Usnesení z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.12.2009

Usnesení z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.12.2009

10.12.2009

USNESENÍ

z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaného dne 10.12.2009

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 22/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr.Tomáše Dvořáčka, Dis. a Ing.Zdeňka Oprchala.

 

2. schvaluje navržený program 22/V. zasedání Zastupitelstva doplněný o body 13a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.8 a 13b) Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.117/1, 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

3. souhlasí se závěry a doporučeními studie Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie „Obytný soubor Holásecká jezera” a ukládá úřadu odeslat toto usnesení včetně studie zpracovateli ÚPMB, tj. na MMB OÚPR. Zavazuje odpovědné orgány městské části prosazovat závěry a doporučení studie při jednáních i při dalších výstavbách vjiných lokalitách vrámci MČ.

 

4. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2010 uvedený vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010 uvedená vpříloze usnesení.

 

6. stahuje zprogramu bod 11) Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany vobdobí rozpočtových provizorií pro rok 2010.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

8. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky a ukládá ÚMČ, aby zaslal žádost Radě města Brna o udělení souhlasu spodáním žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky.

 

9. bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.8.

 

10. stahuje zprogramu bod 13b) Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.117/1, 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. nesouhlasí snávrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č.3826 k.ú. Tuřany zplochy O – plocha pro veřejnou vybavenost na plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

12. nesouhlasí snávrhem na změnu ÚPMB na pozemcích p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany zplochy DG – plocha pro dopravu na plochu BP – plocha pro bydlení.

 

13. doporučuje směnu pozemku p.č. 4420 ve vlastnictví Miroslava a Ludmily Buchlovských, Brno za pozemky p.č. 195/1 a 195/3 ve vlastnictví města, vše vk.ú. Tuřany a doporučuje prodej pozemků p.č. 195/2, 211/1, 211/2, 211/3, 210/1, 210/2 a 210/3 vk.ú. Tuřany Miroslavovi a Ludmile Buchlovským, svýjimkou části plochy p.č. 210/1 při její jihozápadní hranici rezervovanou pro komunikaci o šířce cca 5 m.

 

14. doporučuje prodej pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

15. schvaluje harmonogram svých zasedání v 1. pololetí 2010.

 

 

 

 

Mgr. et  Mgr.Tomáš Dvořáček, Dis.                               Ing. Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany