Usnesení z 25/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.7.2006

Usnesení z 25/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.7.2006

13.7.2006

Usnesení 25/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 13.7. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          volí pro 25/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Antonína Tůmu a paní Ing. Jitku Gallovou

–          ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Bártu a pana Miroslava Tesaře

–          sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

–          zapisovatelku paní Věru Hudečkovou

 

 

–          schvaluje  program 25/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

–          bere na vědomí  zápis  z 10/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5. 5. .2006

 

 

–          si vyhrazuje pravomoc vydávání stanovisek k návrhům na prodej, zřízení věcných břemen nebo směny, které se týkají nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Brna

 

 

–          navrhuje statutárnímu městu Brnu změnu v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, v příloze č. 1 v části č. 3 Poplatek za užívání veřejného prostranství a to vypuštěním prodejní plochy p.č. 1386, p.č. 1388 a zařazením p.č. 1391 (vedle pekárny Crocus), vše k.ú. Tuřany.

 

 

–          nesouhlasí se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005.

 

 

–          neschvaluje žádost firmy Reality recom,  s.r.o., Křídlovická 24, Brno  na  změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 ,  1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV .

 

 

–          schvaluje návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky ze zemědělského půdního fondu na  pozemek určený k funkci lesa.

 

 

–          schvaluje návrh změn ÚPmB  – 19 soubor – změna B49/04-II, veřejně prospěšné stavby

 

 

–          schvaluje aktualizaci strategického plánu rozvoje městské části Brno – Tuřany, kterou vypracovala firma LÖW  spol s r.o. se sídlem Vranovská 102, 614 00 Brno.

 

 

–          schvaluje jednací řád Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

 

 

–          stanovuje pro V. volební období počet členů Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany na 17

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2006,  kterým se příjmy rozpočtu navyšují o

            121 tis. Kč a výdaje se navyšují o 1306 tis. Kč. Rozdíl mezi príjmy a výdaji ve výši

            8 861 tis. Kč je kryt zapojením FRR.

 

 

 

 

–          nenavrhuje žádnou změnu vyhlášky statutárního města Brna č. 34/2005  o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma               Ing. Jitka Gallová          Ing. Pavel Bárta         Miroslav Tesař

 

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