Usnesení z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

Usnesení z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

18.12.2008

USNESENÍ

z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 15/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS a Ing. Zdeňka Oprchala.

2. schvaluje program 15/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o body13a Návrh na úpravu směrné části územního plánu vk.ú. Brněnské Ivanovice, ul. Sladovnická, 13b Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 285, k.ú. Dvorska, 13c Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3, k.ú. Brněnské Ivanovice.

3. schvaluje změnu pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 12. programu Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Holásky-Holásecká jezera po bodě 8. programu.

4. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2009 uvedený v příloze usnesení.

5. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009 uvedená v příloze vusnesení.

6. schvaluje Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria pro rok 2009, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria pro rok 2009, Pravidla pro hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria pro rok 2009 uvedená v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2008 uvedené v příloze usnesení.

8. nesouhlasí s úpravou směrné části územního plánu v návrhové lokalitě pro bydlení při ulici Sladovnické, spočívající ve zvýšení IPP zkoeficientu 0,4 na 0,9.

9. souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 285, k.ú. Dvorska ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na návrhovou plochu pro bydlení.

10. souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF na plochu ZPF sobjekty pro individuální rekreaci.

11. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemku části p.č. 228/20 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

12. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 2065/55 a části p.č. 2065/78 pod stávající stavbou žadatelů a nedoporučuje schválit odprodej pozemků p.č. 2065/ 77 a zbývající části pozemku p.č. 2065/76 k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze usnesení Michalovi a Jaroslavovi Ondrůjovým.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. s r.o.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Mojmíru Koukolovi.

15. schvaluje harmonogram svých zasedání v 1. pololetí r. 2009 vtermínech 19.2., 30.4., 25.6.

 

 

Mgr.Tomáš Dvořáček, DiS                                                  Ing.Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany