Usnesení z 53/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.8.2004

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 18.8.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 19.15 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček

Program: strana:

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004……………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………………… 2

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech………………………………………………………………………………………………. 3

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 3

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 3

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska……………………………………………………………………………………………………… 3

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………… 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Zpracování demografické studie……………………………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd………………………………………………………………………….. 3

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí……………………………………………………………………………………. 3

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004…………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………. 3

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická…………………………………………………………… 4

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám………………………………………………………………………………………………. 4

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách……………………………………………………………………… 4

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků………………………………………………………………………………………… 4

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena……………………………………………………………………………….. 4

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách………………………………………………………………………………… 4

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD…………………………………………………………………………………………… 4

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární……………………………………………………………………… 4

5.15 Žádost o dotaci platu učitele……………………………………………………………………………………………………………………. 5

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi……………………………………………………………………………………………. 5

Ad6) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………….. 5

Ad7) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol…………………………………………………………………………………………………… 5

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích……………………….. 5

7.3 Program rozvoje……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka…………………………………………………………………… 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

49/IV 5.3, 6.1 ZMČ,

51/IV 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 vše ZMČ, 4.5, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1, 11/IV 3.1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004

Rada se seznámila se zápisem komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004 a dle jejího doporučení navrhuje přidělení neinvestičních dotací sportovním klubům v následující výši: 21.250 Kč pro Tenisový klub Tuřany, 21.250 Kč pro TJ Holásky, 21 250 pro TJ Dvorska, 21 250 pro Sokol Tuřany, 35.000 Kč pro SK Tuřany .Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 347, k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje ZMČ schválit jeho následný prodej.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 4025, k.ú. Tuřany dohodou s Marií Čekalovou ke dni podpisu smlouvy a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s Josefem Čekalem ke stejnému dni.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s rozšířením pronájmu části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o 440 m2 z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2065/10, 2065/76, 2065/78, 2065/77, 2065/55, 2065/75 k.ú. Tuřany (v areálu Agra)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene plynovodního řadu k pozemku p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Zpracování demografické studie

Rada souhlasí s nabídkou zpracování demografické studie MČ Brno-Tuřany firmou Regionální poradenská agentura, s.r.o. v ceně 19.000 Kč bez DPH, rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd

Rada souhlasí s nabídkou Silničních staveb na opravu polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd v ceně 84.600 Kč bez DPH (asfaltobeton) a úpravu polní cesty navazující na ulici Petlákova recyklátem v ceně 40.000 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí

Rada projednala dvě varianty nabídky firmy Zahradní a krajinářská tvorba Brno na projekt úprav zelených ploch na Ivanovickém náměstí a požaduje zapracovat do RO č. 4/2004 částku určenou na projekty zeleně ve výši 200 tis. Kč.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004

Rada projednala RO č. 4/2004 a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na hody SDH Holásky ve výši 10.000 Kč. Rozpočtové skladba 3319/5229

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO

Rada souhlasí s nabídkou firmy MINKS na vyčištění ploch na Tuřanském náměstí před restaurací FAKO v ceně 2.618 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická

Rada souhlasí s odstraněním náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická v ceně 3.500 Kč vč. DPH, a jednorázového úklidu černé skládky v ceně do 2.000 Kč vč. DPH firmou Martin Minks. Rozpočtová skladba 3745/ 5169 a 3729/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám

Rada schvaluje rozdělení finančních příspěvků pěstounským rodinám (dle počtu nezaopatřených dětí v pěstounské péči) takto: Dvořáčkovi 14.286 Kč, Vysloužilovi 2.857 Kč, Bišofovi 2.857 Kč. Rozpočtová skladba 4332/5492.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách

Rada schvaluje navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách na částku celkem 7.600 Kč vč. DPH (viz bod 5.7 rada č. 47)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků

Rada schvaluje příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků ve výši 5.000 Kč. Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena

Rada z předložených nabídek vybrala firmu Pecák k výměně topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena v celkové částce do 10.000 Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 3612/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách

Rada souhlasí s provedením rozboru vody v 10 nepronajatých studnách v naší městské části v celkové ceně 10.000 Kč. Rozpočtová skladba 2310/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na zastávku MHD konečná Dvorska, zastávka MHD Vlčkova u Ing. Páče v ceně celkem 21.520 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na úpravu vstupu – rampa pro vozíčkáře pro ZŠ Požární u Ing. Páče v ceně celkem 5.300 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.15 Žádost o dotaci platu učitele

Rada projednala požadavek ředitelky ZŠ Měšťanská na dotaci platu učitele ve výši 105.000 Kč na období září-prosinec 2004 a požaduje zapracování do rozpočtového opatření č. 4/2004.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody

Rada schvaluje příspěvek TJ Dvorska ve výši 5.000 Kč na uspořádání hodů ve Dvorskách.

Rozpočtová skladba 3319/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi

Rada doporučuje ZMČ schválit vyplacení tantiemy ve výši 750 Kč panu Antonínu Tůmovi, přijaté od Obecního vodního družstva Balbínův pramen za činnosti pana Tůmy v orgánech družstva.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 13/IV. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná 26.8.2004: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č. 4/2004, rozdělení neinvestičních dotací sportovním klubům, Optimalizace sítě škol majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční od 18 hodin na Základní škole Měšťanská.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad7) Různé

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol

Rada projednala návrh optimalizace sítě základních škol v naší MČ. Materiál bude předložen Zastupitelstvu.

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada souhlasí se zahájením správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, panu Dominiku Travlovi ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.3 Program rozvoje

Rada požaduje připravit aktualizaci Programu rozvoje.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka

Rada požaduje zajištění podání návrhu na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Marie Stehlíková                                    Jan Havlík
                                 místostarostka                                       starosta

Usnesení z 52/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.7.2004

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 28.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.15 hodin, skončilo 20.00 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek,

Ing. Vladimír Šrom – tajemník

Omluveni: Jan Havlík, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 0

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky………………………………………………………………………. 0

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………… 0

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice…………………………………………………………………………………………………. 0

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty……………………………………………………………………………………………………….. 0

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………… 0

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5……………………………………………. 0

4.5 Vyčištění křišťálového lustru…………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd…………………………………………………………………………………………………… 0

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká……………………………………………………………………………………………. 0

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části…………………………………………………………………………………….. 0

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám……………………………………………………………………………………………………………….. 0

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“………………………………………………………………………………………………….. 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S, 64/III bod 12 S, 19/IV bod 5.4 S, 26/IV bod 3.1 S,

34/IV bod 6.2, 45/IV bod 6.4, 46/IV bod 6.2, 47/IV bod 5.6.

