Usnesení z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

Usnesení z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

24.6.2010

USNESENÍ

z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 24.6.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 25/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Jiřího Krejčího a Zdeňka Svobodu.

 

2. schvaluje navržený program 25/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2009.

 

6. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky kzajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

 

7. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

8. souhlasí se změnou ÚPMB na pozemcích p.č. 2113, 2111, 2110 k.ú. Holásky v lokalitě u Holáseckých jezer z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro individuální rekreaci.

 

9. souhlasí súpravou směrné části ÚPmB vlokalitě Žleby, spočívající ve zvýšení IPP z0,2 na 0,4.

 

10. nesouhlasí splánovaným umístěním průmyslové zóny do MČ Brno-Tuřany.

 

11. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

 

12. nedoporučuje prodej pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

13. doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení vodovodu a kanalizace těmito pozemky pro stavbu Vitality centra – Holásky za podmínky dohody s nájemci pozemků ohledně zásahu do pozemků.

 

14. doporučuje prodej pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze usnesení společnosti BARABA Brno, s.r.o.

 

15. schvaluje termín 16.9.2010 pro 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve 2. pololetí roku 2010.

 

16. stanovuje počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve volebním období 2010-2014 na 17.

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Krejčí                                                                  Zdeněk Svoboda

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany