Usnesení z 8/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003

Usnesení z 8/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003

30.10.2003

Usnesení z 8/IV. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003:

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení Ing. Pavla Bártu a Mgr. Renatu Pokornou

1.2 Ověřovatele zápisu Alexandru Pernesovou a Zdeňka Svobodu

1.3 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

1.4  Zařazení bodu 10 programu za bod 2

1.5 Program 8/IV. ustavujícího zasedání ZMČ Brno • Tuřany

1.6  Rozpočtové opatření č. 5/2003

1.7 Záměr sloučení příspěvkové organizace MŠ Zapletalova s příspěvkovou organizací MŠ Holásecká

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

2.1 Souhrnnou bilanci rozpočtu 2004

2.2 Zprávu o hospodaření za I. • IX.měsíc 2003

 

Ing. Pavel BártaMgr Renata Pokorná AlexandraPernesová Zdeněk Svoboda
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                                     Jan Havlík

místostarosta                                          starosta

Usnesení ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

Usnesení ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

28.8.2003

Usnesení

ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p. Jiřího Krejčího a p. Tatjanu Šetlerovou.

1.2 Ověřovatele zápisu p. MUDr. Marii Petrasovou a p. Miroslava Tesaře.

1.3 Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma.

1.4 Program 7/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, se změnou pořadí bodů, body č. 9,10 před bod 8, bod 12 před bod 2 a zařazení bodu různé pod bod 13a.

1.5 Prodej pozemků p.č. 1314/1, 1314/2 a části 1313, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.6 Záměr města Brna koupit pozemek p.č. 44/7, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.7 Prodej ideální poloviny pozemku p.č. 1556, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.8 Navýšení neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Holásecká o 30 000,- Kč.

1.9 Rozdělení dotací sportovním organizacím: TJ Brno • Dvorska 25 tis. Kč, TJ Holásky 25 tis. Kč, SK Tuřany 40 tis. Kč, Sokol Tuřany 25 tis. Kč, TK Tuřany 25 tis. Kč.

1.10 Rozpočtové opatření č. 4/2003.

1.11 Dílčí rozpočtový záměr pro rok 2004 ve výši 600 000,- Kč na akci: Kabeláž nízkého napětí na ul. Petlákova.

1.12 Návrh Vyhlášky města Brna o místních poplatcích s rozšířením zpoplatněním výkopových prací po 3,-Kč/m2/měsíc a reklamních akcí pořádaných na veřejných prostranstvích za 10,- Kč/m2/den na území MČ Brno • Tuřany.

1.13 Navržení na udělení ceny m. Brna v oboru „ Výtvarného umění” PhDr Karlu Rechlíkovi.

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Prodej pozemku p.č. 1315, k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.2 Prodej pozemků vyznačených v geom. plánu jako p.č. 1474/7,8,9,10, k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.3 Navýšení neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Zapletalova o 50 000,- Kč.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

3.1 Zápis finančního výboru.

3.2 Výsledky hospodaření MČ Brno • Tuřany za 1. pololetí 2003.

3.3 Odstoupení Jiřího Krejčího z funkce člena finanční komise.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zvolilo:

4.1 Člena finančního výboru p. Josefa Blažka, Votroubkova 9, Brno.

Jiří Krejčí Tatjana Šetlerová MUDr. Marie Petrasová Miroslav Tesař
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Jan Havlík Marie Stehlíková
starosta místostarosta

Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

26.6.2003

Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

1) Zastupitelstvo MČ Brno •Tuřany schvaluje:

1.1 Program 6/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.2 Navrhovatele usnesení p. Ing. Blažka. pí. Věru Suchou

1.3 Ověřovatele zápisu p. Krejčího a p. Tesaře

1.4 Sčítatele p. Ing. Šroma

1.5 Program rozvoje městské části, který vypracovala firma Saura.

1.6 Změny územního plánu města Brna týkající se trasy obchvatu a změn ploch

bydlení v závislosti na obchvatu.

1.7 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Měšťanská 21 s tím, že

v roce 2003 budou zohledněny připomínky uvedené ve zprávě auditu , a že bude

jednoznačně zprůhledněn výkaz hospodaření školní kuchyně ve vazbě na

jednotlivé druhy příjmů (příspěvek zřizovatele, platby rodičů, platby cizích

strávníků a jiné příjmy).

1.8 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Měšťanská 21 za rok 2002 do fondů

takto:Fond odměn 50.000,-Kč, rezervní fond 233.000,-Kč-z toho 20.000,-Kč

posílení investičního fondu, 19.000,-Kč zákonné odvody z fondu odměn a

194.000,-Kč vybavení tříd a jiné úpravy ZŠ Požární. Zbývající částka

ve výši 73.601,29 Kč bude vrácena do rozpočtu MČ.

1.9 Schvaluje žádost Měšťanská 21 o čerpání mzdových prostředků z cizích zdrojů

na rok 2003 v předpokládaném objemu 119.250,-Kč.

1.10 Rozpočtové opatření č. 3/2003

1.11 Záměr MMB prodat pozemek p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 prodej pozemku p.č. 2248 k.ú. Holásky

2.2 prodej ideální poloviny pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

3) Zastupitelstvo bere na vědomí:

3.1 Složení slibu nového zastupitele pana Zdeňka Svobody.

navrhovatelé usnesení Ing. Blažek Věra Suchá

ověřovatelé usnesení p. Krejčí p. Tesař

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka starosta

Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.4.2003

Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.4.2003

24.4.2003

Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany

ze dne 24.4.2003

1.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1.    Program 5/IV. zasedání ZMČ Brno – Tuřany
1.2.    Navrhovatele usnesení pí. Rosenbergovou a p.Bolečka
1.3.    Ověřovatele zápisu p. Ing.Kostkovou a p. Kopeckého
1.4.    Sčitatele p. Ing.Šroma
1.5.    Výsledky hospodaření MČ za rok 2002
1.6.    Odložení projednání hospodaření ZŠ Měšťanská 21 na měsíc červen 2003
1.7.    Rozpočtové opatření č.2/2003
1.8.    Vzájemný zápočet nájemného proti opravám a investicím za rok 2002 se sdružením Práh
1.9.    Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle varianty 4 bez příplatku na obyvatele
1.10.    Prodej spoluvlastnického podílu 6/32 objektu Rolencova 24 č. pop. 73 na pozemku p.č. 272 v k.ú. Holásky 1.11.    Směnu pozemků p.č. 2722/14 a 2722/19 k.ú. Černovice ve vlastnictví města Brna za p.č. 2300/3, 2300/4 k.ú. Slatina a p.č. 3524/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR
1.12.    Prodej pozemku p.č. 4647 k.ú. Tuřany
1.13.    Prodej pozemku p.č. 1617 k.ú. Tuřany

2.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany neschvaluje:

2.1    Prodej pozemků p.č. 2372/1 a 2372/2 k.ú. Holásky
2.2    Prodej pozemků p.č. 195/1,2,3, 210/1,2,3, 211/1,2,3, k.ú. Tuřany
2.3    Návrh usnesení kontrolního výboru  –  ke každému probíranému bodu se za jménem účastníka diskuse napíše jednou jednoduchou větou odpověď či námět nebo návrh řešení.

3.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany bere na vědomí:

3.1.    Složení slibu nového člena Zastupitelstva pana Miroslava Tesaře
3.2.    Zápis z 4/IV. zasedání finančního výboru ze dne 27.3.2003
3.3.    Zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 11.2.2003
3.4.    Zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 14.4.2003
3.5.    Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.4.2003
3.6.    Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2003
3.7.    Čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí

4.      Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany  neurčuje:

4.1.   Místa, na kterých se nařizuje konec provozních dob veřejné produkce hudby     hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb.

Martin Boleček Eva Rosenbergová Ing.Sylva Kostková Tomáš  Kopecký
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu věřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarostka starosta

Usnesení z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

Usnesení z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

27.2.2003

Usnesení

z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p.Petra Waidhofera a Ing. Jiřího Kubíka

1.2 Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Bártu a Ing. Miloslava Blažka

1.3 Sčítatele Ing.Vladimíra Šroma

1.4 Program 4/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.5 Rozpočtové opatření č. 1/2003

1.6 Odpisový plán ZŠ Brno Měšťanská 21, příspěvková organizace

1.7 Dodatek č. III ke zřizovací listině ZŠ Brno Měšťanská 21, příspěvková organizace

1.8 Dodatek č.1 ke zřizovací listině MŠ Brno Zapletalova 67, příspěvková organizace a dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace

1.9 Směnu pozemků p.č. 267/17 za p.č. 1201 a 1202 ve vlastnictví města Brna, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.10 Záměr prodeje objektu Tuřanská 14

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany o výměře 332 m2 označené v GP č. 597- 30 2001 jako p.č. 1438/5

2.2 Prodej pozemku p.č. 142/11 a 142/12, k.ú.Holásky

2.3 Koupi sportovního areálu FC Zeman Brno v Brněnských Ivanovicích

2.4 Ustavení výboru rozvoje MČ Brno-Tuřany

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

3.1 Zápis z 2/IV zasedání finančního výboru dne 6.3.2003 a dne 22.2.2003 a kontrolního výboru dne 20.2.2003

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

4.1 Radě připravit podklady pro záměr zbudování U rampy a hřiště do příštího zasedání ZMČ

4.2 Radě prověřit oprávněnost zbudování reklamních ploch na ul. Kaštanová

Petr Waidhofer Ing. Jiří Kubík Ing. Pavel Bárta Ing. Miloslav Blažek

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková

místostarosta

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

19.12.2002

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

 

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení pí.Ing.Sylvu Kostkovou a pí Ing. Drahomíru Pernikářovou

1.2 Ověřovatele zápisu p.Antonína Tůmu a p.Martina Bolečka

1.3 Sčítatele Ing.Vladimíra Šroma

1.4 Program 3/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.5 Vypuštění dlouhodobých úkolů : aby se nadále nesledovaly úkoly body 18/III bod 5.3, 19/II bod 3,4 a 20/III bod 3,9

