Usnesení z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

Usnesení z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

16.9.2010

USNESENÍ

z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 16.9.2010

____________________________________________________________________

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 26/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Šnajdra.

 

2. schvaluje navržený program 26/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. a) vyslovuje nespokojenost, že OÚPR MMB provedl změnou ÚP navýšení IPP voblasti Vinohrad vHoláskách vrozporu susnesením Zastupitelstva z 19/V. zasedání, bod 3.

b) ukládá Radě vést další jednání s MMB tak, aby novou změnou ÚP bylo navýšení IPP zrušeno.

 

4. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období 2012-2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010.

 

7. neschvaluje prominutí části pohledávky obci Prace na neinvestičních výdajích Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace ve školním roce 2008/2009 ve výši 18.000,- Kč z jistiny a úroky z prodlení ve výši 7.480,82 Kč.

 

8. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

b) navrhuje doplnění příloh č. 1., č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

9. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.

 

10. doporučuje prodej pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky.

 

11. a) zřizuje organizační složku „Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany” ke dni 1.10.2010

b) schvaluje zřizovací listinu organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

 

12. schvaluje dodatek č. VIII. ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace uvedený vpříloze usnesení.

 

 

 

 

 

 

__________________________                                 ________________________

Ing. Josef Panáček                                                          Ing. Jan Šnajdr

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

___________________________                               _________________________

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany