Usnesení z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

Usnesení z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

24.4.2008

USNESENÍ

z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. bere na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D.

2. schvaluje program 11/V. zasedání Zastupitelstva.

3. volí pro 11/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Petráse a Ing. Jana Šnajdra.

4. schvaluje plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav vk.ú. Dvorska zpracovaný firmou AGERIS s.r.o., únor/2008.

5. schvaluje volební komisi pro volbu člena Rady městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008 ve složení Antonín Tůma, Tomáš Kopecký, Jiří Krejčí.

6. zvolilo Ing. Jana Šnajdra do funkce člena Rady městské části Brno-Tuřany.

7. schvaluje zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dle předložené tabulky a jejich výplatu od 1.5.2008.

8. souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2007 a to bez výhrad a schvaluje

1. závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2007 zahrnující

– celkové příjmy ve výši 33 871 tis. Kč
– celkové výdaje ve výši 31 023 tis. Kč
– zdroje po finančním vypořádání ve výši 9 987 tis. Kč
– celkový výsledek hospodaření za běžný rok 31.12.2007 7 939 tis. Kč
– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1.2.2007 1 582 944,29
– stav sociálního fondu k 31.12.2007 3 168,00

 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2007 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2007.

9. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008.

10. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 26855 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34843 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7988 tis. Kč a je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

11. souhlasí s návrhem Zadání změn ÚPmB 2007 – I – 24. soubor.

12. souhlasí se změnou ÚPmB v lokalitě Rolencova – Písníky na pozemcích p.č. 238/6, 236, 234/3, 212/2, 212/4, 212/10, 204/101, 212/1 a 204/100, k.ú. Holásky z plochy určené pro výrobu a služby (SV) na plochu pro bydlení (BC) s IPP 0,5 jako doplnění změny ÚPmB č. 2006 – I – 22. soubor.

13. nevyhovuje námitce firmy Building Brno s.r.o. , Královopolská 24, Brno k návrhu změny ÚPmB v lokalitě podél ulice Petlákova – Pastevní a požaduje pokračovat v projednávání změny územního plánu v původním rozsahu, tj. dle urbanistické studie Tuřany .

14. nesouhlasí s návrhem změny směrné části Územního plánu města Brna v rozvojové lokalitě při ulici VAleji, spočívající ve zvýšení indexu podlažní plochy (IPP) návrhové plochy bydlení čistého (BC) z 0,5 na 0,9.

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit po realizaci stavby prodej pozemku p.č. 1084 k.ú. Brněnské Ivanovice za podmínky zajištění rekonstrukce silnice Sladovnická a zajištění posílení spojů MHD v době příjezdu žáků sportovních tříd do školy a vdobě jejich odjezdu ze školy a nedoporučuje schválit prodej pozemku p.č.1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s.r.o.

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

18. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice Ing. Karlu Svobodovi dle zákresu vpříloze usnesení.

 

 

 

 

 

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

Ing. Jan Petrás                                                                         Ing. Jan Šnajdr

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.2.2008

Usnesení z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.2.2008

28.2.2008

USNESENÍ

z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 10/V. zasedání Zastupitelstva s doplněním o bod 14a). Vyjádření k prodeji pozemků p.č.1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

2. volí pro 10/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu p. Tomáše Kopeckého a p. Zdeňka Svobodu.

3. schvaluje vypuštění bodu 2 z článku 8 z návrhu Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

4. schvaluje Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedený v příloze usnesení.

5. schvaluje změnu rozpočtového opatření č. 15/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 33116 tis. Kč, výdaje rozpočtu zůstávají nezměněny. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

6. schvaluje změnu rozpočtové skladby v příjmové části ve schváleném rozpočtu na rok 2008. Změněný rozpočet tvoří přílohu usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 26514 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 29390 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2876 tis. Kč a je kryt financováním (tj. zapojením nevyčerpané části zůstatku z minulých let). Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. sr.o..

9. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Marcele Ondrové.

10. schvaluje stažení bodu 14a) Vyjádření k prodeji pozemků p.č.1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

11. ukládá starostovi neprodleně vyvolat jednání s příslušnými odbory MMB o nápravě stavu komunikací (pro automobily i pěší) před zdravotním střediskem a vymezení parkovacích míst pro návštěvníky (ne pracovníky stavby) zdravotního střediska.

