Usnesení z 17/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany ze dne 28. 4. 2005

Usnesení z 17/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany ze dne 28. 4. 2005

28. 4. 2005

Usnesení 17/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 28. 4. 2005

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

–          volí pro 17/IV zasedání ZMČ

navrhovatele usnesení paní MUDr. Marii Petrásovou a paní Ing. Jitku Gallovou,

ověřovatele zápisu paní Marii Sýkorou a pana Tomáše Kopeckého,

sčitatele pana Ing. Jiřího Komůrku,

 

–          schvaluje  program 17/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany,

–          bere na vědomí plnění rozpočtu MČ Brno – Tuřany za období leden – březen 2005,

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2005, kterým se navyšují  příjmy rozpočtu 2005 o 277 tisíc Kč na celkovou výši 24.840 tisíc Kč a výdaje rozpočtu 2005 se navyšují o 727 tisíc Kč na celkovou výši 27.018 tisíc Kč. Financování – zapojení FRR ve výši 2.178 tisíc Kč,

 

–          schvaluje rozdělení dotací tělovýchovným spolkům na provoz  takto:

Tenisový klub Tuřany                                    17.500,- Kč,

Tělovýchovná jednota Holásky                      17.500,- Kč,

TJ Brno-Dvorska                                           17.500,- Kč,

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany         17.500,- Kč,

Sportovní klub Tuřany                                    30.000,- Kč.

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu směnu pozemků p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví paní Vladimíry Černé za část p.č. 5049/12 a část p.č. 5092/15 k.ú. Líšeň,

–          bere na vědomí předloženou Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany a  doporučuje Statutárnímu městu Brnu zahájení jejího projednávání prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje MMB,

 

–          ukládá starostovi a RMČ předložit na příštím zasedání doklady:

a)      jak byla plněna smlouva na zateplení ZŠ Dvorecká,

b)      kým bylo převzato dokončené dílo a jaký byl zápis o kvalitě převzatého díla, zda kvalita díla odpovídá normě,

c)      za jakou cenu bylo dílo provedeno.

 

 

MUDr. Marie Petrásová     Ing. Jitka Gallová Marie Sýkorová          Tomáš Kopecký

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