1.6 Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2003

1.7 Rozpočtové opatření č. 5/2002

1.8 Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ Měšťanská 21

1.9 Prodej pozemku p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

1.10 Prodej pozemků p.č. 2135/6,7,8,9,10,11, k.ú. Tuřany

1.11 Prodej pozemků p.č. 209/2 a část 209/3 , taky část 209/4 k.ú. Tuřany

1.12 Záměr požádat město Brno o pověření MČ Brno-Tuřany inverstorstvím akce Rekonstrukce radnice v Tuřanech

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

1.1. Prodej pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

1.2. Prodej pozemku p.č. 209/5,6,7, část 214/1 a části p.č. 209/3,4 k.ú.. Tuřany, které jsou potřebné k  prodloužení ulice Východní

1.3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

1.4. Zprávu z jednání finančního výboru

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

1.5. Finančnímu výboru provést do příštího zasedání ZMČ kontrolu úrovně inventarizace na ÚMČ

Ing.Sylva Kostková Ing.Drahomíra Pernikářová Antonín Tůma Martin Boleček

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta

Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

28.11.2002

Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

1 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p. Jiřího Krejčího a p. Hanu Polákovou

1.2 Ověřovatele zápisu p. Marii Sýkorovou a p. Alexandru Pernesovou

1.3 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

1.4 Program 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, včetně doplnění o bod 3a

1.5 Volbu členů Rady MČ Brno-Tuřany dle volebního řádu schváleného na 1/IV. zasedání

ZMČ Brno-Tuřany

1.6 Zapracování připomínek ze 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany do volebního řádu schváleného na 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.7 Volební komisi pro volbu dalších členů Rady MČ v tomto složení:

MUDr. Marie Petrásová, p.Jan Medek, p. Antonín Tůma

1.8 Usnesení ze 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

2 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zřizuje:

2.1 Kontrolní a finanční výbor ZMČ

 

3 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany stanovuje:

3.1 Celkový počet členů kontrolního výboru na 5

3.2 Celkový počet členů finančního výboru na 5

4 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany zvolilo:

4.1 Další členy Rady MČ Brno-Tuřany:

Ing. Miloslava Blažka, Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Petráse

4.2 Volební komisi pro volbu členů kontrolního výboru a předsedy a místopředsedy finančního

výboru ve složení MUDr. Marie Petrásová, Ing. Sylva Kostková a p. Antonín Tůma

4.2 Volební komisi pro volbu dalších členů finančního výboru ve složení MUDr. Marie Petrásová,

Ing. Sylva Kostková a p. Jan Medek

4.3 Členy kontrolního výboru ve složení:

předseda p. Marie Sýkorová, místopředseda p. Tomáš Kopecký a další členové p. Jiří Drasal, Ing. Zdeněk Grubl a Ing. Eva Nečasová

4.4 Členy finančního výboru ve složení:

předseda Ing. Josef Panáček, místopředseda Ing. Pavel Bárta a další členové Mgr. Michal Černý, p. Jiří Krejčí a p. Antonín Tůma

5 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ruší:

5.1 Volbu dalších členů Rady MČ z 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

6 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

6.1 Starostovi písemně informovat na každém zasedání ZMČ o proběhlých jednáních v období mezi jednotlivými zasedáními ZMČ (investiční akce, jednání s MP, ..)

Jiří KrejčíHana PolákováMarie SýkorováAlexandra Pernesová

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta

Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002

Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002

19.11.2002

Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002:

1 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

1.1 Složení slibu všech členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

2 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

2.1 Program 1/IV. ustavujícího zasedání ZMČ Brno • Tuřany

2.2 Navrhovatele usnesení Jiřího Krejčího a Mgr. Renatu Pokornou

2.3 Ověřovatele zápisu Marii Sýkorovou a Alexandru Pernesovou

2.4 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

2.5 Program 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

2.6 aby byl dlouhodobě uvolněn člen Zastupitelstva pro výkon funkce starosty a člen Zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nemoci nebo dovolené.

2.7 stanovuje počet členů Rady MČ Brno-Tuřany na 5

2.8 schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady MČ Brno-Tuřany

2.9 schvaluje volební komisi v tomto složení: Antonín Tůma, Petr Weidhofer, MUDr. Marie Petrásová

2.10 usnesení z 1/IV zasedání

2.11 termín dalšího zasedání ZMČ dne 19.12.2002

3 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany zvolilo:

3.1 starostu Jana Havlíka, místostarostu Marii Stehlíkovou a další členy Rady Ing. Miloslava Blažka, Ing. Jana Petráse a Petra Weidhofera.

4 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany ukládá:

4.1 Starostovi zajistit písemný harmonogram prací na dokončení projektů včetně územního a stavebního řízení oddílné kanalizace páteřní stoky Tuřany. Tento písemný materiál zveřejnit v 1.vydání Listů 2003

Jiří Krejčí Mgr. Renata Pokorná Marie Sýkorová Alexandra Pernesová
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta