Usnesení z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

Usnesení z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

19.2.2009

USNESENÍ

z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 16/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Michala Krátkého a Zdeňka Svobodu.

2. schvaluje navržený program 16/V. zasedání Zastupitelstva s těmito změnami:

– vyřazení bodu 8 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za rok 2008 a bodu 9 Výsledky hospodaření škol za rok 2008,

– rozšíření o bod 7a Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, bod 7b Název nové ulice, bod 19a Změna územního plánu v lokalitě „Zámeček” na ulici    Sladovnické, bod 6a Vyjádření k navýšení indexu podlahové plochy v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”,

– změna pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 6a Vyjádření k navýšení indexu podlahové plochy v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”a bodu 7 Návrhy a podněty občanů po bodu 1.

3. nesouhlasí s navýšením indexu podlahové plochy na 0,81 v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”.

4. schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany s účinností od 1.3.2009 uvedených v příloze usnesení.

5. doporučuje orgánům města název nové komunikace odbočující ze stávající ulice Tuřanky do průmyslové zóny společnosti Net Development s.r.o. „Medkova”, jako náhradní doporučuje název „U letiště”.

6. schvaluje technickou opravu ve schváleném rozpočtu na rok 2009 uvedenou v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 uvedené v příloze usnesení.

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění.

9. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 927/44, 927/45 k.ú. Horní Heršpice, p.č. 7988/34 a 7988/35 k.ú. Židenice ve vlastnictví společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek a doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek.

10. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku části p.č.2135/34 k.ú. Tuřany Ing. Janu Děcky.

11. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany.

12. doporučuje orgánům města schválit prodej části pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice pouze po prodlouženou hranici přilehlého pozemku p.č. 938 kulici Jahodové.

13. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky.

14. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

15. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky části p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1411/5 ve vlastnictví města Brna z důvodu přístupu na přilehlé pozemky (zahrady).

16. vyhovuje žádosti firmy Jamoz s.r.o. a doporučuje Odboru ÚPR MMB vyřadit změnu B47/33 (změna SV stab. Na ZP návrh) ze změny B47/06-II vyplývající zUS Tuřany. Ostatní změny doporučuje ponechat.

 

 

 

 

Michal Krátký                                                             Zdeněk Svoboda

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany