Usnesení z 22/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 23.2.2006

Usnesení z 22/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 23.2.2006

23.2.2006

Usnesení

 

 

 

 

z 22/IV zasedání ZMČ  Brno – Tuřany,

 

 

 

 

které se konalo dne  23. 2. 2006

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. volí pro 22/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Martina Bolečka a paní Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pana Petra Waithofera a paní MUDr. Marii Petrásovou, sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje  program 22/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 1. bere na vědomí změnu v rozpočtovém opatření č. 16/2005 u investičního příspěvku na zateplení šaten pro SK Tuřany, a to z rozpočtové skladby 3419/6322 na rozpočtovou skladbu 3429/6322 

 

 

 

 

 

 1. bere na vědomí podíl investiční akce projektu BESIP do výše 25% celkové ceny akce v rámci rozpočtového opatření č. 1/2006 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2006 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje odpisový plán investičního majetku  ZŠ Měšťanská včetně školní jídelny na rok 2006 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu návrh na  prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu návrh na  zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany ve prospěch pozemku p.č. 1335/1 k.ú. Tuřany. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany Jaroslavu Ondrůjovi. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky  Jiřímu Havlátovi. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1. 266/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle polohopisného zaměření 

 

 

 

 

 

 1.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu vyjádření k  prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky Pavlu Zemanovi a Petrušce Zemanové. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu vyjádření k  prodeji pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu  vyjádření k  prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 250/142 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Svoboda a syn s.r.o. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje návrh na změnu  ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky v lokalitě Na křížích v Holáskách podél stávající polní cesty propojující ul. Ledárenskou a U Potoka ze stávající plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci na plochu s funkčním zařazením BC – bydlení čisté, v rozsahu dle projednávané změny ÚPmB 20, soubor  – bod B23/05-I. 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje Návrh na změnu  ÚPmB 2003 – I – 16. soubor , změna  B 96/03 – I  – podél ulice Pratecké se část stávající plochy ZPF ( zemědělský půdní fond) navrhuje změnit na návrhovou plochu BC ( plocha určená pro stavby pro bydlení) a změna  B 97/03-I – Holásecký Písník následovně: 

–                     změna BP stab., ZR stab, KV stab. na SV návrh

 

 

 

 

–                     změna KV stab. na PV návrh

 

 

 

 

–                     změna KV stab. a ZR stab. na R stab.

 

 

 

 

–                     změna SV návrh na KV stab.

 

 

 

 

–                     změna KV stab., SV návrh na komunikaci a prostranství místního významu

 

 

 

 

–                     změna komunikace a prosranství místního významu na ZP návrh

 

 

 

 

–                     změna trasy registrovaného významného krajinného prvku

 

 

 

 

–                     zrušení navrženého významného krajinného prvku

 

 

 

 

–                     vstupní limity – významný krajinný prvek

 

 

 

 

S úpravou čistopisu změny B 97/03 – I  na základě urbanistické studie MČ Brno – Tuřany, kterou zpracovává Ing.arch. Pech dle grafické přílohy  č. B97/03-I/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. neschvaluje žádost firmy KERASERVIS na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV. 

 

 

 

 

 

 1. neschvaluje žádost firmy ELVO – VODIČKA na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Boleček                Ing. Jitka Gallová         Petr Waithofer           MUDr. Marie Petrásová

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarostka MČ