12. schvaluje stažení návrhu na zřízení pracovní komise pro posouzení vhodnosti či nevhodnosti technického řešení akce BESIP.

 

 

ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu

Tomáš Kopecký                                                                                  Zdeněk Svoboda

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                      místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20.12.2007

Usnesení z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20.12.2007

20.12.2007

USNESENÍ

z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20. 12. 2007

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 9/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Ing. Josefa Panáčka

2. schvaluje program 9/V. zasedání Zastupitelstva

3. schvaluje terminář zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v 1. pololetí 2008 v termínech 28.2., 24.4., 26.6.

4. schvaluje rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2008. Rozpočet je uveden v příloze usnesení.

5. schvaluje pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního, městského a státního provizoria pro rok 2008. Pravidla jsou uvedena v příloze usnesení.

6. schvaluje pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ Brno-Tuřany pro rok 2008. Pravidla jsou uvedena v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 33015 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 37954 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

8. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 26/2002, kterou se vydávají požární řády městských části ve městě Brně, v části Požární řád městská část Brno-Tuřany. Návrh je uveden v příloze usnesení.

9. zvolilo Ing. Kamila Řádka do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ.

10. souhlasí s předloženým návrhem na změnu Územního plánu města na změnu územního plánu ÚPmB na části pozemku p.č. 267/23, k.ú. Brněnské Ivanovice, ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy za předpokladu zachování komunikačního propojení dle programu rozvoje zpracovaného firmou Saura.

11. schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalendáři s Helenou Brzobohatou. Text dohody tvoří přílohu usnesení.

12. nesouhlasí s předloženým návrhem na změnu směrné části Územního plánu návrhové plochy PV podél ulice Petlákovy, spočívající ve zvýšení indexu podlahové plochy IPP na 0,7.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany a.s.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany dle zákresu uvedeného v příloze usnesení společnosti CTP Invest, spol. sr.o..

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného v příloze usnesení společnosti SASTA CZ, a.s..

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 1743/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pro ČR – Ministerstvo dopravy dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 1411/1 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

Ing. Jan Šnajdr                                              Ing. Josef Panáček

ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.10.2007

Usnesení z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.10.2007

25.10.2007

USNESENÍ

z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25. 10. 2007

___________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje program 8/V. zasedání Zastupitelstva

2. volí pro 8/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr.Markétu Bláhovou a Jiřího Krejčího

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-9/2007

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2007, které tvoří přílohu usnesení

5. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2008, který tvoří přílohu usnesení

6. souhlasí s návrhem na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.1347/1, 1347/2 a 1350 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu, který tvoří přílohu usnesení, ze současné návrhové plochy SV na návrhovou plochu BO

7. schvaluje dohodu o prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté ve výši 75202,20 Kč uvedenou v příloze usnesení

8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č.972/1 k.ú.Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi

9. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva průjezdu k pozemku p.č.972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice přes pozemek p.č.972/2 k.ú.Brněnské Ivanovice

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti NET Development,s.r.o.

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky Jaromíru a Janě Konečným

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice Lence Vepřekové

13. ukládá starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně.

 

 

 

Mgr. Markéta Bláhová                                          Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                  ověřovatel zápisu

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 7/V mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

Usnesení z 7/V mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

10.9.2007

USNESENÍ

z 7/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje program 7/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva.

2. volí pro 7/V. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Marii Stehlíkovou.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007, kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve výši 28730 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34361 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 usnesení.

4. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období 2009-2018. Rozpočtový výhled tvoří přílohu č.2 usnesení.

5. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze č.3 usnesení s účinností od 10.9.2007.

6. schvaluje doplnění textu do přílohy č.1 vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích dle návrhu, který tvoří přílohu č.4 usnesení.

 

 

Ing. Jan Šnajdr                                                                      Marie Stehlíková

ověřovatel zápisu                                                                  ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

Usnesení z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

30.8.2007

USNESENÍ

z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

 1. schvaluje program 6/V. zasedání Zastupitelstva.
 2. volí pro 6/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Dvořáčka, Dis a MUDr. Marii Petrásovou.
 3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I. pololetí 2007.
 4. schvaluje změnu sazeb poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného uvedených ve vyhlášce statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích dle návrhu, který tvoří přílohu usnesení.
 5. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.
 6. souhlasí s návrhem na změnu ÚpmB na pozemcích p.č. 212/2, 212/4 k.ú. Holásky a přilehlých (dle předložené situace) z návrhové plochy SV (plocha pro výrobu a služby) na plochu pro bydlení.
 7. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 706/2, 707/1, 707/2 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti RAVAGO BRNO s.r.o a pozemků p.č. 704/5, 706/1, 707/3 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti FINESS DEVELOP s.r.o za pozemky nebo jejich části p.č. 1341/1, 1084, 1085/3 k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 264, 270, 271/1 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna.
 8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Evě Čermákové a Danuši Fertigové.
 9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Svatavě Dovrtělové.
 10. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice, která je podle platného ÚPmB součástí návrhové plochy SV, Ing. Miroslavu Drápelovi.
 11. nesouhlasí s předloženým návrhem na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF na plochu sloužící jako parkoviště.
 12. souhlasí snávrhem Zadání změny ÚpmB 2006 – II – 23. soubor B45/06-II MČ BRNO-TUŘANY, k.ú. Tuřany, ul. Pratecká (Dvorska) – prověřit možnost změny funkčních ploch v souvislosti se stavbou cyklostezky na trase Tuřany – Dvorska v pruhu cca 4 m od silnice jako rezervu pro komunikaci namísto současného využití jako zeměd. půdní fond.
 13. souhlasí snávrhem Zadání změny ÚpmB 2006 – II – 23. soubor B48/06-II MČ BRNO-TUŘANY, k.ú. Brněnské Ivanovice, u trati – prověřit možnost změny funkčních ploch krajinné zeleně a zemědělského půdního fondu na plochu technické vybavenosti – regulační stanici plynu.

 

Mgr. Tomáš Dvořáček, Dis                                MUDr. Marie Petrásová

ověřovatel zápisu                                                 ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

Usnesení z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

21.6.2007

USNESENÍ

 

 

z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany:

 

 

1.      schvaluje zařazení bodu 2a „Zadání nového ÚpmB“ do programu 5/V ZMČ.

 

 

2.      schvaluje zařazení bodu 15a „Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany“, bodu 15b „Vyjádření ke geometrickému plánu pro sportovní areál Karkulínova“, bodu 15c „Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky“ a bodu 19a „Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích při ulici Kaštanové, k.ú. Brněnské Ivanovice“  do programu 5/V ZMČ.

 

 

3.      schvaluje program 5/V. zasedání Zastupitelstva.

 

 

4.       volí pro 5/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Petráse a paní Mgr. Markétu Bláhovou.

 

 

5.      schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva ve 2.pololetí 2007, a to  30.8., 25.10. a 20.12.

 

 

6.      nesouhlasí   s  návrhem změny č. 7 Územního plánu města Šlapanice  – rozšířením  plochy pro průmysl:

 

 

 • není řešena etapizace zástavby — definování investic v oblasti dopravní infrastuktury jako podmiňujících, aby důsledky nárůstu dopravy nedopadly na obyvatele MČ Brno — Tuřany

 

 

 • centrální odvodnění do potoka Dunávky (řešit odvodnění přednostně vsakováním nebo zdržením na pozemcích v řešené návrhové ploše před jejich svedením do vodního toku).

 

 

 

 

 

7.      schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 28 989 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34 220 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně a Silvii Vítkovým.

 

 

9.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany Miloši Keprtovi.

 

 

10.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene vedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

 

 

11.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků z p.č. 1030, 1029/1, 1004/1 a 1029/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 1097, 1102/8, 1102/11 a části p.č. 1102/4 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1103, 1085/2, 1085/5 a 1085/6 ve vlastnictví Tréninkového centra mládeže, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

13.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku části p.č. 859 v k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové.

 

 

14.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany Aloisi a Anně Javorovým dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

15.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit rozdělení pozemků dle geometrického plánu č. 765-172/2007 od firmy Hloušek s.r.o.

 

 

16.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků nebo jejich částí p.č. 2272, 2281, 2285, 2270, 2273, 2277, 2279, 2282, 2284, 2288, 2290, 2292, 2365 a 2368 za pozemky nebo jejich části p.č. 2271, 2283, 2286, 2293, 2294 ve vlastnictví města Brna,  vše v k.ú. Holásky.

