Usnesení z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.4.2009

Usnesení z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.4.2009

30.4.2009

USNESENÍ

z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 30.4.2009

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 18/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Šnajdra.

 

2. schvaluje navržený program 18/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o bod 8a) Žádost o dotaci ze státního rozpočtu.

 

3. a) nesouhlasí s částí textu zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna v bodech 7.1.6, 8.2 (odr.2) a 13.2.

b) požaduje provést v textu „Návrhu zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna” úpravy uvedené v příloze usnesení.

 

4. a) schvaluje podání žádosti prostřednictvím města Brna o poskytnutí dotace ve výši 13.800 tis. Kč od Ministerstva financí ČR na financování nástavby učeben a rekonstrukci

nad jídelnou ZŠ Měšťanská 21, Brno

b) ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti.

 

5. a) souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2008 a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008 uvedený v příloze usnesení zahrnující

– celkové příjmy ve výši 30.352 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 29.707 tis. Kč

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 12.057 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2008 ve výši 8.176 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1.2.2008 ve výši 1.995.892,85 Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2008 ve výši 1317,00  Kč.

c) schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2008 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2008 dle přílohy usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 uvedené v příloze usnesení.

 

8. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

 

9. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

b) navrhuje vymezení prostorů pro volný pohyb psů v městské části Brno-Tuřany takto:

– část pozemku p.č. 1106/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 4.000 m2 za sběrným střediskem odpadů na ul. Sladovnická

– pozemek p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany o výměře 4.005 m2 vedle sběrného střediska odpadů při ul. Malinská.

 

10. stažení bodu 14) Návrh vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku z programu

Zastupitelstva.

 

11. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná

prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, takto:

v městské části Brno-Tuřany v okruhu do 100 m od těchto církevních objektů

– kostel Zvěstování Panny Marie na ulici Hanácká č. or. 2, č.pop. 85

– fara na ulici Hanácká č. or. 11, č. pop. 124

– Husův sbor na ulici Vítězná č. or. 1, č. pop. 458.

 

12. doporučuje orgánům města schválit prodej zastavěné části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

13. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 23/6, 92, 93, 1488/2, 1488/7, 1489/1, 1490, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1495/2,

1496/4 a 1494/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s., Brno.

 

14. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

15. schvaluje stažení bodu 19) Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Panáček                                                               Ing. Jan Šnajdr

ověřovatel zápisu                                                        ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany