Usnesení z 54/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.10.2008

Usnesení z 54/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.10.2008

15.10.2008

Přítomni dle prezenční listiny:             omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta             Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.10/V

1.5 Zápis o provedené kontrole KV ZMČ

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh zadání změny č. I ÚPO Kobylnice

2.2 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice

2.3 Aktualizace povodňového plánu

2.4 Úprava návrhu na změnu Územního plánu města Brna

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2009 – I. etapa

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Rozpočtové opatření u příspěvkové organizace

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany

6.2 Prodloužení nájmu pozemku p.č. 283/2 k.ú. Dvorska

6.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany

6.4 Cenová nabídka na pokračování rekonstrukce radnice

6.5 MŠ U Lípy Svobody 3- posouzení opěrné stěny

6.6 Vodorovné dopravní značení na parkovišti na Tuřanském náměstí

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1. Kácení stromů na pozemcích p.č. 745/13, 745/26 a 746/2 v k.ú. Tuřany

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 54/V. schůze RMČ a pověřuje Zdeňka Svobodu podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 14/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 30.10.2008 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 13/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 13/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2009, 9. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad, 10. Návrh na změnu ÚpmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice, 11. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany, 12. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany, 13. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 14. Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 1209 za část p.č. 1208/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany, 16. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany, Holásky a B. Ivanovice za p.č. 1565 k.ú. Staré Brno, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Různé, 19. Závěr.

•1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.10/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 10/V ze zasedání Finančního výboru ZMČ, které se konalo 7.10.2008.

•1.5 Zápis o provedené kontrole KV ZMČ

Usnesení:

Rada konstatuje, že zápis č. KV 01/08 předložený 13.10.2008 Ing.K.Řádkem, členem KV ZMČ, není předložen ve formě projednaného a schváleného zápisu s usnesením ze zasedání KV ZMČ s podpisem jeho předsedy.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh zadání změny č. I ÚPO Kobylnice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k obsahu a rozsahu návrhu zadání změny č.I Územního plánu obce Kobylnice.

•2.2 Návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZR – zeleň rekreační na plochu SV –  smíšená plocha  výroby a služeb.

•2.3 Aktualizace povodňového plánu

Usnesení :

Rada schvaluje provedení aktualizace povodňového plánu MČ Brno-Tuřany Dušanem Jurtíkem,autorizovaným technikem v oboru vodohospodářství, Mořice za cenu 28 000,- Kč v rozsahu dle jeho cenové nabídky.

•2.4 Úprava návrhu na změnu Územního plánu města Brna

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ  souhlasit s návrhem REALplus s.r.o., Brno na změnu ÚPmB v lokalitě Písníky  z původního návrhu změny z SV na BC, nyní z SV na BO.

•3)    ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2009 – I. etapa

Usnesení :

Rada schvaluje I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2009 v předpokládaném objemu 26 200 tis.Kč a požaduje zapracovat uvedené připomínky.

Rada požaduje předložit I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2009 ve formě návrhu souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2009 k projednání v Zastupitelstvu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 35 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění jejího provozu a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Rozpočtové opatření u příspěvkové organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření mezi položkami rozpočtu  Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje změnu textu smlouvy o nájmu pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany schválené na 52/V. schůzi Rady bod 6.2. Změněný text nájemní smlouvy tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.2 Prodloužení nájmu pozemku p.č. 283/2 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Janem Taušem o pronájmu pozemku p.č. 283/2 k.ú. Dvorska. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany společnosti NS Servis s.r.o., Brno.

•6.4 Cenová nabídka na pokračování rekonstrukce radnice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II.etapa” uzavřené se společností DIRS, s.r.o., Brno. Předmětem dodatku je dokončení sociálního zařízení v prostorech využívaných Českou poštou za cenu 93 035,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.11 smlouvy.

•6.5 MŠ U Lípy Svobody 3- posouzení opěrné stěny

Usnesení :

Rada schvaluje posouzení stavu opěrné zdi v MŠ Brno, U Lípy svobody 3 Ing. Janou Pavlovou, autorizovaným inženýrem, Brno za cenu 5.000,- Kč v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 13.10.2008.

•6.6 Vodorovné dopravní značení na parkovišti na Tuřanském náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje vyznačení vodorovného dopravního značení na parkovišti na Tuřanském náměstí společností SIGNEX, spol. s r.o., Brno za cenu 14.768,- Kč vč. DPH.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1. Kácení stromů na pozemcích p.č. 745/13, 745/26 a 746/2 v k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Michalem Kráčmarem, Brno na bezplatné pokácení 21 stromů na pozemcích p.č. 745/13, 745/26 a 746/2 v k.ú. Tuřany. Text smlouvy je uveden v příloze č.3 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 15.10.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Zdeněk Svoboda

starosta MČ Brno-Tuřany                                              člen Rady MČ Brno-Tuřany