 

 

17.  schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou Vladimír Šmarda a Petr Waidhofer darují městské části stavbu komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky. Text smlouvy je uveden v příloze usnesení.

 

 

18.  schvaluje stažení bodu 17 z programu 5/V. ZMČ.

 

 

19.  souhlasí se  Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B47/06-I (změna funkčních ploch dle urbanistické studie MČ Brno – Tuřany).

 

 

20.  nesouhlasí se Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B49/06-I ( změna funkčních ploch ZPF na plochy pro dopravu za účelem výstavby oboustranné čerpací stanice, ul. Tuřanka).

 

 

21.  nesouhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky – zrušení územní rezervy pro komunikaci a její začlenění  do  návrhové plochy  bydlení BC.

 

 

22.  souhlasí s předloženým návrhem  na změnu územního plánu v plochách podél ulice Kaštanové, který podala firma Reality Recom po zapracování návrhové plochy  KV a rezervy pro dopravu (kruhový objezd a záliv pro zastávku MHD) v rozsahu dle situace uvedené v příloze usnesení.

 

 

23.  ruší usnesení č. 5 z 5/V. zasedání ZMČ a volí ověřovatele zápisu Ing. Jana Petráse a Ing. Zdeňka Oprchala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                     _________________________

 

 

Ing. Jan Petrás                                                 Ing. Zdeněk Oprchal

 

 

ověřovatel zápisu                                                                  ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                     _________________________

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno—Tuřany                                 místostarostka MČ Brno—Tuřany

Usnesení z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.4.2007

Usnesení z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.4.2007

19.4.2007

USNESENÍ

 

 

z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19. 4. 2007

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany:

 

 

1.       schvaluje program 4/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

2.       volí pro 4/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu p.Vladimíra Bartla a p. Ing.Josefa Panáčka

 

 

3.      schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení s účinností od 19.4.2007.

 

 

4.      souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno—Tuřany za rok 2006 a to bez výhrad

 

 

a schvaluje

 

 

1.závěrečný účet MČ Brno — Tuřany za rok 2006 zahrnující

 

 

– celkové příjmy ve výši                                                      41 037 tis. Kč

 

 

– celkové výdaje ve výši                                                     43 216  tis. Kč

 

 

– zdroje po finančním vypořádání ve výši                              7 239 tis.  Kč

 

 

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.06      5 560 tis. Kč

 

 

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2006                     1 101 492,32  Kč

 

 

– stav sociálního fondu k 31.12.2006                                    24 728,00  Kč

 

 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací (zřízených MČ Brno-Tuřany) za rok 2006 a rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2006

 

 

3. převedení hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 5 560 tis. Kč do FRR

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007 uvedené v příloze usnesení, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 27 634 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 32 043 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 4 409 tis. Kč a je kryt zapojením FRR.

 

 

6.      bere na vědomí výsledky hospodaření  MČ Brno—Tuřany za 1. čtvrtletí 2007

 

 

7.      nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska a stavby na tomto pozemku Dagmar Hladíkové

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 743/1 a části p.č. 745/11 k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze usnesení Tělovýchovné jednotě Sokol Brno-Tuřany

 

 

9.      nesouhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na části pozemku p.č. 263/2,  k.ú. Brněnské Ivanovice, ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy

 

 

 

 

10.  souhlasí s návrhem na změnu  Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky, ze stávající návrhové plochy ZO-plocha ostatní městské zeleně na návrhovou plochu BP – plocha předměstského bydlení dle situace, která je přílohou usnesení

 

 

 

 

11.  schvaluje stažení bodu 17 — Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové – z programu ZMČ

 

 

12.  nesouhlasí s návrhem na změnu zadání Územního plánu města Brna z úrovně Zastupitelstva města Brna, spočívající v jeho rozšíření o 3.variantu konceptu bez komunikace R43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                     _________________________

 

 

Vladimír Bartl                                                           Ing. Josef Panáček

 

 

ověřovatel zápisu                                                       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                     _________________________

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno — Tuřany                               místostarostka MČ Brno — Tuřany

