Usnesení z 61/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.1.2009

Usnesení z 61/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.1.2009

14.1.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Ulice Písečná – umístění reklamy

2.2 Zřízení přechodu na ulici Revoluční

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

6.5 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2351 k.ú. Holásky stavbou přípojky splaškové kanalizace

6.6 Změna smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1512/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

9)     RŮZNÉ

9.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 61/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí odstoupení předsedkyně Komise stavební, rozvoje a správy majetku z této funkce oznámené dopisem ze dne 8.1.2009.

Rada jmenuje Ing. Jana Haraštu, CSc. předsedou Komise stavební, rozvoje a správy majetku ke dni 1.2.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Ulice Písečná – umístění reklamy

Usnesení:

Rada nemá námitky k umístění reklamy na ulici Písečné při vjezdu do areálu firmy Manag správní, a.s., Brno na ulici Písečné dle předložené dokumentace.

•2.2 Zřízení přechodu na ulici Revoluční

Usnesení:

Rada souhlasí se zřízením přechodu pro chodce na ulici Revoluční v blízkosti zastávky MHD ve směru do centra města a ukládá úřadu zajistit cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

Usnesení :

Rada schvaluje předložení návrhu na ocenění pedagogické pracovnice PhDr.Boženy Küfhaberové, PhD., ředitelky ZŠ Měšťanská 21, Brno Radě města Brna v kategorii výrazná pedagogická osobnost roku. Text návrhu na ocenění tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany.

•6.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje orgánům města schválit pronájem pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky.

•6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.4 Pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany Ing. Aloisi Preislerovi, Brno. Rada schvaluje text dodatku č.1 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.2 zápisu.

•6.5 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2351 k.ú. Holásky stavbou přípojky splaškové kanalizace

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 2351 k.ú. Holásky stavbou přípojky splaškové kanalizace k rekreačnímu objektu na pozemku p.č. 2329 k.ú. Holásky.

•6.6 Změna smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1512/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1512/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s Růženou Myškovou, Brno a Štefanem Jentky, Brno. Rada schvaluje text dodatku č.3 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.3 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany” s vybraným uchazečem .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany uvedené v příloze č.5 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 14.1.2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany