Usnesení z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.6.2009

Usnesení z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.6.2009

25.6.2009

USNESENÍ

z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 25.6.2009

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 19/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Jana Petráse.

 

2. schvaluje navržený program 19/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. nesouhlasí se zvýšením IPP vlokalitě návrhové plochy pro bydlení u Holáseckých jezer ze stávajících 0,5.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, uvedených v příloze usnesení

c) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých se v době konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje, uvedených v příloze usnesení.

 

6. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemků p.č. 2722/2, 2722/28 a 2722/30 k.ú. Černovice ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 3503 k.ú. Tuřany.

 

7. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi.

 

8. nesouhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany při ulici Jahodové ze stávající plochy ZPF na plochu umožňující výstavbu fotovoltaické elektrárny.

 

9. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 4532/1, 4532/2, 4532/3, 4532/5, 4534, 4535, 4536, 4538, 4539, 4540, 4541, při ulici Sokolnické, k.ú. Tuřany z plochy ZPF na plochu BC – bydlení čisté s IPP max. 0,2.

 

10. bere zpět žádost o změnu ÚPmB vlokalitě Písníky zplochy SV na plochu pro bydlení.

 

11. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky, zúzemní rezervy na komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení.

 

12. a) nesouhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 173/1, k.ú. Dvorska, zúzemní rezervy na komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení

b) požaduje zachovat vdané lokalitě územní rezervu pro komunikaci.

 

13. nesouhlasí se změnou ÚPmB vlokalitě Jahodová, Tuřanka dle situace ze stávající plochy ZPF na plochu TE.

 

14. schvaluje harmonogram svých zasedání ve 2. pololetí 2009.

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                              Ing. Jan Petrás

ověřovatel zápisu                                                        ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany