Usnesení z 16/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.2.2005

Usnesení z 16/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.2.2005

24.2.2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

16/IV. zasedání 24. února 2005

U s n e s e n í

Zastupitelstvo Městské části Brno – Tuřany:

v o l í pro 16/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pan Miroslava Tesaře a Ing. Jana Petráse a sčitatele pana Ing. Jiřího Komůrku,,,

 

 • s c h v a l u j e program 16/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany, 
 • s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2005, kterým se navyšují příjmy rozpočtu 2005 o 15 tisíc Kč na celkovou výši 24.540 tisíc Kč a výdaje rozpočtu 2005 se navyšují o 1.743 tisíc Kč na celkovou výši 26.268 tisíc Kč. Financování z FRR je ve výši 1.728 tisíc korun,

 

 • p o v ě ř u j e v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích Radu MČ Brno – Tuřany prováděním rozpočtových opatření rozpočtu na kalendářní rok 2005 v tomto rozsahu :

 

 1. převod účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu krajů a z rozpočtu města Brna, 
 2. úhradu daně z příjmu právnických osob za obce, 
 3. přesuny uvnitř oddílu v rámci schváleného aktuálního ročního objemu rozpočtu v oblasti provozních výdajů vyjma prostředků určených na příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených Městskou částí Brno-Tuřany, 
 4. použití nespecifikované rozpočtové rezervy, v případě mimořádných a havarijních situací k úhradě nejnutnějších nákladů na omezení nebo odstranění havárie, 
 5. úpravu FRR o finanční prostředky z finančního vypořádání, 
 6. převod účelově vázaných finačních prostředků z FRR do rozpočtu.

 

 • n a v r h u j e v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. h zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění RMČ Brno – Tuřany odvolání pana Antonína Tůmy ze zastupování MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen, 
 • n a v r h u j e RMČ Brno – Tuřany delegování pana MiroslavaTesaře jako zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen, 
 • n e d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice o výměře 39,5 m2 paní Monice Chlebečkové, vlastnici nemovitosti Tuřanská 10 v Brně – Tuřanech,

 

 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany o výměře 241 m2Aeroklubu Brno – Slatina o.s., 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany panu Romanu Šmídovi, 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem výstavby dešťové kanalizace. 
 • s c h v a l u j e bezúplatný převod stavby autobusové zastávky Pratecká do majetku statutárního města Brna, 
 • s c h v a l u j e zápočet vzájemných pohledávek a závazků mezi MČ Brno – Tuřany a Sdružením Práh za rok 2004 ve výši 443.408,- Kč. Pověřuje starostu podpisem dohody o zápočtu.

—————————- —————————- —————————- —————————Alexandra Pernesová  Ing. Jitka Gallová          Ing. Jan Petrás             Miroslav Tesař

navrhovatel usnesení   navrhovatel usnesení   ověřovatel zápisu         ověřovatel zápisu

—————————-                —————————-

Marie Stehlíková                            Jan Havlík

místostarostka                        starosta