Usnesení z 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 16.12.2004

Usnesení z 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 16.12.2004

16.12.2004

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

 

USNESENÍ

z 15/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení pana Waidhofera, paní Polákovou

1.2 Ověřovatele zápisu pana Bolečka, pana Svobodu

1.3 Program 15/IV. zasedání ZMČ, včetně jeho doplnění o bod 11a)

1.4 Rozpočtové opatření č. 6/2004

1.5 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo

      místního rozpočtového provizoria

1.6. Rozpočet MČ Brno-Tuřany pro rok 2005 dle přílohy jako vyrovnaný

s celkovými příjmy a výdaji ve výši 24 525 tis. Kč

1.7. Předložený návrh zadání změn ÚPmB:

a) B96/03-I ul. Pratecká změna ZPF na BC návrh

b)  B97/03-I k.ú. Holásky, Holásecký Písník

c) B98/03-I Dvorska, ul. Výsluní, změna komunikace na BP návrh

1.8. Prodej pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky

1.9. Zřízení věcného břemene – uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 183

k.ú. Dvorska

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva MČ za II. pololetí 2004

2.2 Prodej pozemků p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany

2.3 Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú.

Holásky

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí:

3.1 S předloženým návrhem zadání změny ÚPmB – bod B99/203-I

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany pověřuje:

4.1 Starostu MČ prověřit možnost vybudování splaškové a dešťové kanalizace

zároveň s komunikací obchvatu MČ – rozšíření TEZ

 

Petr Waidhofer                 Hana Poláková                   Martin Boleček                   Zdeněk Svoboda

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení        ověřovatel zápisu              ověřovatel zápisu

 

Jan Havlík                             Marie Stehlíková

starosta                                místostarostka