Usnesení z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22.2.2007

Usnesení z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22.2.2007

22.2.2007

USNESENÍ

z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Sčitatelem je  pan  Ing. Zdeněk Cibulka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

1.       schvaluje program 3/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

2.       volí pro 3/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu pana Michala Krátkého a pana  Ing. Zdeňka Oprchala

 

 

 

 

 

 

3.      schvaluje změny v rozpočtové skladbě ve schváleném rozpočtu na rok 2007 z důvodu změny RS platné od 1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

4.      schvaluje změny v rozpočtové skladbě  poskytnuté dotace ze SFDI v roce 2006 na PD „Bezpečnost silničního provozu v MČ Brno-Tuřany“ z investiční na neinvestiční.

 

 

 

 

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007, kterým se navyšují příjmy i výdaje  o 2 715 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

6.      schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části

 

 

 

 

 

 

7.      schvaluje doplnění textu zásad  pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části

 

 

 

 

 

 

8.      schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části vč. doplněné části textu

 

 

 

 

 

 

9.      volí nového člena kontrolního výboru  – Ing. Jiřího Hrbáčka Ph.D.

 

 

 

 

 

 

10.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Ladislavě Hubáčkové

 

 

 

 

 

 

11.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky společnosti Inva Group a.s.

 

 

 

 

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany Jiřímu Šatnému.

 

 

 

 

 

 

13.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany Františku Daňkovi

 

 

 

 

 

 

14.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany Vladimíru Čermákovi

 

 

 

 

 

 

15.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany Josefu Havalovi.

 

 

 

 

 

 

16.  doporučuje   statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany Václavu Černohlávkovi

 

 

 

 

 

 

17.  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Pavigo s.r.o.

 

 

 

 

 

 

18.  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

 

 

 

 

 

 

19.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany Rostislavu Nesterovi

 

 

 

 

 

 

20.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit směnu části pozemku p.č. 173 k.ú. Dvorska v majetku p. Kočky za část p.č. 172 k.ú. Dvorska v majetku města dle zákresu v příloze tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

21.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

22.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 17 a 18 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefíně Strouhalové  a  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 19 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefíně Strouhalové.

 

 

 

 

 

 

23.  souhlasí s  návrhem  na změnu  Územního plánu města Brna podél  ulice Sokolnické, v ploše sousedící se zástavbou firmy Bouwfonds z plochy ZPF na návrhovou plochu BP dle situace,  která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

24.  souhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 55/1 a 46, k.ú. Brněnské Ivanovice  z plochy KV – plochy krajinné zeleně všeobecné  na plochu SV – smíšená plocha výroby a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Krátký                                                                 Ing. Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                   Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                       místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

Usnesení z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

14.12.2006

USNESENÍ

 

 

z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany:

 

 

–         schvaluje  program 2/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

–         volí pro 2/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu paní Ing. Sylvu Kostkovou a pana Jiřího Krejčího, navrhovatele usnesení paní Ing. Jitku Gallovou a pana  Ing. Jana Šnajdra a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

–         neschvaluje návrh na doplnění zápisu z minulého ZMČ Brno Tuřany 1/V, který podala paní Marie Stehlíková

 

 

–         bere na vědomí výsledky hospodaření  MČ Brno — Tuřany za období 1-9/2006

 

 

–         schvaluje pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního, městského a státního provizoria pro rok 2007

 

 

–         schvaluje pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ Brno-Tuřany pro rok 2007

 

 

–         schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2006

 

 

–         schvaluje rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2007

 

 

–         schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ dle předložené tabulky a jejich výplatu od 1.1.2007

 

 

–         schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení s účinností od 1.1.2007

 

 

–         schvaluje  harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na období 1. pololetí 2007 v termínech 22.2., 19.4., 28.6.

 

 

–         schvaluje  Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

 

–         zvolilo  paní Drahomíru Doležalovou, pana Mgr. Tomáše  Dvořáčka a pana Michala  Krátkého do funkce členů Kontrolního výboru ZMČ

 

 

–         zvolilo pana Ing. Miroslava Kusalu, slečnu Renatu Richterovou  a pana Milana Smutného do funkce členů Finančního výboru ZMČ

 

 

–         doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Petrovi a Monice Šenkyříkovým

 

 

–         nedoporučuje schválit prodej částí p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3  k.ú. Brněnské Ivanovice ani směnu těchto pozemků za p.č. 267/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

 

–         nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska  ani jeho směnu za část pozemku p.č. 173, k.ú. Dvorska, který je ve vlastnictví pana Kočky

 

 

–         nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany Viktorovi Hurtovi

 

 

–         doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany Jiřímu Harthovi

 

 

–         ukládá Kontrolnímu výboru prověřit dodržení právních předpisů v MČ Brno — Tuřany u těchto akcí:

 

 

o       Tuřanská 12 — adaptace objektu — prověření smlouvy o dílo vč. dodatků — kdo a jakým způsobem povolil dostavbu nad stanovený limit 2 000 000,Kč, stanovený v dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2006

 

 

o       ZŠ  Požární 1  — oprava a zateplení fasády školy — prověření jednání RMČ s opakováním výběrového řízení a revokací rozhodnutí — bod 7.5 ze 104/IV schůze RMČ dne 21. 6. 2006 a její vliv na prodloužení termínů prací na škole

 

 

o       projektová dokumentace pro zvýšení  BESIP v MČ Brno — Tuřany — prověřit oprávněnost a platnost dodatku ke smlouvě z 21. 9. 2006 — dodatek byl podepsán ve stejný den jako samotná smlouva a porovnat částku podepsanou ve smlouvě s nabídkou Ing. Pokorné — v nabídce je částka 599 000,- Kč + DPH, ve smlouvě je napsáno, že zhotovitel není plátce DPH, smlouva je však podepsána na částku vč. DPH — rozdíl činí 113 810,- Kč. projektová dokumentace je dotována z SFDI

 

 

o        opravy komunikací v Tuřanech — dle bodu 2. 1. , 111/IV RMČ z 4. 10. 2006 — rada pověřuje starostu podpisem smluv na výše uvedené opravy — smlouvy nebyly nalezeny, na úřadě existuje pouze zápis v knize objednávek mimo číslování ( objednávka 147a), v knize objednávek   nebyla objednávka nalezena, objednávka byla na úřad po jednání s firmou poslána pouze v kopiii faxem

 

 

– ukládá Finančnímu výboru prověřit správnost hospodaření s finančními    prostředky obce u výše uvedených akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Gallová                                                                               Ing. Jan Šnajdr

 

 

navrhovatel usnesení                                                                      navrhovatel usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                                             Jiří Krejčí

 

 

ověřovatel zápisu                                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

Usnesení z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

8.11.2006

USNESENÍ

 

 

z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

 

 

 

 

 

1.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany bere na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

 

2.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany volí pro 1/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Zdeňka Svobodu, navrhovatele usnesení paní Marii Stehlíkovou a paní Evu Rosenbergovou a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku.

 

 

3.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany stanovuje počet 5 členů Rady městské části Brno-Tuřany.

 

 

4.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany určuje funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni, čímž stanovuje počet 2 dlouhodobě uvolnění členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

 

 1. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady. 
 2. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006 ve složení Antonín Tůma, Michal Krátký a Jiří Krejčí. 
 3. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Miroslava Dorazila do funkce starosty městské části Brno-Tuřany. 
 4. Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany zvolilo Ing. Vlastu Hrdlíkovou do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany. 
 5. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Sylvu Kostkovou, Vladimíra Bartla , Zdeňka Svobodu do funkce dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany. 
 6. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a stanovuje celkový počet 5 členů. 
 7. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a stanovuje celkový počet 5 členů. 
 8. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volbu předsedů a místopředsedů výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 1/V. ustavujícím zasedání Zastupitelstva aklamací. 
 9. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volební komisi pro volbu předsedů a místopředsedů Kontrolního výboru ZMČ a Finančního výboru ZMČ dne 8.11.2006 ve složení předseda Antonín Tůma, členové Michal Krátký, Jiří Krejčí. 
 10. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Josefa Panáčka do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 11. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Jana Petráse do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 12. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Jana Šnajdra do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 13. Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany zvolilo Zdeňka Svobodu do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Stehlíková                      Eva Rosenbergová         Antonín Tůma        Zdeněk Svoboda

 

 

navrhovatel usnesení             navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                           Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno-Tuřany                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany