Usnesení z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

Usnesení z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

30.10.2008

USNESENÍ

z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 14/V. zasedání Zastupitelstva rozšířený o bod 20a Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Tuřany.

2. volí pro 14/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Marii Stehlíkovou a Antonína Tůmu.

3. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2009.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2008 uvedené v příloze usnesení.

5. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008.

6. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

7. nesouhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZR – zeleň rekreační na plochu SV – smíšená plocha výroby a služeb.

8. souhlasí s návrhem REALplus s.r.o., Brno na změnu ÚPmB v lokalitě Písníky z původního návrhu změny z SV na BC, nyní z SV na BO.

9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany uvedené v příloze usnesení společnosti NS Servis s.r.o..

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vlastníkovi rodinného domu č.p. 247 – Tuřanská 33 do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace a nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej ostatních zaplocených částí pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice jejich uživatelům do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace.

12. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků části p.č. 1208/2 ve vlastnictví Miroslava Drápely za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1209 vše k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany pro E.ON Distribuce, a.s..

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 3947 k.ú. Tuřany, p.č. 2459 k.ú. Holásky, p.č. 26/5, 243/3, 244/2, 1343/6, 1343/7, 1343/8, 249/27 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Vladimíra Vašíčka za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1565 k.ú. Staré Brno.

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové, za podmínky zřízení věcného břemene kanalizačního řadu.

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Marii Kopřivové.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 228/2 k.ú. Tuřany Marii Uherkové.

 

 

 

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                                                           Antonín Tůma

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany