Usnesení z 23/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.4.2006

Usnesení z 23/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.4.2006

27.4.2006

Usnesení 23/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 27.4. 2006

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

1.      volí pro 23/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Jiřího Krejčího a pana Ing. Jiřího Kubíka, ověřovatele zápisu paní Alexandru Pernesovou a pana Miroslava Tesaře  a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

2.      schvaluje  program 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

3.      bere na vědomí  zápis z 23/IV zasedání finančního výboru ze dne 23.3.2006

 

 

 

 

4.      bere na vědomí zápis z 24/IV zasedání finančního výboru ze dne 6.4.2006

 

 

 

 

5.      schvaluje Urbanistickou studii MČ Brno Tuřany, kterou zpracoval  atelier ERA, Ing.arch. Pech a souhlasí se změnou Územního plánu města Brna  dle Urbanistické studie, včetně rozvržení do jednotlivých etap

 

 

 

 

6.      souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2005 a to bez výhrad

 

 

 

 

7.      schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2005 zahrnující

 

 

 

 

celkové příjmy ve výši                                                                          37 453 tis. Kč

 

 

 

 

celkové výdaje ve výši                                                                          36 605 tis. Kč

 

 

 

 

zdroje po finančním vypořádání ve výši                                               10 032 tis. Kč

 

 

 

 

celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.05                        4 452 tis. Kč

 

 

 

 

stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2005                                        4 339 792,38 Kč

 

 

 

 

stav sociálního fondu k 31.12.2005                                                        69 737,– Kč

 

 

 

 

8.      schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací (zřízených MČ Brno-Tuřany) za rok 2005

 

 

 

 

9.      bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I.čtvrtletí 2006

 

 

 

 

10.  schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská 21 na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006

 

 

 

 

11.  schvaluje návrh navýšení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva se zpětným vyplacením od 1.1.2006 dle předložené tabulky

 

 

 

 

12.  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se zvýšily příjmy na 27.780 tis. Kč a výdaje na 33.574 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji 5.794 tis. Kč je kryt zapojením FRR a financováním

 

 

 

 

13.  schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 o pravidlech pro pohyb psů ne veřejných prostranstvích včetně přílohy „ Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů “ bez připomínek

 

 

 

 

14.  schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek

 

 

 

 

15.   doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska paní Marcele Grimmové

 

 

 

 

16.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Edvardu Mensovi.

 

 

 

 

17.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s. a schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA  Brno, s.r.o. / pozemky pro společnost Manag a Barbara nutno oddělit geometrickým plánem /

 

 

 

 

18.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice sloužící jako předzahrádka

 

 

 

 

19.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky panu Pavlu Zemanovi a paní Petrušce Zemanové

 

 

 

 

20.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.

 

 

 

 

21.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.

 

 

 

 

22.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany vlastníku pozemku p.č.1335/1, k.ú. Tuřany jako přístup k jeho pozemku.

 

 

 

 

23.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany ve prospěch pozemku p.č. 1335/1 k.ú. Tuřany

 

 

 

 

24.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna za části pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových

 

 

 

 

25.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

 

 

 

 

26.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej  pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým

 

 

 

 

27.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Krejčí                        Ing. Jiří Kubík                 Alexandra Pernesová      Miroslav Tesař

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení    ověřovatel zápisu             ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                             Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta  MČ                                          místostarosta MČ