Usnesení z 48/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.7.2008

Usnesení z 48/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.7.2008

23.7.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Sokolnická – instalace svodidel

3)     ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost MŠ Holásecká 11 o povolení odpisu pohledávky

5.2 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace o převod finančních prostředků

5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ  Měšťanská

6.2 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

6.3 Pronájem pozemku p.č. 4011 k.ú. Tuřany

6.4 Svěření pozemků v zahrádkářské oblasti

6.5 Užívání části střechy radnice a ZŠ Dvorecká

6.6 Tuřanská 12 – žádost o souhlas s přemístěním nosiče antény

6.7 Radnice – napojení společenského centra na  el. rozvaděč úřadu

6.8 Stavební úpravy v ZŠ Měšťanská 21

6.9 PD stavebních úprav hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice – změna termínu

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nábytek do společenského centra radnice

7.2 Restaurování procesních korouhví v kapli na ulici Jahodová v Brněnských Ivanovicích

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Aktualizace žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 48/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Sokolnická – instalace svodidel

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB o instalaci svodidel na ulici Sokolnické na straně  lichých čísel  v úseku od č.or. 65 po č.or. 73.

•3)    ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2008 pro RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši, tj. 28 435 tis. Kč příjmy a 36 423 tis. Kč výdaje. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu.

 

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

5.1 Žádost MŠ Holásecká 11 o povolení odpisu pohledávky

Usnesení :

Rada souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 9.600,- Kč za společností ARZENAL CZ, s.r.o. z účetnictví MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace.

5.2 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace o převod finančních prostředků

Usnesení :

Rada schvaluje převod částky 22.415,- Kč v rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, budova Zapletalova z položky hrubá mzda na položku opravy a údržba.

5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtová opatření mezi položkami rozpočtu v MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a v MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ  Měšťanská

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu služebního bytu pro školníka v ZŠ Měšťanská 21, Brno. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.2 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2009 pro byt na Tuřanském nám. 1 na 40,- Kč/m²/měsíc a pro byty na Pastevní 1 na 51,- Kč/m²/měsíc.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 4011 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4011 k.ú. Tuřany s nájemcem Jindřichem Malecem dohodou ke dni 31.7.2008 a pronájem tohoto pozemku Mgr. Milanovi Tichému a Sylvii Tiché. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.4 Svěření pozemků v zahrádkářské oblasti

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemků p.č. 1445/3 a 1445/4 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

•6.5 Užívání části střechy radnice a ZŠ Dvorecká

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o užívání částí střech budov radnice a ZŠ Dvorecká se společností Faster CZ, spol. s r.o., Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

•6.6 Tuřanská 12 – žádost o souhlas s přemístěním nosiče antény

Usnesení :

Rada schvaluje přemístění nosiče antény pro provoz radioreléového zařízení a jeho uchycení ke střešnímu  trámu v objektu Tuřanská 12, Brno dle  žádosti nájemce  Občanského sdružení Práh, Brno a na jeho náklady za podmínky, že nájemce zajistí před zahájením prací vyjádření statika. Dále zajistí nájemce novou revizní zprávu bleskosvodné soustavy a opravu komína.

•6.7 Radnice – napojení společenského centra na  el. rozvaděč úřadu

Usnesení :

Rada schvaluje elektrické připojení společenského centra radnice k rozvaděči ÚMČ společností DIRS, s.r.o., Brno za cenu  14 693,53 Kč vč. DPH.

•6.8 Stavební úpravy v ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí se stavebními úpravami v budově školy na ulici ZŠ Měštanská 21, Brno dle žádosti ředitelky školy a na vlastní náklady.

•6.9 PD stavebních úprav hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice – změna termínu

Usnesení :

Rada schvaluje změnu termínu  odevzdání projektové dokumentace pasportu stavby a stavebních úprav hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice do 31. 8. 2008 a pověřuje starostu rozhodnutím o ostatních podmínkách dodatku smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nábytek do společenského centra radnice

Usnesení :

Rada schvaluje zhotovení a montáž nábytku do společenského centra radnice společností TRUHLÁŘSTVÍ M. PERNES, spol. s r.o., Brno za  cenu 177.310,-  Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu rozhodnutím o ostatních podmínkách smlouvy.

•7.2 Restaurování procesních korouhví v kapli na ulici Jahodová v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje provedení restaurátorské obnovy dvou procesních korouhví z kaple na ulici Jahodová v Brněnských Ivanovicích Karolínou Pirklovou, Praha za cenu 69 250,- Kč (není plátce DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Aktualizace žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

Usnesení:

Rada schvaluje změnu výše požadované dotace od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla CAS pro Jednotku SDH Brno-Holásky z 2 mil. na 2,5 mil Kč.

 

V Brně – Tuřanech  23.7.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarosta MČ Brno-Tuřany