49/IV bod 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2,

51/IV bod 3.1.ZMČ, 3.2.ZMČ, 3.3.ZMČ, 3.5.ZMČ, 3.6.ZMČ, 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.3.,

5.4., 5.5., 5.8., 5.9.

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost firmy Caska Invest a.s. o souhlas s vedením el. přípojky pro stanici RDTF přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany a s vedením přípojky souhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost manželů Šibalových a p. Říhy o vyjádření k vedení splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost p. Rozprima o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 ve vlastnictví města a p.č. 1510/1 ve vlastnictví p. Rozprima v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto požadavkem nesouhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice

Rada souhlasí s podpisem darovací smlouvy s MČ Brno-Černovice na 100.000,- Kč ve prospěch obyvatel domu Tržní 2.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty

Rada projednala žádost pí Trnkové o vrácení pokuty ve výši 6.000,- Kč uložené stavebním úřadem. Žádosti nelze vyhovět, protože se jedná o pokutu uloženou v přenesené působnosti.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s provedením pravidelné technické prohlídky vozidla v ceně 2.000,- Kč, s údržbou a opravou vozidla před technickou kontrolou za 10.000,- Kč a PHM za 5.000,- Kč pro JSDH Brněnské Ivanovice.

Rozpočtová skladba 5512/5166, /5171, /5156,

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5

Rada souhlasí se zadáním posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5 nezávislé firmě.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.5 Vyčištění křišťálového lustru

Rada souhlasí s nabídkou firmy Alena Weberová na vyčištění 1 křišťálového lustru v ceně cca 5.000,-.

Rozpočtová skladba 6171/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd

Rada souhlasí se zaplacením faktury ve výši 5.000,- Kč za dopravu důchodců na zájezd.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká

Rada souhlasí s provedením arboristických zásahů u budovy ZŠ Dvorecká v ceně 27.370,- Kč firmou Ing. Pavel Švec. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části

Rada vzala na vědomí možné dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části vzhledem k uzavřeným smlouvám (energie, smlouvy na údržbu zeleně apod.)

Ad5) Různé

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám

Rada souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory, týkající se požární ochrany, s těmito subjekty: Regína Čermáková, MUDr. Marie Petrásová, Jana Jarošová, Kamil Štoll, MUDr. Lubomír Pohlodek, Pavlína Zusková, MUDr. Sylvie Mendelová, Lenka Pavlíková, Danuše Vágnerová, MUDr. Ivana Svobodová, MUDr. Radvana Ergensová, MUDr. Vladimíra Sukupová, Jiří Mareš a Dušan Šindelka, Česká pošta, Knihovna JM, Český Telecom, Sdružení Práh

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“

Rada projednala předložený manipulační plán „Závlahy pod Brnem“ a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Zapsala: Mgr. Pokorná

                           Ing. Miloslav Blažek                                       Marie Stehlíková
                                  člen Rady                                                místostarostka

Usnesení z 51/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.7.2004

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 14.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 21.45 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Jitka Gallová, zástupce tajemníka

Omluven: Jan Havlík

Program: strana:

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………. 2

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 2

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany……………………………………………………………….. 2

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 2

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1 Deratizace v Tuřanech……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.2 Ořezy akátů na Závětrné………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně…………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.4 Likvidace černých skládek……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky………………………………………………………………………………….. 3

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005…………………………………………………………………………………………… 4

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky…………………………………………………………………………….. 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Varianty výstavby domova důchodců…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21……………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům…………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční………………………………………………………………………………………………………………….. 4

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“……………………………………………………………………. 5

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1……………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51……………………………………………………………………….. 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

44/IV 5.1,

45/IV 6.4,

46/IV 6.2,

47/IV 5.6., 5.7,

49/IV 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2, 6.5,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 2065/9 a části pozemku p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení směnu části pozemku p.č. 889 v majetku města Brna (se zachováním územní rezervy pro případné prodloužení ulice Měšťanská ) za pozemek p.č. 3757 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany

Rada souhlasí s pronájmem ploch v k.ú. Tuřany a Brněnské Ivanovice (dle přílohy) firmě Agro Tuřany, a.s. z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej a souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 76/3, 76/4 v k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Deratizace v Tuřanech

Rada souhlasí s provedením deratizace v ulicích Malinská, Tuřanské nám., Podlipná, Farní a Myslivecká v ceně do 7.140 Kč vč. DPH vybranou firmou Pařez ze tří nabídek. Rozpočtová skladba 1014/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Ořezy akátů na Závětrné

Rada souhlasí s provedením ořezu akátů na ulici Závětrná firmou Švec v ceně 34.808 Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně

Rada souhlasí s vyčištěním a osázením ploch u pomníku na Ivanovickém náměstí firmou Martin Minks v ceně 2.719 Kč vč. DPH, vyčištění plochy u Tuřanky stejnou firmou za cenu 4.760 Kč, vč. DPH, vykácení havarijního stromu na Požární ulici firmou Eden v ceně 762 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Likvidace černých skládek

Rada souhlasí s likvidací černých skládek na ulici V aleji, Zapletalova a Vinohradská a instalací dvou kontejnerů na Dvorskách firmou Ecotechniek v celkové ceně do 50.000 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3722/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky

Rada schvaluje nákup ochranných prostředků pro Jednotku SDH Holásky v celkové ceně 36.235,50 Kč.

Rozpočtová skladba 5512/5132.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro SDH Brněnské Ivanovice na akci pro děti, která se koná 11.9.2004, v částce 3.000 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005

Rada odsouhlasila harmonogram přípravy rozpočtu naší MČ na rok 2005 a ukládá ÚMČ rozeslat harmonogram všem zainteresovaným subjektům.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky

Rada projednala žádost ředitelky MŠ Holásecká o chybějících finančních prostředcích na provoz MŠ Zapletalova a pověřuje místostarostku jednáním na OŠMT MMB.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad5) Různé

5.1 Varianty výstavby domova důchodců

Rada byla informována projektantem Ing. arch. Radko Květem z firmy K4 Brno, a.s. o variantách výstavby objektu domova důchodců na Holásecké ulici. Varianta 1 – 105 lůžek a zachování stávajícího zdravotního střediska, Varianta 2 – 120 lůžek a demolice ZS. V případě realizace varianty 2 Rada požaduje zachování rozsahu stávající zdravotní péče a pověřuje starostu a místostarostku jednáním s kompetentními orgány v této záležitosti.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a místostarostka

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21

Rada se seznámila s koncepcí Základní školy Měšťanská 21, kterou jim objasnila PhDr. Božena Kofhaberová, PhD, nově jmenovaná ředitelka.

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách

Rada souhlasí s dosadbou stromů na hřišti v Holáskách.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům

Rada požaduje stanovisko komise školné a kulturně sportovní k rozdělení dotací sportovním klubům v naší městské části.

Termín: do 16.8.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční

Rada souhlasí s umístěním přístřešku MHD na ulici Revoluční vedle sloupu VO.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova

Rada pověřuje místostarostku odpovědí na petici občanů ulice Kudrnova v tom smyslu, že městská část v současné době neuvažuje s otevřením průchodu do Lesíčka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“

Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo s firmou DIRS a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1

Rada nesouhlasí s rozšířením dálnice D1. Rozšíření dálnice by přineslo zhoršení životního prostředí, zejména zvýšenou hlukovou zátěž pro naši městskou část.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51

Rada projednala stížnost občanů na provoz lisovny plastů na ulici Sokolnická 51 a požaduje provedení státního stavebního dohledu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                          Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
                          místostarostka                                            starosta

Usnesení z 50/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.7.2004

Zápis s usnesením z 50/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 7.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 16.30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Rekonstrukce školy Měšťanská, objekt Dvorecká – podpis smlouvy s dodavatelem stavby

Rada schvaluje podepsání smlouvy s dodavatelem stavby – firmou Kvadros a.s., Kšírova 120, Brno v ceně 6.479.255 Kč bez DPH s tím, že finančními zdroji budou fondy MŠMT (cena díla) a rozpočet města Brna (DPH). Smlouva se podepisuje vzhledem k tomu, že poskytnutí dotace z fondu je vázáno na přeložení podepsané smlouvy.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá starosta

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                           Marie Stehlíková                                 Jan Havlík
                                              místostarostka                                 starosta

Usnesení z 49/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.6.2004

Zápis s usnesením z 49/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 30.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 20.10 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Zápis s usnesením z 49/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004…………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Žádost o svěření pozemků……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

5.1 Demolice tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………………………………………………….. 2

5.2 Okna ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

5.3 Nájezdy pro vozíčkáře do zdravotního střediska……………………………………………………………………………………… 2

5.4 Technický dozor na akci ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………………………….. 3

5.5 Zakoupení nové tiskárny pro ÚMČ…………………………………………………………………………………………………………. 3

5.6 Oprava čerpadla pro JSDH Holásky…………………………………………………………………………………………………………. 3

5.7 Finanční příspěvek pro Církev československou husitskou…………………………………………………………………….. 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Zrušení kontrol firmy Dufonev………………………………………………………………………………………………………………… 3

6.2 Bezbariérový nájezd do ZŠ Požární………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.3 TEZ Rekultivace bývalé Černovické skládky…………………………………………………………………………………………… 3

6.4 TEZ Revitalizace Holaseckých jezer…………………………………………………………………………………………………………. 3

6.5 Dovolání proti zastavení exekučního řízení………………………………………………………………………………………………. 4

6.6 TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová…………………………………………………………………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

44/IV 5.1,

45/IV 6.4,

46/IV 4.5, 6.2,

47/IV 5.1, 5.7, 6.1

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004

Rada projednala zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004 a doporučení, týkající se:

přijetí vyhlášky o malém létání

bezbariérového přístupu do ZS

řešení křižovatky Kaštanová – Popelova

oprav komunikací a chodníků

adresného zveřejnění odpovědnosti za údržbu a úklid zeleně

využití plochy před sokolovnou ke komerčnímu využití a klidové zóně

Zápis bere rada na vědomí. Některá doporučení se řeší nebo již byly vyřešeny.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Žádost o svěření pozemků

Rada souhlasí s požádáním Majetkového odboru MMB o svěření pozemků p.č. 654, 243 v k.ú. Tuřany, p.č. 702, 935/2, 960, 673/2, 912, 967 v k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky za účelem pronájmu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Demolice tělocvičny Tuřanská 12

Rada souhlasí s podáním žádosti o financování demolice tělocvičny u objektu na Tuřanské 12 na MMB..

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.2 Okna ZŠ Dvorecká

Rada souhlasí se zadáním výroby oken pro ZŠ Dvorecká v předstihu před podpisem smlouvy a zahájením prací na stavbě a souhlasí s tím, aby výroba oken byla zadána prostřednictvím zhotovitele stavby, firmy Kvadros.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Nájezdy pro vozíčkáře do zdravotního střediska

Rada souhlasí se zřízením dvou nájezdů pro vozíčkáře do budovy zdravotního střediska firmou Buchlovský v ceně cca 3000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Technický dozor na akci ZŠ Dvorecká

Rada vybrala z nabídek technický dozor investora na akci ZŠ Dvorecká v pořadí 1. Ing. Arch Kotáskem, Mučednická 40, Brno, v ceně 20 tis. Kč. Pořadí dalších nabídek: 2. Ing. Martin Šimek, 3. Ing. arch. Vladimír Pšikal.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Zakoupení nové tiskárny pro ÚMČ

Rada souhlasí s pořízením tiskárny pro ÚMČ (náhradou za nefunkční) v ceně do 9.000 Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.6 Oprava čerpadla pro JSDH Holásky

Rada souhlasí s opravou čerpadla pro JSDH Holásky v ceně do 10.000 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.7 Finanční příspěvek pro Církev československou husitskou

Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 25.000 Kč na investiční akci zřízení splaškové kanalizace Církvi československé husitské.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad6) Různé

6.1 Zrušení kontrol firmy Dufonev

Rada doporučuje Zastupitelstvu zrušit dlouhodobý bod 3.7 z 23/III zasedání, týkající se provádění kontrol firmy Dufonev, z důvodu periodických kontrol tohoto subjektu z jiných úrovní.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Bezbariérový nájezd do ZŠ Požární

Rada požaduje přípravu bezbariérového nájezdu do budovy školy na Požární.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.3 TEZ Rekultivace bývalé Černovické skládky

Rada souhlasí s předloženým TEZ Pilotní projekt rekultivace bývalé Černovické skládky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.4 TEZ Revitalizace Holaseckých jezer

Rada souhlasí s předloženým TEZ Revitalizace Holaseckých jezer. Rada nemá připomínky k obsahu předloženého TEZ a požaduje akci realizovat v letech 2005-2006.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.5 Dovolání proti zastavení exekučního řízení

Rada souhlasí s dovoláním, mimořádným opravným prostředkem, proti zastavení soudního vymáhání dlužné částky po panu Romanu Šmidovi a pověřuje ÚMČ jeho zajištěním.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.6 TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová

Rada souhlasí s předloženým TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                    Marie Stehlíková                                     Jan Havlík
                                      místostarostka                                       starosta

Usnesení z 48/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.6.2004

Zápis s usnesením z 48/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 21.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17.00 hodin, skončilo v 17,20 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek, Marie Stehlíková

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

1.1 Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

1.2 Nabídky na zakázku Rekonstrukce ZŠ Měšťanská objekt Dvorecká

Rada projednala zápis výběrové komise ze dne 15.6.2004 a vybrala z nabídek na rekonstrukci ZŠ Měšťanská objekt Dvorecká firmu Kvadros, a.s., Kšírova 120, Brno za nabídnutou cenu 7.710.313,50 Kč.

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                  Marie Stehlíková                              Jan Havlík
                                   místostarostka                                starosta

Usnesení z 47/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.6.2004

Zápis s usnesením z 47/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 16.6.2004

které se konalo dne 16.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 20.10 hodin.

Přítomni:

Jan Havlík, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluvena: Marie Stehlíková

Program: strana:

Zápis s usnesením z 47/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Zápisy a usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………….. 2

3.1 Zápis sociálně zdravotní komise ze dne 8.6.2004……………………………………………………… 2

3.2 Zápis komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004………………………………………….. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska…………………………………………………………………. 2

4.2 Pronájem p.č. 4020 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………. 2

4.3 Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky………………………………………………….. 2

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

5 1 Příspěvek SdruženíGabriela…………………………………………………………….2

5.2 Zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva………………………………………… 2

5.3 Doplatek rozdílu odměn a další plat neuvolněných členů zastupitelstva…………………………… 3

5.4 Smlouva na akci komunikace Petlákova………………………………………………………………….. 3

5.5 Dodatky ke smlouvám o dílo………………………………………………………………………………… 3

5.6 Změna DPH………………………………………………………………………………………………………. 3

5.7 Nová informační tabule ve Dvorskách…………………………………………………………………….. 3

5.8 Nízký počet dětí do první třídy ZŠ…………………………………………………………………………. 3

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.1 Výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice – II. etapa …………………………………………………………………………………………..3

6.2 Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky………………………………………………………. 3

6.3 Listy 3/2004………………………………………………………………………………………………………. 4

6.4 Připojení plynovodních přípojek pro RD na Sokolnické……………………………………………… 4

6.5 Trasa cyklostezky……………………………………………………………………………………………….. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

41/IV 4.6,

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1,

45/IV 4.1 ZMČ, 6.1, 6.3 ZMČ, 6.4,

46/IV 4.5, 6.2,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Zápisy a usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis sociálně zdravotní komise ze dne 8.6.2004

Rada projednala zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise, která se konala 8.6.2004. Usnesení komise, týkající se úpravy vchodu do lékárny pro vozíčkáře a úpravy okolí restaurace Texas ranch bere na vědomí a bude se jimi zabývat.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Zápis komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004

Rada projednala zápis z 6. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004 a bere jej na vědomí.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje Zastupitelstvu prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.2 Pronájem p.č. 4020 k.ú. Tuřany

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 4020, k.ú. Tuřany dohodou a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s Jiřím Kratochvílem ke stejnému datu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.3 Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ ke schválení výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Příspěvek sdružení Gabriela

5.2 Zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Rada doporučuje, na základě změny Nařízení vlády ze dne 26.5. 2004, týkající se odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstev, ke schválení ZMČ zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.5.2004.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.3 Doplatek rozdílu odměn a další plat neuvolněných členů zastupitelstva

Rada nedoporučuje ZMČ ke schválení doplatek rozdílu (od 1.1.2004 do 31.4.2004) mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle nového Nařízení vlády a dále nedoporučuje ke schválení ZMČ vyplacení dalšího platu za I. pololetí roku 2004 neuvolněných členům zastupitelstva.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.4 Smlouva na akci komunikace Petlákova

Rada schvaluje znění smlouvy s firmou Peda design na akci komunikace Petlákova v ceně 60.000 Kč (výběr viz rada 42/IV bod 4.6).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.5 Dodatky ke smlouvám o dílo

Rada projednala dodatky ke smlouvám s firmami EDEN, Minks, Švec týkající se změny DPH a souhlasí s podepsáním dodatku.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.6 Změna DPH

Rada, v souvislosti se změnami DPH, požaduje prověřit všechny smlouvy, připravit dodatky těchto smluv a zapracovat finanční dopady do rozpočtu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.7 Nová informační tabule ve Dvorskách

Rada souhlasí s instalací nové tabule informačního systému (označení MČ) ve Dvorskách firmou Gefab v ceně do 4.500 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 2219/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.8 Nízký počet dětí do první třídy ZŠ

Rada projednala problém nízkého počtu dětí hlásících se do první třídy školního roku 2004/05 za ZŠ Měšťanská a doporučuje schválit ZMČ otevření dvou prvních tříd s podlimitním počtem žáků (Dvorecká a Požární) a finančně podpořit (plat učitele) existenci třídy na škole Požární. Rada požaduje přípravu podkladů pro červnové zasedání ZMČ z hlediska demografického a finančního.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice – II. etapa

Rada projednala výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice Brno Tuřany – II. etapa a na základě doporučení komise vybrala firmu DIRS Brno s.r.o.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky

Rada požaduje vyjádření stavební komise k Pilotnímu projektu na rekultivaci Černovické skládky a k TEZ – Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera.

Termín: do 30.6.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník a předseda komise

6.3 Listy 3/2004

Rada se seznámila s obsahem 3. čísla Listů a nemá připomínky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.4 Připojení plynovodních přípojek pro RD na Sokolnické

Rada souhlasí s připojením plynovodních přípojek pro RD v lokalitě Sokolnická firmou Bouwfonds.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.5 Trasa cyklostezky

Rada souhlasí s předloženou trasou cyklostezky v úseku od soutoku řeky Svratky se Svitavou po ulici Kaštanová.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                         Ing. Josef Panáček                               Jan Havlík
                               člen rady                                         starosta

Usnesení z 46/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.6.2004

Zápis s usnesením z 46/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 2.6.2004

které se konalo dne 2.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17.15 hodin, skončilo 21.10 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Jitka Gallová – vedoucí Odboru stavebního, dopravního, živ. prostředí, investiční a rozvoje MČ

Program: strana:

Zápis s usnesením z 46/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Věcné břemeno k pozemku p.č. 492 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření ke stavbě komunikace k areálu Aeroklubu……………………………………………………………………………….. 2

3.3 Pronájem částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 2

3.4 Žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu do pronajatých prostor………………………………………………… 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004………………………………………………………………………. 2

4.2 Rozpočtové opatření č.3/2004………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Čerpání finančních prostředků pro JSDH Holásky…………………………………………………………………………………… 2

4.4 Finanční příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………. 3

4.5 Instalace termoventilů v objektech MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………………………. 3

4.6 Vymalování jídelny v MŠ Holásecká……………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Nabídky na likvidaci černých skládek………………………………………………………………………………………………………. 3

Ad5) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Jmenování do funkce ředitelky ZŠ Měšťanská………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Program 12/IV zasedání ZMČ…………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Jmenování komise pro posouzení nabídek – rekonstrukce objektu Dvorecká 4……………………………………….. 3

6.2 Přístřešek MHD ve Dvorskách………………………………………………………………………………………………………………… 4

6.3 Vyjádření k použití znaku MČ na pohlednicích………………………………………………………………………………………… 4

6.4 Vyjádření k návrhu novely vyhlášky SMB o místních poplatcích……………………………………………………………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

41/IV 3.1, 4.6, 5.4 ,

42/IV 4.6,

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1,

45/IV 4.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3 ZMČ, 6.4,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Věcné břemeno k pozemku p.č. 492 k.ú. Tuřany

Rada nemá námitek proti vybudování vodovodní přípojky do firmy Neumanns přes pozemek p.č. 492 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.2 Vyjádření ke stavbě komunikace k areálu Aeroklubu

Rada jako správce pozemků p.č. 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 k.ú. Tuřany nemá námitek proti umístění příjezdové komunikace k novému areálu Aeroklubu Brno na částech těchto pozemků.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.3 Pronájem částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany

Rada nemá námitek proti pronájmu částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany za účelem zbudování stanice RDTF sítě vedle komunikace Průmyslové z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.4 Žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu do pronajatých prostor

Rada projednala žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu k jejich zařízení v objektu radnice a doporučuje ÚMČ postupovat ve stejném režimu jako v případě zabezpečení objektu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004

Rada se zabývala hospodařením příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004. Hospodářskou ztrátu po ukončení samostatné činnosti MŠ Zapletalova ve výši 24.008,48 Kč, vzniklou úhradou nedoplatků za energie z roku 2003 (po odečtu zůstatku ve FRR), požaduje zapracovat do rozpočtového opatření č.3/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

4.2 Rozpočtové opatření č.3/2004

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č.3/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

4.3 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Holásky

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků na nákup přílby, pohonných hmot, STK a měření emisí vozidel pro jednotku SDH Holásky v celkové částce 21.800 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5132, 5512/5156, 5512/5166, 5512/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.4 Finanční příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Brněnské Ivanovice ve výši 5.000 Kč na hasičskou soutěž, která se koná 12.6.2004. Rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.5 Instalace termoventilů v objektech MČ Brno-Tuřany

Rada vybrala ze tří nabídek na instalací termostatických ventilů v budovách Tuřanská 12 (Sdružení Práh) a Tuřanské náměstí 3 (Pekárna a Česká spořitelna) firmu Pecák v celkové ceně 48.060 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3599/5171 (Tuřanská 12), 3612/5171 (Tuřanské nám. 3).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.6 Vymalování jídelny v MŠ Holásecká

Rada souhlasí s vymalováním jídelny v MŠ Holásecká v ceně do 23.000 Kč firmou Vaněrka, která byla vybrána ze tří nabídek. Rozpočtová skladba 3111/5171

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.7 Nabídky na likvidaci černých skládek

Rada projednala nabídky tří firem na likvidaci černých skládek v naší MČ a vybrala firmu Ecotechniek CZ za cenu 850,- Kč/tunu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Jmenování do funkce ředitelky ZŠ Měšťanská

Rada souhlasí se jmenováním PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D. do funkce ředitelky Základní školy Měšťanská.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.2 Program 12/IV zasedání ZMČ

Rada schvaluje program 12/IV zasedání ZMČ: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č.3/2004, volba člena a předsedy kontrolní komise a člena finančního výboru, změna Územního plánu města Brna, majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční 24.6.2004 od 18 hodin na Základní škole Měšťanská.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Jmenování komise pro posouzení nabídek – rekonstrukce objektu Dvorecká 4

Rada jmenovala komisi na posouzení nabídek na akci Základní škola Měšťanská, objekt Dvorecká ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Bořivoj Horváth, Ing. Jitka Gallová, Marie Stehlíková, Vojtěch Pospíšil. Náhradníky jsou: Ing. Marek Slabý, Ing. Věra Tomanová, Taťána Šetlerová, Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík. Posouzení nabídek se uskuteční 15.6.2004 v 16 hodin na ÚMČ – SÚ Holásecká 31, Brno Tuřany.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.2 Přístřešek MHD ve Dvorskách

Rada požaduje přípravu zbudování přístřešku MHD ve Dvorskách u MŠ Zapletalova.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.3 Vyjádření k použití znaku MČ na pohlednicích

Rada nemá námitek proti použití znaku MČ na dvou pohlednicích vydávaných firmou Antonín Tůma.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.4 Vyjádření k návrhu novely vyhlášky SMB o místních poplatcích

Rada nemá námitek k návrhu obecně závazné vyhlášky SMB, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 21/2003 o místních poplatcích.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                 Ing. Josef Panáček                              Jan Havlík
                       člen rady                                         starosta

Usnesení z 45/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.5.2004

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 19.5.2004

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

které se konalo dne 19.5.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Program: strana:

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise……………………………………………………………………………………………….. 0

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………… 0

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin……………………………………………………………………………………………. 0

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek……………………………………………………………………………………. 0

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ………………………………………………………………………………………. 0

5.4 Nabídka na měření spalování…………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ………………………………………………………………………………….. 0

5.6 Dveře školní kuchyně………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

6.1 Vsypová loučka……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek…………………………………………………………………………………………… 0

6.3 Návrh na změnu územního plánu……………………………………………………………………………………………………………… 0

6.4 Příprava Územního plánu města Brna………………………………………………………………………………………………………. 0

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………….. 0

6.6 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………………… 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12S, 19/IV 5.4S, 26/IV 3.1S ,34/IV 6.2,

41/IV 3.1, 4.6, 5.4 ,42/IV 4.6, 5.2

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1, 5.3, 5.4

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 11.5.2004 a bere na vědomí uvedené návrhy a doporučení.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení pěstounských rodin ve výši 1000,- Kč, rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek

Rada projednala žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek . Rada neschvaluje příspěvek vzhledem k tomu, že městská část přispívá místnímu klubu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ o provozování sběrných středisek. Dodatek se týká změny sazby DPH.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.4 Nabídka na měření spalování

Rada schvaluje nabídku firmy Kubát na provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u objektu ZS Holásecká ve výši 1.785,- Kč. Rozpočtová skladba 3511/5166

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ

Rada doplňuje bod 5.6.z 39/IV RMČ a souhlasí s navýšením částky na provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplan o 1.394,- Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 6171/5166.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.6 Dveře školní kuchyně

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o navýšení dotace na rok 2004 o 10.000,- Kč z důvodu opravy vstupních dveří do školní kuchyně. Rada doporučuje, aby škola využila vlastní zdroje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Vsypová loučka

Rada pověřuje místostarostku odpovědí Odboru životního prostředí MMB na dotaz ve věci vsypové loučky.

Hlasování pro 5

Zodpovídá místostarostka

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek

Rada souhlasí se zněním vyzývacího dopisu k podání nabídky na likvidaci skládek do 5 m2. Tato výzva bude zaslána firmám: Ecotechniek CZ, Technické služby Tišnov, Sadovnictví Líšeň

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.3 Návrh na změnu územního plánu

Rada doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany (před radnicí a pod pekárnou) v souladu se schválenými studiemi (Šerek, Rusín, Wahla).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.4 Příprava Územního plánu města Brna

Rada projednala požadavek OÚPR na spolupráci na přípravě Územního plánu města Brna. Rada požaduje přípravu a předložení podkladů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice

Rada jmenuje pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany II.etapa“ výběrovou komisi ve složení: Ing. Leo Venclík, Ing. Josef Veselý, Ing. Pavel Vybíral, Jan Havlík, Vojtěch Pospíšil a náhradníky Ing. Zděněk Grubl, Ing. Vladimír Šrom, Ing. Ladislav Juříček, Antonín Tůma, Zdeněk Svoboda

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vladimír Šrom, Ing. Jiří Kudělka, Ing. Jitka Gallová a náhradník Ing. Radka Skoupilová.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.6 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje do redakčního systému webových stránek Ing. Hrabálka TK Tuřany, Jaroslava Trundu za Sdružení Práh.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Zapsala M. Stehlíková

                               Marie Stehlíková                              Jan Havlík 
                               místostarostka                              starosta

Usnesení z 44/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.5.2004

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 5.5.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17,30 hodin, ukončeno v 18.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 5.5.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku……………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………. 2

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly………………………………………………………………………. 2

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………….. 2

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………. 2

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral………………………………………………………………………………………………………… 2

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14………………………………………………………………………………………….. 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční…………………………………………………………. 3

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD…………………………………………………………………………………….. 3

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno………………………………………………………………………………………………….. 3

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí……………………………………………………………………………………… 3

5.5 Přemístění telefonní budky………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin………………………………………………………………………………………………… 3

6.2 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………….. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

26/IV bod 3.1 S

34/IV bod 6.2

41/IV bod 3.1, 4.6, 5.4

42/IV bod 4.6, 5.1, 5.2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku

Rada projednala zápis z jednání komise ze dne 6.42004 a 4.5.2004 a bere ho na vědomí. Podněty, týkající se oprav výtluků, kanalizačních vpustí a parkovacích míst, reklamace chodníku na ul. Popelova se bude rada zabývat.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s pí. Myškovou, kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje ukončení pronájmu zahrádky p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice s panem Šmídem dohodou ke dni 31.5.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s pí. Vozdeckou.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly

Rada potvrzuje rozhodnutí ZMČ z 26.2.2004 a neschvaluje prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej části pozemku pč. 210/1 k.ú. Tuřany

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4037 k.ú. Tuřany p. Hockovi.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice pí Hrdličkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej p.č. 972/1 a věcné břemeno práva příjezdu a příchodu přes p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1030, 1029/1, 1029/4, 1029/5, 1029/7, 1029/10, 1029/11, 1004/4 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14

Rada bere na vědomí sdělení MO MMB o pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14 po dobu trvání nájemní smlouvy na dobu určitou.

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční

Rada projednala nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na ulici Revoluční. Rada souhlasí se zpracováním projektu včetně zaměření a projednání se správci sítí v ceně do 10 tis. Kč a zhotovení přístřešku v ceně do 110 tis. Kč. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s panem Frýzem, kterým se cena díla zvyšuje o 5500 Kč

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno

Rada schvaluje příspěvek pro Domov pro matky v tísni ve výši 1 tis. Kč. Rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí

Rada projednala požadavek rybářů a myslivců o příspěvek na Den dětí a schvaluje proplacení faktury ve výši 2x 2 tis. Kč.Rozpočtová skladba 3429/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přemístění telefonní budky

Rada schvaluje návrh na přemístění „budky“ Telecomu před radnicí v ceně do 260 tis. Kč včetně DPH

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad6) Různé

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Rada souhlasí s uzavřením mateřských škol v době letních prázdnin. V provozu bude MŠ U Lípy Svobody v době od 1. – 23. 7.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje Pavla Dvořáčka do redakčního systému www stránek za ŘK farnost Brno Tuřany

Zapsala: Marie Stehlíková

                       Jan Havlík                               Marie Stehlíková
                        starosta                                 místostarostka

Usnesení z 43/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 43/IV

Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin, ukončeno v 19.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z 43/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS……………………………………………………………………………………………………….. 1

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice………………………………………… 1

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká……………………………………… 1

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Různé

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS

Rada schvaluje znění mandátní smlouvy s firmou RTS, a.s. Brno na výkon zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce radnice, II. etapa firmou IKIS, s.r.o., Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: DIRS Brno, AVUS Kobylnice, 3V+H Brno, FRAMA Brno, STAVOPROGRES Brno.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce ZŠ Dvorecká firmou RTS Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: Waler Brno, Kvadros Brno, P.S.K. Brno, INGA Brno, ROYS Znojmo.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                          Marie Stehlíková
                                 
starosta                           místostarostka

Usnesení z 42/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 21.4.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………………………………….. 2

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………… 2

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………………………………………. 2

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení……………………………………………………………………………………………………….. 2

4.5 Nákup kytek ke Dni matek…………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova……………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004…………………………………………………………………………………………… 2

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení……………………………………………………………………………….. 3

5.2 Vsypová loučka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích………………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Jmenování redaktorů www stránek……………………………………………………………………………………………………. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

40/IV bod 2.6.

41/IV bod 3.1., 4.3. ZMČ, 4.6., 5.2. ZMČ, 5.4., 5.5. ZMČ

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. – Dufonev

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh

Rada schvaluje 3. dodatek k nájemní smlouvě s občanským sdružením Práh. Jedná se o dodatek o požární bezpečnosti objektu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s ukončením nájmu zahrady p.č. 818/2 v k.ú. Holásky s panem Ing. Františkem Holubem ke dni 30.4.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s paní Jitkou Andrýskou.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 2340, k.ú. Holásky o výměře 33 m2 paní Haně Sobotkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Rada na základě pověření ZMB k zajištění investiční akce rekonstrukce budovy ZŠ Dvorecká v objemu 6,9 mil Kč vybrala nabídku firmy RTS a.s. na provedení výběrového řízení na tuto akci v ceně do 30 tis. Kč. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice

Rada vybrala nabídku firmy IKIS s.r.o. na provedení výběrového řízení na III. etapu rekonstrukce radnice v ceně do ……………Kč. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení

Rada souhlasí se zakoupením laminovacího zařízení Pouchman 12 na vyhotovování rybářských lístku v ceně 6.590,- Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup kytek ke Dni matek

Rada souhlasí s nákupem kytek ke Dni matek v celkové částce do 7.500 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova

Rada vybrala z nabídek na projekt na opravy komunikací na ulici Petlákova firmu Pedadesign v ceně 60.000 Kč. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004

Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004.

Ad5) Různé

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení

Rada pověřuje místostarostku jednáním na MMB ve věci vystěhování rodiny Šamšulových z obecního bytu na základě jejich žádosti o náhradní bydlení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.2 Vsypová loučka

Rada požaduje vyjádření komise sociálně zdravotní a komise rozvoje ke zřízení vsypové loučky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích

Rada souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místních poplatcích (bez zpoplatnění výkopových prací).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Jmenování redaktorů www stránek

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslava Foltánová (MŠ Holásecká), Marie Přichystalová (MŠ U lípy Svobody), Magda Brázdová (MŠ V aleji), MUDr. Ondřej Zahradníček (Skaut), Mgr. Hana Tomanová (Knihovna Jiřího Mahena), Tomáš Krejčí (ZŠ Měšťanská).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                 Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                         místostarostka

Usnesení z 41/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.4.2004

Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany dne 7.4.2004

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

 Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 7.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Ad1) Technický bod

Ad2) Kontrola úkolů

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

3.2 Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

3.3 Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

3.4 Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

3.5 Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

4.2 Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

4.3 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

4.4 Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

4.5 Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

4.6 Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

5.2 Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

5.3 Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

5.4 Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

5.5 Výsledky hospodaření za rok 2003

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

6.2 Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

6.3 Příprava Dne matek

 1. Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlík

ová byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.,

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

36/IV bod 4.1.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.1., 4.2.,

4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. • Dufonev

Usnesení z jednání komisí a výborů

Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

Rada se seznámila se zápisem ze zasedání komise dopravy a

veřejného pořádku ze dne 2.3.2004. Doporučení komise, týkající se Holaseckých písníků, vodorovného značení přechodu na křižovatce Vinohradská-Kaštanová, obnovení jednání s DPmB o dopravní obslužnosti Tuřan a Holásek, návrhu na změnu zastavování autobusu MHD Na návsi po 20 hodině a dopravního značení před vjezdem na ulici Farní bere na vědomí. Podněty se bude rada zabývat.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: starosta

Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

Rada projednala stanovisko komise rozvoje

ke studii Holaseckých písníků ze dne 9.12.2003 a její kladné stanovisko ke studii bere na vědomí.

 • Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

  Rada projednala stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků ze dne 4.12.2003 a její výhrady ke studii bere na vědomí.

 • Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

  Rada projednala stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků ze dne 2.3.2004 a její doporučení na doplnění o návrh chodníku pro pěší bere na vědomí.

 • Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Na základě výše uvedených podnětů komisí rada souhlasí se studií Holaseckých písníků a požaduje zapracování chodníku příp. cyklostezky podél navržené komunikace.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostarostka

Majetkoprávní dispozice

Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska o výměře 225 m2 jako pole panu Josefu Blaštíkovi.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

Rada souhlas

í s pronájmem pozemku p.č. 884,885 k.ú. Tuřany jako orná paní Mileně Říčařové a PhDr. Mileně Krhutové z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

Rada doporučuje ZMČ schválit koupi pozemku p.č. 333/2 v k.ú. Dvorska do majetku města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala požadavek MO MMB na aktualizaci stanoviska MČ k odprodeji pozemku p.č. 1604/1, k.ú. Tuřany a vzhledem k vyjádření Zastupitelstva z 19.12.2002 nemá městská část Brno Tuřany důvod měnit toto stanovisko.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada trvá na své žádosti o svěření pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany městské části za účelem jeho pronájmu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada požaduje stanoviska komisí stavební, rozvoje a dopravní k budoucímu využití pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany v termínu do 15.5.2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Hospodářské záležitosti

Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

Rada souhlasí s umístěním kontejnerů ve Dvorskách na ulici Zapletalova dne 9.4.2004 a v Holáskách u hřiště při ulici Javorová, v částce do 15.000 Kč. Rozpočtová sk

ladba 3722/5169.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

Rada odsouhlasila žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Rada vybrala ze 3 nabídek na vypracování projektové dokumentace na demolici tělocvičny na ulici Tuřanská 12 nabídku firmy JP statika s.r.o. za nabídkovou cenu 28.350 vč. DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Výsledky hospodaření za rok 2003

Rada se seznámila s výsledky hospodaření za rok 2003 a doporučuje je ZMČ ke schválení.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Organizační záležitosti

Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslav Kratochvíl (za SDH Holásky), Markéta Novotná (za SDH Brněnské Ivanovice), Jiří Vláčil (za TJ Holásky), Marie Dosedělová (za Klub důchodců Tuřany), Martin Horákovský (za SK Tuřany), Tomáš Hudec (za Český svaz zahrádkářů).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 11. zasedání

ZMČ, které se koná 29.4.2004 od 17 hodin v budově ZŠ Měšťanská 21. Na program jsou zařazeny tyto body: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, výsledky hospodaření městské části za rok 2003, použití přebytků hospodaření příspěvkových organizací, informace o hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2004, rozpočtové opatření č. 2/2004, majetkoprávní dispozice, různé, závěr.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Příprava Dne matek

Rada pověřuje komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou přípravou Dne matek, který se uskuteční v neděli 9. května v 15 hodin na Orlovně.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: předseda komise

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                        místostarostka

Usnesení z 40/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.3.2004

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 19 hodin

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 31.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady…………………………………………………………………………………………. 1

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky…………………………………………………………………….. 1

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí………………………………………………… 1

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ. 2

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí………………………………………………………………………………………… 2

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová……………………………………………………………………….. 2

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB…………………………………………………………………………………………. 2

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska…………………………………………………………………………………. 2

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004……………………………………………………………………………………….. 2

Ad3) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Listy 2/2004……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Přemístění a obnova křížů………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Hospodářské záležitosti

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady

Rada doplňuje usnesení z 37/IV zasedání z 18.2.2004, bod 5.10. takto: Po upřesnění finančního limitu souhlasí s prováděním autorského dozoru ateliérem CREO a schvaluje změnu názvu smlouvy III. a IV. etapa v souladu s etapami stavebních prací.

