Usnesení z 58/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.12.2008

Usnesení z 58/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.12.2008

3.12.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise finanční – zápis ze dne 10.11.2008

1.5 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 13.11.2008

1.6 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis č.8 ze dne 27.11.2008

1.7 Finanční výbor-zpráva k uzavírání smluv o dílo

1.8 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Úprava směrné části Územního plánu města Brna v  lokalitě Holásky – Holásecká jezera

2.2 Návrh zástavby v ploše pro bydlení  ve  Sladovnické

2.3 Dohoda o zrušení smlouvy o dílo na přechod pro chodce na ulici Sokolnická

2.4 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

2.5 Změna ÚP na pozemcích p.č. 238 a 239 k.ú. Dvorska

3)     ROZPOČET

3.1 Investiční akce v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2009

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 16/2008 pro ZMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Finanční dar na výstavbu sochy Jošta Lucemburského

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Brněnské Ivanovice

5)     ŠKOLY

5.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č.2065/77, 2065/55, části p.č.2065/76 a části p.č.2065/78  k.ú.Tuřany

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

6.5 Geodetické zaměření parcely

6.6 Rozšíření plynoinstalace v hasičské zbrojnici na ulici Jahodová

6.7 Doplnění oplocení zahrady v MŠ Holásecká

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nabídka videozáznamů

7.2 Výpočetní technika

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

9)     RŮZNÉ

9.1 Informační systémy veřejné správy

9.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 58/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 15/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 18.12.2008 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 14/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 14/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh rozpočtu na rok 2009, 9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009, 10. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2009, 11. Návrh rozpočtového opatření č.16/2008, 12. Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Holásky-Holásecká jezera, 13. Změna ÚPmB na pozemcích p.č.238 a 239 k.ú.Dvorska, 14. Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 228/20 za p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice, 15. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2065/77, 2065/55, části p.č. 2065/76 a části p.č. 2065/78  k.ú. Tuřany, 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Harmonogram zasedání ZMČ v 1.pol. r.2009, 19. Různé, 20. Závěr.

•1.4 Komise finanční – zápis ze dne 10.11.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 9.schůze Komise finanční, která se konala 10.11.2008.

•1.5 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 13.11.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 7.jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 13.11.2008.

•1.6 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis č.8 ze dne 27.11.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.8 z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 27.11.2008.

•1.7 Finanční výbor-zpráva k uzavírání smluv o dílo

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu Finančního výboru o opatřeních k nápravě některých nedokonalostí při uzavírání smluv o dílo.

•1.8 Harmonogram schůzí RMČ a zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany v 1.pololetí roku 2009.

Rada doporučuje ZMČ schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v 1.pololetí roku 2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Úprava směrné části Územního plánu města Brna v  lokalitě Holásky – Holásecká jezera

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit úpravu směrné části územního plánu v návrhové lokalitě Holásecká jezera dle studie Obytný soubor Holásecká jezera, var. V8b za podmínek: počet podlaží – maximálně 3 nadzemní podlaží, 4. podlaží pouze pro mezonetové byty, vyřešení dopravní obslužnosti MHD, zpracování studie vlivu zvýšené dopravy v dané lokalitě a její řešení po dokončení výstavby, vybudování občanské vybavenosti včetně kapacity MŠ a ZŠ.

•2.2 Návrh zástavby v ploše pro bydlení  ve  Sladovnické

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko Komise dopravy a veřejného pořádku a Komise stavební, rozvoje a správy majetku k zastavovací studii návrhové plochy pro bydlení v lokalitě Sladovnická v Brněnských Ivanovicích.

•2.3 Dohoda o zrušení smlouvy o dílo na přechod pro chodce na ulici Sokolnická

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo na přechod pro chodce na ulici Sokolnická se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Bzenecká 18a, Brno. Text dohody je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.4 DUR kanalizace Dvorska – změna termínu plnění

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu plnění II. etapy zpracování DUR kanalizace Dvorska firmou Pöyry Environment a.s., Brno na termín do 30. 4. 2009 a schvaluje text dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

•2.5 Změna ÚP na pozemcích p.č. 238 a 239 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit změnu územního plánu na pozemcích p.č. 238 a 239 k.ú. Dvorska z plochy ZPF na plochu PZ – plocha pro zemědělskou výrobu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Investiční akce v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2009

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o investičních prostředcích, které má město Brno ve svém návrhu rozpočtu na rok 2009 zařazeny na akce prováděné v MČ Brno – Tuřany.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 16/2008 pro ZMČ

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č.16/2008. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Finanční dar na výstavbu sochy Jošta Lucemburského

Usnesení:

Rada neschvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Jošt Moravský, o.s. na realizaci jezdecké sochy Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně.

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 4.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce „Mikulášská nadílka pro děti a vánoční strom” a schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.4 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada jmenuje tyto členy Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace pro její 2. funkční období: Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Markéta Bláhová a Tomáš Kopecký.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č.2065/77, 2065/55, části p.č.2065/76 a části p.č.2065/78  k.ú.Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 2065/55 a části p.č. 2065/78 pod stávající stavbou žadatelů a nedoporučuje schválit odprodej pozemků p.č. 2065/ 77 a zbývající části pozemku p.č. 2065/76  k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze č.5 zápisu Michalovi a Jaroslavovi Ondrůjovým.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. s r.o.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Mojmíru Koukolovi.

•6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu v domě na Pastevní s Margit Hlavatou. Text dodatku je uveden v příloze č.6 zápisu.

•6.5 Geodetické zaměření parcely

Usnesení:

Rada schvaluje polohopisné a výškopisné zaměření parcely č. 3751 v k.ú. Tuřany společností GEOMARK s.r.o. za cenu 5.950,- Kč vč. DPH.

•6.6 Rozšíření plynoinstalace v hasičské zbrojnici na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje rozšíření plynoinstalace ve dvorním křídle budovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodová Mgr. Milanem Bláhou, Brno za cenu 17.797,- Kč vč. DPH.

•6.7 Doplnění oplocení zahrady v MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění oplocení zahrady v MŠ na ulici Holásecká společností KODASTAV s.r.o., Brno za cenu 11.596,34 Kč vč. DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 1.12.2008.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nabídka videozáznamů

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení videozáznamů z oslav 800.let první zmínky o Tuřanech a  zvukového záznamu ze závěrečného koncertu v Tuřanském kostele za celkovou cenu do 9 000,-Kč od Ing.Jana Sichlera, Ořechov na technických nosičích DVD a CD včetně autorských práv.

•7.2 Výpočetní technika

Usnesení:

Rada schvaluje nákup 1ks počítače pro ÚMČ Brno-Tuřany od firmy Dell Computer, spol. s r.o., Praha za cenu do 25 000,-Kč vč.DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

Usnesení :

Rada schvaluje aktualizaci dopravního značení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu

firmou SIGNEX spol. s r. o., Brno v ceně 4.000,- Kč vč. DPH.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Informační systémy veřejné správy

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování informační koncepce v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy dle zákona č.365/2000 Sb. o ISVS v platném znění společností ADVICE.CZ, s.r.o., Praha za cenu 57 120,-Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.420,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2008 ve výši 3.420,- Kč. Text smlouvy tvoří přílohu č.7 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 3.12.2008

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany