Usnesení z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2010

Usnesení z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2010

25.2.2010

USNESENÍ

z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 25.2.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 23/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu MUDr. Marii Petrásovou a Michala Krátkého.

 

2. schvaluje navržený program 23/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

4. souhlasí súpravou směrné části územního plánu, spočívající vnavýšení IPP zhodnoty 0,4 na hodnotu 0,5. vpropojení ulice Myslivecká a Sokolnická na pozemcích p.č. 4625, 4626, 4623 a 4624 k.ú. Tuřany.

 

5. souhlasí se změnou ÚP na pozemcích p.č. 1346/1 a 1346/6 při ulici Petlákově zplochy DP (parkovací plochy městského významu) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb).

 

6. schvaluje nové názvy ulic :

1.od ul.Pratecká směrem k areálu Aeroklubu Slatina – Jedounkova

(nebo Arnošta Jedounka)

2. propojení mezi  ul. Mysliveckou a Sokolnickou – Honební

3. nová ulice od Sokolnické směrem k Tovární – Režná  (nebo Bělásková).

 

7. doporučuje směnu pozemků p.č. 4133, 4134 4135 K.Ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 4099 k.ú. Tuřany svýjimkou komunikačního koridoru kolmého na ulici Prateckou.

 

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vplatném znění.

 

 

 

 

 

MUDr. Marie Petrásová                                                Michal Krátký

ověřovatel zápisu                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                      místostarostka MČ Brno – Tuřany