Usnesení z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

Usnesení z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

28.8.2008

USNESENÍ

z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 13/V. zasedání Zastupitelstva.

2. volí pro 13/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

3. ukládá starostovi zajistit prověření celkové zátěže MČ provozem letiště a možností získání kompenzací zvlivu provozu letiště pro MČ.

4. ukládá starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

5. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008.

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2008, které tvoří přílohu usnesení.

7. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období let 2010-2019. Rozpočtový výhled tvoří přílohu usnesení.

8. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení kabelových rozvodů a přípojky NN do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 1391 v k.ú. Tuřany pro Ing. Aloise Preislera, Brno.

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Šťastnému, Brno.

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Oldřichu Pustinovi.

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice Tomáši Slavíčkovi.

13. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany společnosti CTP Invest, spol. sr.o. dle zákresu vpříloze usnesení.

14. schvaluje stažení bodu 18)  Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

 

 

 

Mgr. Markéta Bláhová                                                            Tomáš Kopecký

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany