Usnesení z 56/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.11.2008

Usnesení z 56/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.11.2008

5.11.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.12/V

1.4 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 14.10.2008

1.5 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 23.10.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

3)     ROZPOČET

3.1 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2008

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008

5.2 Změna návrhu finančního plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace na rok 2009

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Odstranění a okleštění stromoví ohrožujícího vedení VN

6.2 Sondy u opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody

6.3 Montáž sádrokartonové příčky na OST

6.4 Změna usnesení bodu 6.8 z 55/V. schůze RMČ

6.5 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2008 – 2009

6.6 Geodetické zaměření budovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodová

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nábytek do klubovny společenského centra radnice MČ Brno – Tuřany

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 56/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.12/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením č.12/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 9.10.2008.

•1.4 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 14.10.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní, které se konalo 14.10.2008.

•1.5 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 23.10.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.7 z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 23.10.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

Usnesení:

Rada neschvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace pro územní řízení kanalizačních stok v MČ Brno-Tuřany v katastrálním území Dvorska” se zhotovitelem Pöyry Environment a.s., Brno a trvá na splnění termínu uvedeného ve smlouvě.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7 305,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2008. Text smlouvy tvoří přílohu č.1 zápisu.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2008

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.14/2008. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

5.1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace za školní rok 2007/2008.

5.2 Změna návrhu finančního plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace na rok 2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí změnu návrhu finančního plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace na rok 2009 a požaduje zapracovat ji do II. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2009 s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Odstranění a okleštění stromoví ohrožujícího vedení VN

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody se společnosti AVE-LES, s.r.o., Vranov o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení Distribuční soustavy v k.ú. Brněnské Ivanovice a Holásky. Text dohody tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.2 Sondy u opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení:

Rada požaduje doplnění nabídky o rozpočet prováděných prací.

•6.3 Montáž sádrokartonové příčky na OST

Usnesení:

Rada schvaluje montáž sádrokartonové příčky vč. dveří a povrchové úpravy na chodbě Odboru stavebního a technického společností ARZ, s.r.o., Brno za cenu 16 755,- Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 29.10.2008.

•6.4 Změna usnesení bodu 6.8 z 55/V. schůze RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje změnu usnesení bodu 6.8 z 55/V. schůze Rady, které nově zní takto:

Rada schvaluje výměnu 11oken ve Zdravotním středisku Holásecká 31, Brno společností V okno s.r.o., Kroměříž za cenu 102 141,- Kč včetně DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.5 Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2008 – 2009

Usnesení:

Rada schvaluje provedení montáže dne 28.11.2008 a demontáže dne 7.1.2009 vánočního osvětlení balkónu radnice Jiřím Krejčím, Brno za cenu 700,- Kč.

•6.6 Geodetické zaměření budovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje geodetické zaměření budovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodová v Brně společností GEOMARK s.r.o., Brno za cenu  4 998,- Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 31.10.2008.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nábytek do klubovny společenského centra radnice MČ Brno – Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zhotovení a montáž nábytku do klubovny společenského centra radnice společností TRUHLÁŘSTVÍ spol. s r.o., M. PERNES, Brno za  cenu 53 312,-  Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 5.11.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany