Usnesení z 21/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.12.2005

Usnesení z 21/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.12.2005

15.12.2005

Usnesení 21/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 15.12. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      volí pro 21/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Antonína Tůmu a paní  Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pana Zdeňka Svobodu a pana Tomáše Kopeckého  a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

2.      schvaluje  program 21/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

3.      bere na vědomí zápis z 22/IV zasedání finančního výboru ze dne 8.12.2005

 

 

 

 

4.      schvaluje upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč následovně: investice  19 031,40 Kč, opravy  436 791,60 Kč

 

 

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2005

 

 

 

 

6.      schvaluje rozpočet MČ Brno – Tuřany na rok  2006 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 25 983 tis. Kč vč. pravidel pro rozpočtová opatření pro rok 2006

 

 

 

 

7.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Josefu Zemanovi.

 

 

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

9.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

10.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

 

 

 

 

11.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany Janu Badinovi.

 

 

 

 

13.  souhlasí se změnou zápisu do Katastru nemovitostí – zrušením průjezdu mezi ulicí Vlčkovou a stávající polní cestou na p.č. 284, k.ú. Dvorska, na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 350 k.ú. Dvorska

 

 

 

 

14.  neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 75 202,20Kč paní Heleně Brzobohaté a  ukládá radě MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

a)      ukládá Radě podniknout kroky k vymáhání částky 75 202,20 Kč smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za období od 1. 1. 2003 do 30. 11. 2005 soudní cestou

 

 

 

 

b)      ukládá Radě stanovit splátkový kalendář paní Heleně Brzobohaté na celkovou výši dluhu k  30. 11. 2005 209.293,45 Kč a tuto částku v případě splácení dle stanoveného splátkového kalendáře dále nenavyšovat o penále z prodlení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma                  Ing. Jitka Gallová            Zdeněk Svoboda      Tomáš Kopecký

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