stavebních prací na Rekonstrukci radnice. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 27.480 Kč vč. DPH Technickým sítím Brno, a.s. za úpravu elektrovýzbrojí sloupů VO pro připojení hlásičů VISO dle objednávky z 31/IV zasedání rady, bod 4.21. Rozpočtová skladba 5212/6121

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek městské části s Ing. Janem Petrásem na dobu určitou do 31.12.2004 v ceně 1000 Kč/měsíčně.

Hlasování: pro 4, nehlasoval 1

Zodpovídá: tajemník

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí

Rada souhlasí se zakoupením protipožárních hadic a ventilů do budovy zdravotního střediska v ceně do 7.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5137

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová

Rada souhlasí se zhotovením a instalací informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová v ceně 3.660 Kč bez DPH firmou GEFAB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB

Rada bere na vědomí zprávu OKO MMB o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části za rok 2003 a zprávu auditora o hospodaření za rok 2003 (výrok bez výhrad).

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska

Rada souhlasí s odstraněním závad zjištěných revizí hromosvodu na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Milan Krásenský v ceně 8.372,- Kč, rozpočtová skladba 3511/5171.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004

Rada schvaluje rozpočtové opatření 2/2004 ve výši 10 tis. Kč (položka 2212/5171 opravy místních komunikací snížena o 10 tis. Kč, zůstává 990 tis., položka 2219/5169 informační cedule navýšena o 10 tis. Kč)

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Ad3) Různé

3.1 Listy 2/2004

Rada souhlasí s obsahem Listů 2/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

3.2 Přemístění a obnova křížů

Rada souhlasí s přemístěním kříže v parčíku Revoluční-Zezulova a obnovou kříže na ulici Tuřanka z finančních prostředků Odboru kultury MMB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostaroskta

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                              Jan Havlík                                Marie Stehlíková
                                                
starosta                                místostarostka

Usnesení z 39/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.3.2004

Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 17.3.2004

.

 Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 17.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Jan Havlík

Ad1) Technický bod
Ad2) Kontrola úkolů
Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska
4.2 Dodatek ke smlouvě s Českou poštou
4.3 Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná
4.4 Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice
4.5 Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídka na údržbu zeleně
5.2 Prodloužení smlouvy na čištění komunikací
5.3 Odstranění černých skládek
5.4 Zakoupení odpadkových košů
5.5 Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace
5.6 Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

Ad6) Různé

6.1 Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady
 1. Technický bod

  Rada schvaluje program svého zasedání.

  Hlasování: pro 3

  Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

  Hlasování: pro 3

 2. Kontrola úkolů:

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11S

  64/III bod 12 S

  19/IV bod 5.4.S

  22/IV bod 7.1.,

  26/IV bod 3.1.S

  31/IV bod 6.6.

  32/IV bod 3.7.

  34/IV bod 6.2.

  37/IV bod 4.3., 4.6., 5.1., 5.3., 5.4., 5.9., 5.10.

  38/IV bod 3.1. ZMČ, 4.2., 4.3., 4.7., 6.3.

  Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

  21/III bod 3.1. • Dufonev

 3. Usnesení z jednání komisí a výborů

  1. Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

  Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 9.3.2004 a bere jej na vědomí.

 4. Majetkoprávní dispozice

  1. Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska

   Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska jako orné půdy paní Evě Švehlové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Dodatek ke smlouvě s Českou poštou

   Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu s Českou poštou, s.p., týkající se povinností nájemce na úseku požární ochrany.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná

   Rada nesouhlasí s pronájmem plochy p.č. 591/1, k.ú. Tuřany (ulice Podlipná) pro grilování kuřat paní Marcele Cibulkové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada nedoporučuje ZMČ schválit odprodej části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Thermoservis z důvodu nevyjasněného podnikatelského záměru.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

  Rada doporučuje ZMČ k odprodeji pozemek p.č. 2502, k.ú. Holásky o výměře 381 m2.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 5. Hospodářské záležitosti

  1. Nabídka na údržbu zeleně

   Rada se seznámila s nabídkami na údržbu zeleně. Jedná se o firmy: 1. Zahradnická firma Skoupý, 2. Realizace a údržba zeleně Ing.Švec, 3.EDEN s.r.o., 4. Zahradní architektura Želešice spol. s.r.o. 5. Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav. Údržba se týká ploch zeleně v Holáskách: podél cesty směrem k jezerům za ulicí U Potoka, hřiště Javorová, parčík u školy a parčík ul. Rolencova. Rada vybrala nabídku firmy EDEN s.r.o. za cenu 116.371,50 Kč/ročně vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Prodloužení smlouvy na čištění komunikací

   Rada souhlasí s prodloužením smlouvy na čištění komunikací s firmou Technické služby Žabovřesky (4x blokové čištění místních komunikací, 4x hlavní komunikace) v ceně je 658 350,-Kč včetně DPH (neobsahuje platbu za smetky), rozpočtová skladba 2212/5169.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Odstranění černých skládek

   Rada souhlasí s odstraněním černých skládek na ulici Kaštanová • Ráječek podél hlavní komunikace v ceně 15.000 ,- Kč a na ulici U Potoka v ceně 8.500 Kč, roztroušená skládka na polní cestě za zámečkem směrem k trati v ceně do 10.000,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3722/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Zakoupení odpadkových košů

   Rada souhlasí se zakoupením 18 ks nových odpadkových košů v ceně 35.898 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5139.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace

   Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem, Studio elektronického designu, týkající se zajištění údržby a provozu internetové prezentace MČ v ceně 390 Kč/měs.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  6. Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

  Rada souhlasí s nabídkou firmy Pecák na výměnu vodovodního ventilu v kotelně zdravotního střediska v ceně do 14.000 tis. Kč vč. DPH a s provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplat v celkové ceně 3.800 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5171 a 6171/5166.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 6. Různé

  1. Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady

Rada revokuje bod 6.1. z 31/IV zasedání rady, týkající se anaerobní fermentace organických odpadů v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto záměrem souhlasí.

Hlasování: pro 3, zdržel se 1

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                    Ing. Miloslav Blažek                                  Marie Stehlíková
                                       člen rady                                                   místostarostka