Usnesení z 53/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.10.2008

Usnesení z 53/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.10.2008

1.10.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 11.9.2008

1.4 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 9.9.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Heřmánková – úprava povrchu

2.2 Spojovací komunikace Měšťanská – Hanácká – umístění retardérů

2.3 Tuřanské náměstí, parkoviště – umístění zábran

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2009

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Zpráva o činnosti mateřských škol za školní rok 2007/2008

5.2 Rozpočtová opatření u příspěvkové organizace

5.3 Navýšení kapacity školní jídelny-výdejny u základní školy

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Výroba stínidel do společenského centra radnice

6.2 Oprava rozpočtové skladby bodu 6.14 z 50/V. schůze RMČ

6.3 Ledárenská – oprava odvodnění

6.4 MŠ Brno, Holásecká 11 – odstranění plotu a úprava zahrady

6.5 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

6.6 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.7 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.8 MŠ Brno, U Lípy Svobody 3- posouzení opěrné stěny

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Prodloužení smlouvy na restaurování plastiky Panny Marie z kaple v Brněnských Ivanovicích

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

9)     RŮZNÉ

9.1 Úprava návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 53/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 11.9.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 11.9.2008.

•1.4 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 9.9.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní, které se konalo 9.9.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Heřmánková – úprava povrchu

Usnesení :

Rada  schvaluje provedení zpevnění povrchu spojovací účelové komunikace při ulici Heřmánkové  společností KODASTAV, s.r.o., Brno za cenu 176 875,90 Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Spojovací komunikace Měšťanská – Hanácká – umístění retardérů

Usnesení :

Rada  schvaluje umístění retardérů na spojovací účelovou komunikaci mezi ulicemi Měšťanskou a Hanáckou společností KODASTAV, s.r.o., Brno za cenu 56 644,00 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.3 Tuřanské náměstí, parkoviště – umístění zábran

Usnesení :

Rada  schvaluje instalaci betonových zábran podél chodníku na parkovišti na Tuřanském náměstí pod pekárnou společností KODASTAV, s.r.o., Brno za cenu 101 067,55 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh finančních plánů na rok 2009 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a požaduje zapracovat je do I. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2009 s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu.

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2008 pro RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.11/2008 pro RMČ. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1  zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Zpráva o činnosti mateřských škol za školní rok 2007/2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávy o činnosti mateřských škol V Aleji 2, Holásecká 11 a U Lípy Svobody 3, všechny příspěvkové organizace, za školní rok 2007/2008.

•5.2 Rozpočtová opatření u příspěvkové organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5  mezi položkami rozpočtu v MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, budova Zapletalova.

5.3 Navýšení kapacity školní jídelny-výdejny u základní školy

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení kapacity školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, ze 130 na 180 stravovaných s účinností od 1.9.2009.

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Výroba stínidel do společenského centra radnice

Usnesení:

Rada schvaluje výrobu stínidel do společenského centra radnice firmou VONDRA REKLAMA, Brno,           IČ: 13370952  za cenu 33 915,- Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Oprava rozpočtové skladby bodu 6.14 z 50/V. schůze RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje opravu rozpočtové skladby v zápise 50/V. schůze Rady v bodě 6.14 na 6171/6121.

•6.3 Ledárenská – oprava odvodnění

Usnesení :

Rada schvaluje opravu odvodnění komunikace na ulici Ledárenské společností KODASTAV, s.r.o., Brno za cenu 19 728,60 Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 21.9.2008.

•6.4 MŠ Brno, Holásecká 11 – odstranění plotu a úprava zahrady

Usnesení:

Rada schvaluje odstranění plotu a úpravu zahrady Mateřské školy Brno, Holásecká 11 společností KODASTAV, s.r.o., Brno v ceně 18 020,30 Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 18.9.2008.

•6.5 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada  nesouhlasí s dotčením pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany stavbou telekomunikačního vedení pro areál Letiště Brno.

•6.6 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1411/3 a 1411/8 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města a ukládá úřadu požádat o jejich svěření městské části.

•6.7 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.1590 k.ú. Brněnské Ivanovice Františku Chalupovi z úrovně města.

•6.8 MŠ Brno, U Lípy Svobody 3- posouzení opěrné stěny

Usnesení:

Rada neschvaluje provedení statického posouzení opěrné stěny v zahradě MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 v ceně  20 230,- Kč vč. DPH firmou JP STATIKA, s.r.o., Brno a ukládá úřadu zajistit další nabídky.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Prodloužení smlouvy na restaurování plastiky Panny Marie z kaple v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje prodloužení termínu na dokončení restaurování dřevěné plastiky Panny Marie z kaple v Brněnských Ivanovicích do 30.11.2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku ke smlouvě uzavřené s Mgr. Ludmilou Zálešákovou.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

Usnesení :

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Úprava návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada bere na vědomí úpravu návrhu vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích provedenou Odborem rozpočtu a financování MMB.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 1.10.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany