Usnesení z 47/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.7.2008

Usnesení z 47/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.7.2008

9.7.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                                              Omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                              Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 10.6.2008

1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 18.6.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Provedení sond na ulici Sokolnické

2.2 Investiční záměr rekonstrukce koupaliště Tuřany

2.3 Přístupová komunikace a železniční zastávka, Černovická terasa

3)     ROZPOČET

3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno-Tuřany  na rok 2009

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Oprava přístřešku na hřišti V Pískách

6.3 Oprava podlahy tělocvičny v ZŠ Měšťanská

6.4 Dodatek smlouvy s ATELIER CREO, spol. s r.o.

6.5 MŠ U Lípy Svobody – projektová dokumentace a inženýrská činnost

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání pro pracoviště hmotné nouze

9.2 Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 47/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 10.6.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise zdravotní a sociální, které se konalo 10.6.2008.

•1.4 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 18.6.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 18.6.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Provedení sond na ulici Sokolnické

Usnesení :

Rada schvaluje provedení vykopání sond na ulici Sokolnické pro přemístění sloupu s radarem společností FISTAV, spol. s r.o., Brno za cenu 10 056,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky z července 2008.

•2.2 Investiční záměr rekonstrukce koupaliště Tuřany

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor investiční MMB o zahájení přípravných prací na zpracování investičního záměru na rekonstrukci koupaliště v Tuřanech.

•2.3 Přístupová komunikace a železniční zastávka, Černovická terasa

Usnesení :

Rada nemá připomínky k návrhu investičního záměru investice “Přístupová komunikace a železniční zastávka, Černovická terasa”.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno-Tuřany  na rok 2009

Usnesení:

Rada  schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009, který je přílohou č.1 tohoto usnesení.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na zajištění tradičních Bartolomějských hodů 2008 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Šťastnému, Brno z úrovně města.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Šťastnému, Brno.

•6.2 Oprava přístřešku na hřišti V Pískách

Usnesení :

Rada schvaluje provedení opravy střechy přístřešku SDH Holásky na hřišti V Pískách Milanem Ďurišem, Brno za cenu  39 985,- Kč vč.DPH a pověřuje starostu rozhodnutím o dalších podmínkách smlouvy.

•6.3 Oprava podlahy tělocvičny v ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Brno, Měšťanská 21″ se společností Schenk – sportovní povrchy, spol. s r.o., Brno, kterým se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a cena díla se zvyšuje o 77 350,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku.

•6.4 Dodatek smlouvy s ATELIER CREO, spol. s r.o.

Usnesení :

Rada neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na inženýrskou činnost a autorský dozor při rekonstrukci radnice pro rok 2008.

•6.5 MŠ U Lípy Svobody – projektová dokumentace a inženýrská činnost

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing.Jana Harašty, CSc., Brno na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno včetně související inženýrské činnosti za cenu 78 540,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání pro pracoviště hmotné nouze

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada schvaluje text dodatku, který je uveden v příloze   č. 2 zápisu.

•9.2 Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Usnesení:

Rada pověřuje starostu jednáním ve věci urgentního řešení dopravní situace na ulici Sokolnická,opravy vozovky na Tuřanském nám. před domy č. 2 – 2a,  propadlé vozovky na ul. Hanácká (před zastávkou MHD) a možností vybudování odstavných pásů pro vozidla na ul. Karkulínova (u oplocení sportovního areálu).

 

V Brně – Tuřanech  9.7.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                            Ing. Vlasta Hrdlíková                                        starosta MČ Brno-Tuřany                                    místostarosta MČ Brno-Tuřany