Usnesení z 57/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.11.2008

Usnesení z 57/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.11.2008

19.11.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise redakční – odvolání a jmenování členů

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 19.5.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Přechod pro chodce na Sokolnické

2.2 Předláždění chodníku na Ulici 1. května

2.3 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

2.4 Název nové ulice

2.5 Investiční záměr sportoviště Holásky

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2009 – II. etapa

3.2 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009

3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2009

3.4 Návrh rozpočtového opatření č.15/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Radce Vysloužilové

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Ukončení nájmu pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 1504 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Pronájem části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany

6.4 Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 228/20 za p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Sondy u opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody

6.6 Stavební úpravy hasičky Jahodová

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

8.2 Cenové nabídky na úklid zastávek MHD

9)     RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů 5/2008

9.2 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2009

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 57/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise redakční – odvolání a jmenování členů

Usnesení:

Rada odvolává Zdeňka Svobodu z funkce člena Komise redakční a jmenuje Ing. Vlastu Hrdlíkovou, Ivanu Kolečkovou a Pavla Odehnala do funkcí členů Komise redakční.

•1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 19.5.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 8.zasedání Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konalo 19.5.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Přechod pro chodce na Sokolnické

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno na zpracování projektové dokumentace ke stanovení dopravního značení-přechod pro chodce na ul.Sokolnické za cenu do 18 900,-Kč bez DPH.

•2.2 Předláždění chodníku na Ulici 1. května

Usnesení:

Rada neschvaluje nabídku firmy KODASTAV s.r.o., Brno na  předláždění části chodníku na Ulici 1. května, Brno v ceně 17 285,62 Kč vč. DPH a ukládá ÚMČ, aby zajistil neprodleně opravu poškozeného chodníku stavebníkem přilehlé nemovitosti.

•2.3 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

Usnesení:

Rada neschvaluje změnu termínu plnění II. etapy zpracování DUR kanalizace Dvorska firmou Pöyry Environment a.s., Brno na termín do 30.4.2009 a požaduje dodržení termínu uvedeného ve smlouvě.

•2.4 Název nové ulice

Usnesení:

Rada požaduje, aby nová komunikace byla označena novým pojmenováním a měla v MČ svůj vlastní název. Rada ukládá  Komisi  dopravy a veřejného pořádku a Komisi stavební, rozvoje a správy majetku předložit návrhy na název nové ulice do 15.12.2008.

•2.5 Investiční záměr sportoviště Holásky

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor investiční MMB o zpracování investičního záměru na vybudování sportoviště v Holáskách v návrhové ploše R – plochy pro rekreaci.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtu na rok 2009 – II. etapa

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem II. etapy rozpočtu na rok 2009 v předpokládaném objemu 28 066 tis. Kč a takto upravený návrh rozpočtu doporučuje ZMČ ke schválení.

•3.2 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009. Návrh Pravidel je uveden v příloze č.1 zápisu.

•3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2009

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, městského rozpočtového provizoria a v období státního rozpočtového provizoria pro rok 2009. Návrh Pravidel je uveden v příloze č.2 zápisu.

•3.4 Návrh rozpočtového opatření č.15/2008 pro RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.15/2008. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Radce Vysloužilové

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3.000,- Kč Radce Vysloužilové, Brno na nákup LCD monitoru k počítači pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.4 zápisu.

•4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 3.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce „Mikulášská besídka” pro děti a schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.5 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období 24.12.08 -1.1.09.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Ukončení nájmu pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice s Martinou Vuovou a Ivanem Pulicarem dohodou ke dni 31.12.2008.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 1504 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1504 k.ú. Brněnské Ivanovice Martině Vuové a Jiřímu Jircháři. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.3 Pronájem části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany Ing. Aloisi Preislerovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.7 zápisu.

•6.4 Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 228/20 za p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemku části p.č. 228/20 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze č.8 zápisu.

•6.5 Sondy u opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení:

Rada schvaluje provedení kopané sondy společností KODASTAV s.r.o., Brno  u opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody za cenu 18.704,46 Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 14. 11. 2008.

•6.6 Stavební úpravy hasičky Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku společnosti V-okno s.r.o., Kroměříž na vybourání okenního otvoru a osazení dvoudílného okna ve dvorním křídle hasičské zbrojnice na ulici Jahodové za cenu  18 631,- Kč bez DPH       ( 22 171,- Kč vč. DPH).

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany – výběr nejvhodnější nabídky

Usnesení :

Rada schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky “Letní údržba komunikací v městské části Brno-Tuřany” uchazeči .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno.

Rada ukládá ÚMČ předložit Radě ke schválení návrh smlouvy.

•8.2 Cenové nabídky na úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úklid zastávek MHD se společností  FISTAV, spol. s r. o., Brno, IČ:25532952, cena díla 24.990,- Kč/měsíc vč.DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Obsah Listů 5/2008

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.5/2008.

•9.2 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2009

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání společenského plesu MČ Brno-Tuřany dne 31.1.2009 od 20 hod. v Orlovně na ulici Rolencova, Brno a pověřuje místostarostku organizací plesu včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu MČ Brno-Tuřany určenými na pořádání plesu 2009 a schvalování přijetí věcných a peněžitých darů od sponzorů.

Rada stanovuje cenu vstupenky ve výši 120,- Kč.

Rada stanovuje cenu losu do tomboly ve výši 10,- Kč a maximální počet 2000 losů.

Rada ukládá Komisi zdravotní a sociální a Komisi kulturně sportovní a volnočasových aktivit podílet se na přípravě plesu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 19.11.2008

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany