Usnesení z 59/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.12.2008

Usnesení z 59/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.12.2008

17.12.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze schůze dne 11.11.2008

1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis z jednání dne 11.12.2008

1.5 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

1.6 Kontrolní výbor-zápis ze zasedání 20.11.2008

1.7 Finanční výbor-zápis ze zasedání 9.12.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Úprava směrné části Územního plánu města Brna v  lokalitě pro bydlení Sladovnická

2.2 Změna Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

2.3 Změna Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 285 k.ú. Dvorska

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Provoz mateřské školy U Lípy Svobody 3, Brno, PO

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k výkupu pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany

6.2 Výpůjčka pozemků Tenisovému klubu Tuřany

6.3 Výpůjčka pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

6.4 Pronájem pozemku části p.č. 1386 k.ú. Tuřany

6.5 Pronájem pozemku části p.č. 301/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Osvětlení vitráže

6.7 Doplnění ohřevu teplé užitkové vody na poště

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 59/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze schůze dne 11.11.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 11.11.2008.

•1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis z jednání dne 11.12.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 8.jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 11.12.2008.

•1.5 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

Usnesení:

Rada odvolává Mgr.Michaelu Budíkovou z funkce člena Komise kulturní a volnočasových aktivit.

Rada jmenuje členem Komise kulturní a volnočasových aktivit pana Miroslava Vladíka.

•1.6 Kontrolní výbor-zápis ze zasedání 20.11.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením z 13/V. zasedání Kontrolního výboru, které se konalo 20.11.2008.

•1.7 Finanční výbor-zápis ze zasedání 9.12.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 11/V. zasedání  Finančního výboru, které se konalo 9.12.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Úprava směrné části Územního plánu města Brna v  lokalitě pro bydlení Sladovnická

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ schválit návrh  na úpravu směrné části ÚPmB v k.ú. Brněnské Ivanovice, ul. Sladovnická dle studie Ing. arch. Markéty Veselé, návrhová plocha pro bydlení.

Navrhovaná úprava směrné části spočívá ve zvýšení IPP z koeficientu 0,4 na 0,9.

•2.2 Změna Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, kterou podal Petr Pernes, Brno. Jedná se o změnu ze stávající stabilizované plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro individuální rekreaci.

•2.3 Změna Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 285 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 285 k.ú. Dvorska z plochy ZPF pro individuální rekreaci na návrhovou plochu pro bydlení.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Provoz mateřské školy U Lípy Svobody 3, Brno, PO

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu MŠ U Lípy Svobody 3, Brno, PO tak, že provoz bude ukončen dne 19.12.2008 a zahájen dne 5.1.2009.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k výkupu pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s nabídkou výkupu pozemku p.č. 4792 k.ú. Tuřany z úrovně města.

•6.2 Výpůjčka pozemků Tenisovému klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 745/8, 745/10 a 745/7 k.ú. Tuřany Tenisovému klubu Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.3 Výpůjčka pozemků Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje výpůjčku pozemků uvedených v příloze smlouvy Sportovnímu klubu Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.4 Pronájem pozemku části p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 1386 k.ú. Tuřany Antonínu Tůmovi, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.5 Pronájem pozemku části p.č. 301/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 301/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Nikole Medkové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.4 zápisu.

•6.6 Osvětlení vitráže

Usnesení:

Rada schvaluje variantu I.  osvětlení vitráže na chodbě budovy radnice firmou EXX s.r.o., Brno za cenu  4 236,40,- Kč (vč. DPH).

•6.7 Doplnění ohřevu teplé užitkové vody na poště

Usnesení:

Rada schvaluje provedení víceprací na doplnění ohřevu teplé užitkové vody v prostorech budovy radnice pronajatých České poště firmou DIRS Brno s.r.o. za cenu 11.269,45 Kč vč. DPH.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 17.12.2008

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany