Usnesení z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

Usnesení z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

26.6.2008

USNESENÍ

z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 12/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o bod 11a) a 13a).

2. volí pro 12/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Jiřího Krejčího.

3. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2. pololetí 2008 v termínech 28.8., 30.10., 18.12.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 28435 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 36423 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7988 tis. Kč a je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

5. schvaluje návrh na změnu přílohy č. 1 vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2007 o místních poplatcích. Návrh na změnu je uveden v příloze usnesení.

6. nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu města Brna osvobození od daně z nemovitostí za zemědělské pozemky dle § 4, odst. 1, písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění.

7. souhlasí se změnou ÚPmB v Brněnských Ivanovicích na pozemcích p.č. 1457/1 a 1457/12 z plochy ZPF na plochu PZ (plocha pro zemědělskou výrobu).

8. nesouhlasí s komunikačním propojením návrhové lokality Žlíbky-Ovčírny do ulice Chrlické a souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB, spočívajícím v komunikačním napojení na obchvat Tuřan.

9. nevyhovuje žádosti firmy Jamoz s.r.o. a nesouhlasí s ponecháním lokality „Zámeček” při ulici Sladovnické v návrhové ploše SV (plochy pro výrobu a služby), tj. ve stavu dle současného ÚpmB.

10. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za podmínky finanční úhrady 100000,- Kč za zřízení věcného břemene.

11. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 označených dle geometrického plánu jako p.č. 228/28 a 228/30 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti DUFONEV R.C., a.s.

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany Radkovi a Pavle Zlatkovským.

13. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5 vk.ú. Holásky a p.č. 1726/2, 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 925/2 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 925/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefu Zezulovi.

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                                          Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                                     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                    Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany