Usnesení z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitlestva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

Usnesení z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitlestva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

30.3.2009

USNESENÍ

z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 17/V. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Jiřího Krejčího.

2. schvaluje navržený program 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva stěmito změnami:

– vyřazení bodů 2 Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z16/V. zasedání ZMČ, 3 Kontrola usnesení z16/V. zasedání ZMČ, 4 Dotazy kusnesením zjednání RMČ, 5 Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6 Informace o jednáních starosty a místostarostky,

– rozšíření o body 9a Novelizace vyhlášky o místních poplatcích, 9b Návrh vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku, 9c Vyjádření ke směně pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany,

– změna pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 7 Návrhy a podněty občanů před bodem 10 Různé.

3. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky, ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu spodáním žádosti a schvaluje podání žádosti městu Brnu o dofinancování nákupu požárního vozidla ve výši 3,8 mil. Kč zrozpočtu města.

4. nesouhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně znemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu města Brna osvobození od daně znemovitostí za zemědělské pozemky dle § 4, odst. 1, písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., vplatném znění.

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích.

6. souhlasí spředložených návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku.

7. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany dle zákresu vpříloze usnesení ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 745/9 a 745/12 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

 

 

Tomáš Kopecký                                                                 Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany