Usnesení z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 27.8.2009

Usnesení z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 27.8.2009

27.8.2009

USNESENÍ

z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 27.8.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 20/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Marii Stehlíkovou a Antonína Tůmu.

 

2. schvaluje navržený program 20/V. zasedání Zastupitelstva rozšířený o přesunutí mezi body č. 8 a č.11 a doplněný o bod 6a) Plán společných zařízení návrhu jednoduché pozemkové úpravy vk.ú. Tuřany.

 

3. schvaluje plán společných zařízení návrhu jednoduché pozemkové úpravy vk.ú. Tuřany zpracovaný společností AGERIS s.r.o., červenec/2009.

 

4. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o částku 15000,– Kč na zakoupení nových postýlek, lůžkovin a barev pro renovaci zahradních prvků.

 

5. schvaluje rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2011-2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 uvedené v příloze usnesení.

 

 

8. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna kromě změny článku 30 odst.2, písm.b.

 

9. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 2337 k.ú. Holásky.

 

10. doporučuje orgánům města schválit prodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky.

 

11. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany.

 

12. doporučuje orgánům města schválit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení přípojky kanalizace těmito pozemky dle návrhu společnosti INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno.

 

13. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 684 a 685 k.ú. Tuřany Haně Březinové.

 

14. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice PhDr. Jiřímu Bartošovi.

 

15. ukládá Radě MČ Brno – Tuřany zajistit údržbu pozemku p.č.1103 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

Marie Stehlíková                                                                     Antonín Tůma

ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                   Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany