Usnesení z 60/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.1.2009

Usnesení z 60/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.1.2009

7.1.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze schůze dne 9.12.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Investiční záměr “Rekonstrukce komunikací Tuřany II”

2.2 Investiční záměr “Stavební úpravy křižovatky Kaštanová, Popelova, Vinohradská”

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně nebo prodeji pozemků p.č. 43, 44/1 a 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 2135/34 k.ú. Tuřany

6.3 Vyjádření k dotčení pozemků v k.ú. Holásky stavbou přípojky NN

6.4 Nástavba učeben nad jídelnou ZŠ Měštanská

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přijetí daru 2 obrazů

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k podnikatelskému záměru fotovoltaického systému

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 60/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze schůze dne 9.12.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 9.12.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Investiční záměr “Rekonstrukce komunikací Tuřany II”

Usnesení:

Rada nemá připomínky k investičnímu záměru  “Rekonstrukce komunikací Tuřany II”.

•2.2 Investiční záměr “Stavební úpravy křižovatky Kaštanová, Popelova, Vinohradská”

Usnesení:

Rada nemá připomínky k investičnímu záměru “Stavební úpravy křižovatky Kaštanová, Popelova, Vinohradská”.

•3)    ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009 dle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke směně nebo prodeji pozemků p.č. 43, 44/1 a 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků p.č. 43, 44/1 a 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 927/44, 927/45 k.ú. Horní Heršpice, p.č. 7988/34 a 7988/35 k.ú. Židenice ve vlastnictví společnosti BESSY INVEST, a.s.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 43, 44/1 a 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BESSY INVEST, a.s.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 2135/34 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku části p.č. 2135/34 k.ú. Tuřany Ing. Janu Děcky.

•6.3 Vyjádření k dotčení pozemků v k.ú. Holásky stavbou přípojky NN

Usnesení:

Rada nemá námitky proti dotčení pozemků p.č. 2172, 2352, 2358, 2435, 2409, 2411, 2436 k.ú. Holásky stavbou vzdušného kabelového vedení NN.

•6.4 Nástavba učeben nad jídelnou ZŠ Měštanská

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace na nástavbu učeben nad jídelnou ZŠ Měšťanská 21, Brno společností Atelier dap s.r.o., Brno za  cenu 149.940,-  Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu rozhodnutím o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přijetí daru 2 obrazů

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí daru 2 obrazů od Jana Bečičky, Brno. Text darovací smlouvy tvoří přílohu č.2 zápisu.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k podnikatelskému záměru fotovoltaického systému

Usnesení:

Rada nemá námitky proti záměru společnosti CF Charlie s.r.o., Brno vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na budovách Kaštanová 64, Brno.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 7.1.2009

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany