Usnesení ze 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

Usnesení ze 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

4.11.2004

Usnesení

ze 14 / IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

  1. Navrhovatele usnesení p. Antonína Tůmu a pí. Hanu Polákovou 

    

  2. Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Alexandru Pernesovou 

    

  3. Sčitatele p. Ing. Jitku Gallovou 

    

  4. Program 14/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, včetně změny – zařazení bodu 14) Různé jako bod 2a) 

    

  5. Rozpočtové opatření č. 5/ 2004 

    

  6. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2006 -2015 

    

  7. Zřizovací listinu organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a zřizovací listinu organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno- Brněnské Ivanovice 

    

  8. Dodatek č. 5 zřizovací listiny organizace Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

    

  9. Doplnění Požárního řádu v příloze 4 o rozmístění podzemních hydrantů 

    

  10. Prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  11. Stažení materiálů z jednání ZMČ k bodu prodeje části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany 

    

  12. Prodej pozemků v k.ú. Dvorska p.č. 265, 266, 268, 269, 272/2, 272/3 

    

  13. Zřízení věcného břemene (přípojka NN k objektu Pratecká 12) k pozemkům p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany 

    

  14. Uzavření dohody o narovnání mezi městem Brnem a manžely Rozprimovy k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p.č. 1318/1, 1318/4 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  15. Navýšení neinvestiční dotace pro MŠ Holásecká, budovu Zapletalova 67 ve výši 8,48 Kč – jako technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova 

    

  16. Návrh změny Územního plánu města Brna spočívající ve změně funkčního využití plochy dle předložené situace z plochy ZPF na plochu pro dopravní trasy 

 

 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

 

   1. Návrh usnesení: 

    ZMČ ukládá Radě MČ organizovat pravidelné besedy s občany

     

   2. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

 

  1. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

    

  2. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

 

   1. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

 • Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

   

  projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

   

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

   1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

     

     

     

   2. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   3. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   4. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

   1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

     

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

  1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

    

   2004

    

    

    

  2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

    

   2004

    

    

  3. Radě MČ zajistit důsledné provádění interního auditu v rámci veřejnosprávní kontroly 

   průběžně po celý rok

    

  4. Radě zabývat se zlepšením osvětlení v místech přechodů pro chodce 

    

  5. FV a KV provést kontrolu akce Rekonstrukce radnice v rámci svých kompetencí 

    

  6. Radě MČ zajistit jednáním s vedením letiště Brno-Tuřany, při létání do okruhů zákaz 

z dráhy 28 levých okruhů a z dráhy 10 zákaz pravých okruhů. Pro noční lety, tj. od

západu do východu slunce povolovat na letiště pouze starty a přistání, další části letů

povolovat pouze mimo řízenou oblast letiště.

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí:

4.1 Zápis ze 13/IV. zasedání FV ze dne 14.10.2004

4.2 Výsledky hospodaření MČ za I. – III. čtvrtletí 2004

4.3 Návrh Souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma                  Hana Poláková                      Miroslav Tesař                        Alexandra Pernesová

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení            ověřovatel zápisu                     ověřovatel zápisu

 

Jan Havlík                              Marie Stehlíkovástarosta                                 místostarosta