Usnesení z 62/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.1.2009

Usnesení z 62/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.1.2009

28.1.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

1.4 Změna Statutu sociálního fondu

1.5 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

1.6 Ceník za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji Listy

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 BESIP – prováděcí dokumentace

2.2 Spojovací chodník Tuřany – Chrlice

2.3 Změna územního plánu-kanalizace Dvorska

2.4 Kaštanová 127a – výrobní hala

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o poskytnutí dotace

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Změna usnesení bodu 6.1 z 60/V. schůze Rady

6.5 Pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

6.6 ZŠ Měšťanská, budova Požární – doplnění dveří ve spojovací chodbě

6.7 Kaštanová – průchod do území

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

9.2 Obsah Listů 1/2009

9.3 Změna formátu zpravodaje Listy

9.4 Smlouva o reklamě

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 62/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala 13.1.2009.

•1.4 Změna Statutu sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje změnu Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Brna – Úřadu městské části Brno-Tuřany a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, která tvoří přílohu č.1  zápisu.

•1.5 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení:

Rada schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Sazebník tvoří přílohu č.2 zápisu.

•1.6 Ceník za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji Listy

Usnesení:

Rada schvaluje Ceník za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji Listy. Ceník tvoří přílohu č.3 zápisu.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 BESIP – prováděcí dokumentace

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování realizační dokumentace akce BESIP dle požadavků SFDI, část M a I, společností Brněnské komunikace a.s. za celkovou cenu 225 565,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Spojovací chodník Tuřany – Chrlice

Usnesení:

Rada souhlasí s převzetím budoucí dešťové kanalizace na spojovacím chodníku Tuřany – Chrlice do správy městské části Brno-Tuřany za podmínky účasti odpovědného zástupce MČ na kontrolních dnech stavby.

•2.3 Změna územního plánu-kanalizace Dvorska

Usnesení:

Rada požaduje zařadit kanalizaci Dvorska mezi veřejně prospěšné stavby definované v Územním plánu města Brna a ukládá ÚMČ zaslat tento požadavek OÚPR MMB.

•2.4 Kaštanová 127a – výrobní hala

Usnesení:

Rada nemá námitky a připomínky k plánované výstavbě výrobní haly v areálu firmy KOVO-Svaziko, s.r.o. na ulici Kaštanové 127a, Brno.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada neschvaluje poskytnutí dotace  pro Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej části pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice pouze po prodlouženou hranici přilehlého pozemku p.č. 938 k ulici Jahodové.

•6.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.4 Změna usnesení bodu 6.1 z 60/V. schůze Rady

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 927/44, 927/45 k.ú. Horní Heršpice, p.č. 7988/34 a 7988/35 k.ú. Židenice ve vlastnictví společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek.

•6.5 Pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Usnesení nepřijato.

•6.6 ZŠ Měšťanská, budova Požární – doplnění dveří ve spojovací chodbě

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění dveří ve spojovací chodbě v ZŠ Měšťanská, budova Požární společností DIRS Brno s.r.o. za cenu 21 112,- Kč vč. DPH v rozsahu dle nabídky ze dne 16.1.2009.

•6.7 Kaštanová – průchod do území

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat orgány města o odkup (popř. směnu) pozemků p.č. 49/57 a 49/63 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem zajištění průchodu územím přes pozemky města.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace ve výši 500 000,-Kč na modernizaci vozidla DA 12 AVIA 31 pro JSDH Brněnské Ivanovice a neinvestiční dotace 137 890,- Kč na výstroj a výzbroj pro JSDH Holásky z rozpočtu Jihomoravského kraje.

•9.2 Obsah Listů 1/2009

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.1/2009 uvedený v příloze č.5 zápisu.

•9.3 Změna formátu zpravodaje Listy

Usnesení:

Rada schvaluje změnu formátu zpravodaje Listy na formát A5.

•9.4 Smlouva o reklamě

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o reklamě na XVII. společenském plese MČ Brno-Tuřany se společností DIRS Brno s.r.o. Text smlouvy tvoří přílohu č.6 zápisu.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 28.1.2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany