Usnesení z 51/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.9.2008

Usnesení z 51/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.9.2008

3.9.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                            omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                             Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sylvě Dvořáčkové

5)     ŠKOLY

5.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, V Aleji 2

5.2 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

5.3 Dohoda s obcí Suchohrdly u Miroslavi

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany, Holásky a B. Ivanovice za p.č. 1565 k.ú. Staré Brno

6.2 Pronájem pozemku p.č. 935/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Výměna plotu v MŠ Brno, U Lípy svobody 3

6.4 Užívání části střechy MŠ Brno, Zapletalova 67

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Grafické panely pro stálou výstavu do společenského centra radnice

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Herní prvky v MŠ Brno, Holásecká 11

9)     RŮZNÉ

9.1 Změna Statutu sociálního fondu

9.2 Udělení Pamětních listů

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 51/V. schůze RMČ a pověřuje Zdeňka Svobodu podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2008 pro RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2008 pro RMČ, které tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sylvě Dvořáčkové

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15.000,- Kč Sylvě Dvořáčkové na nákup potřeb pro pět dětí v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, V Aleji 2

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěry kontroly Krajské hygienické stanice JMK v MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace.

•5.2 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace PhDr. Boženě Küfhaberové, Ph.D za splnění mimořádného pracovního úkolu za II. pololetí školního roku 2007/2008.

•5.3 Dohoda s obcí Suchohrdly u Miroslavi

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody s obcí Suchohrdly u Miroslavi o úhradě podílu neinvestičních výdajů ZŠ Brno, Měšťanská 21. Text dohody je uveden příloze č.2 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany, Holásky a B. Ivanovice za p.č. 1565 k.ú. Staré Brno

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků p.č. 3947 k.ú. Tuřany, p.č. 2459 k.ú. Holásky, p.č. 26/5, 243/3, 244/2, 1343/6, 1343/7, 1343/8, 249/27 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Vladimíra Vašíčka za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1565 k.ú. Staré Brno.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 935/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 935/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.3 Výměna plotu v MŠ Brno, U Lípy svobody 3

Usnesení :

Rada schvaluje provedení výměny plotu v MŠ Brno, U Lípy svobody 3 společností KODASTAV s.r.o., Brno za cenu 44.312,61 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.4 Užívání části střechy MŠ Brno, Zapletalova 67

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části střechy budovy MŠ Brno, Zapletalova 67 se společností Plachetka a spol., spol. s r.o., Křenovice a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Grafické panely pro stálou výstavu do společenského centra radnice

Usnesení :

Rada schvaluje zhotovení grafických panelů pro stálou výstavu do společenského centra radnice Radomírem Vondrou za cenu ve výši 67.711,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Herní prvky v MŠ Brno, Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje provedení 1.části rekonstrukce zahrady MŠ Brno, Holásecká 11 firmou Lubomír Straka – FLORA servis, Brno za cenu 71.174,- Kč vč. DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 21.8.2008.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Změna Statutu sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje změnu Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Brna – úřadu městské části Brno-Tuřany a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, která tvoří přílohu č.4  zápisu.

•9.2 Udělení Pamětních listů

Usnesení:

Rada ruší usnesení bodu 9.1 z 50/V. schůze.

Rada schvaluje udělení Pamětních listů městské části Brno-Tuřany u příležitosti oslav 800. výročí první písemné zmínky šesti občanům. Text Pamětních listů je uveden v příloze č.5 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 3.9.2008

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                 Zdeněk Svoboda

starosta MČ Brno-Tuřany                         člen RMČ Brno-Tuřany