I. etapa statické zajištění objektu, oprava krovu a střešního pláště

II. etapa stavební úprava 1.NP stavební úřad a 2.NP kanceláře ÚMČ

III. etapa fasády, průjezd a venkovní komunikace, WC pod schodištěm, pošta, společenské centrum, opravy přípojek plynu a kanalizace

IV. etapa výtah

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 6.176,10 Kč vč. DPH firmě IKIS za zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na provedení dodatečných stavebních prací na Rekonstrukci radnice. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 27.480 Kč vč. DPH Technickým sítím Brno, a.s. za úpravu elektrovýzbrojí sloupů VO pro připojení hlásičů VISO dle objednávky z 31/IV zasedání rady, bod 4.21. Rozpočtová skladba 5212/6121

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek městské části s Ing. Janem Petrásem na dobu určitou do 31.12.2004 v ceně 1000 Kč/měsíčně.

Hlasování: pro 4, nehlasoval 1

Zodpovídá: tajemník

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí

Rada souhlasí se zakoupením protipožárních hadic a ventilů do budovy zdravotního střediska v ceně do 7.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5137

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová

Rada souhlasí se zhotovením a instalací informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová v ceně 3.660 Kč bez DPH firmou GEFAB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB

Rada bere na vědomí zprávu OKO MMB o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části za rok 2003 a zprávu auditora o hospodaření za rok 2003 (výrok bez výhrad).

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska

Rada souhlasí s odstraněním závad zjištěných revizí hromosvodu na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Milan Krásenský v ceně 8.372,- Kč, rozpočtová skladba 3511/5171.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004

Rada schvaluje rozpočtové opatření 2/2004 ve výši 10 tis. Kč (položka 2212/5171 opravy místních komunikací snížena o 10 tis. Kč, zůstává 990 tis., položka 2219/5169 informační cedule navýšena o 10 tis. Kč)

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Ad3) Různé

3.1 Listy 2/2004

Rada souhlasí s obsahem Listů 2/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

3.2 Přemístění a obnova křížů

Rada souhlasí s přemístěním kříže v parčíku Revoluční-Zezulova a obnovou kříže na ulici Tuřanka z finančních prostředků Odboru kultury MMB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostaroskta

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                              Jan Havlík                                Marie Stehlíková
                                                
starosta                                místostarostka

Usnesení z 39/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.3.2004

Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 17.3.2004

.

 Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 17.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Jan Havlík

Ad1) Technický bod
Ad2) Kontrola úkolů
Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska
4.2 Dodatek ke smlouvě s Českou poštou
4.3 Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná
4.4 Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice
4.5 Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídka na údržbu zeleně
5.2 Prodloužení smlouvy na čištění komunikací
5.3 Odstranění černých skládek
5.4 Zakoupení odpadkových košů
5.5 Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace
5.6 Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

Ad6) Různé

6.1 Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady
 1. Technický bod

  Rada schvaluje program svého zasedání.

  Hlasování: pro 3

  Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

  Hlasování: pro 3

 2. Kontrola úkolů:

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11S

  64/III bod 12 S

  19/IV bod 5.4.S

  22/IV bod 7.1.,

  26/IV bod 3.1.S

  31/IV bod 6.6.

  32/IV bod 3.7.

  34/IV bod 6.2.

  37/IV bod 4.3., 4.6., 5.1., 5.3., 5.4., 5.9., 5.10.

  38/IV bod 3.1. ZMČ, 4.2., 4.3., 4.7., 6.3.

  Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

  21/III bod 3.1. • Dufonev

 3. Usnesení z jednání komisí a výborů

  1. Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

  Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 9.3.2004 a bere jej na vědomí.

 4. Majetkoprávní dispozice

  1. Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska

   Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska jako orné půdy paní Evě Švehlové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Dodatek ke smlouvě s Českou poštou

   Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu s Českou poštou, s.p., týkající se povinností nájemce na úseku požární ochrany.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná

   Rada nesouhlasí s pronájmem plochy p.č. 591/1, k.ú. Tuřany (ulice Podlipná) pro grilování kuřat paní Marcele Cibulkové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada nedoporučuje ZMČ schválit odprodej části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Thermoservis z důvodu nevyjasněného podnikatelského záměru.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

  Rada doporučuje ZMČ k odprodeji pozemek p.č. 2502, k.ú. Holásky o výměře 381 m2.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 5. Hospodářské záležitosti

  1. Nabídka na údržbu zeleně

   Rada se seznámila s nabídkami na údržbu zeleně. Jedná se o firmy: 1. Zahradnická firma Skoupý, 2. Realizace a údržba zeleně Ing.Švec, 3.EDEN s.r.o., 4. Zahradní architektura Želešice spol. s.r.o. 5. Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav. Údržba se týká ploch zeleně v Holáskách: podél cesty směrem k jezerům za ulicí U Potoka, hřiště Javorová, parčík u školy a parčík ul. Rolencova. Rada vybrala nabídku firmy EDEN s.r.o. za cenu 116.371,50 Kč/ročně vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Prodloužení smlouvy na čištění komunikací

   Rada souhlasí s prodloužením smlouvy na čištění komunikací s firmou Technické služby Žabovřesky (4x blokové čištění místních komunikací, 4x hlavní komunikace) v ceně je 658 350,-Kč včetně DPH (neobsahuje platbu za smetky), rozpočtová skladba 2212/5169.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Odstranění černých skládek

   Rada souhlasí s odstraněním černých skládek na ulici Kaštanová • Ráječek podél hlavní komunikace v ceně 15.000 ,- Kč a na ulici U Potoka v ceně 8.500 Kč, roztroušená skládka na polní cestě za zámečkem směrem k trati v ceně do 10.000,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3722/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Zakoupení odpadkových košů

   Rada souhlasí se zakoupením 18 ks nových odpadkových košů v ceně 35.898 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5139.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace

   Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem, Studio elektronického designu, týkající se zajištění údržby a provozu internetové prezentace MČ v ceně 390 Kč/měs.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  6. Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

  Rada souhlasí s nabídkou firmy Pecák na výměnu vodovodního ventilu v kotelně zdravotního střediska v ceně do 14.000 tis. Kč vč. DPH a s provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplat v celkové ceně 3.800 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5171 a 6171/5166.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 6. Různé

  1. Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady

Rada revokuje bod 6.1. z 31/IV zasedání rady, týkající se anaerobní fermentace organických odpadů v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto záměrem souhlasí.

Hlasování: pro 3, zdržel se 1

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                    Ing. Miloslav Blažek                                  Marie Stehlíková
                                       člen rady                                                   místostarostka