Usnesení z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2010

Usnesení z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2010

29.4.2010

USNESENÍ

z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 29.4.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje navržený program 24/V. zasedání Zastupitelstva, doplněný o bod 18a – Doplnění Statutu města Brna, bod 18b – Návrh vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bod 18c – Návrh vyhlášky kzabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.

 

2. volí pro 24/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Antonína Tůmu.

 

3. a) souhlasí sceloročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2009 a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2009 uvedený v příloze usnesení zahrnující

– celkové příjmy ve výši 34.423 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 36.943 tis. Kč

– rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.520 tis. Kč je kryt zapojením FRR

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 8.019 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2009 ve výši 6.382 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1. 2009 ve výši 1.273.699,– Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2009 ve výši 1 731,–  Kč.

c) schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2009 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2009 dle přílohy usnesení.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz klubu v roce 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený vpříloze usnesení.

 

6. nesouhlasí se změnou ÚP na pozemcích p.č. 117/1 a 117/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci na návrhovou plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

7. souhlasí se změnou ÚPmB vk.ú. Dvorska podél potoka Dunávka zplochy ZPF sobjekty pro rekreaci na plochu BP – předměstské bydlení.

 

8. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku parc. Č. 173/1 k.ú. Dvorska, ze stávající územní rezervy pro komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení.

 

9. doporučuje směnu pozemků p.č. 76/97, 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za části pozemků p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného vpříloze usnesení.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. doporučuje prodej pozemků p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 vyznačené v příloze usnesení, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, Bořivoji Ševčíkovi, Brno.

 

12. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit navrhované změny a doplňky Pravidel pronájmu bytů vdomech vmajetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

13. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna

b) souhlasí s tím, aby Magistrát města Brna zajišťoval náhradní péči o zvíře dle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje Statut města Brna ve věci vyhlášení místního referenda.

 

15. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů uvedených v příloze usnesení

c) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých se v době konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje.

 

16. souhlasí

– spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

– stanovením veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.

 

 

 

 

 

Tomáš Kopecký                                                        Antonín Tůma

ověřovatel zápisu                                                    ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany