Usnesení z 20/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 3.11.2005

Usnesení z 20/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 3.11.2005

3.11.2005

Usnesení 20/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 3.11. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–    volí pro 20/IV zasedání ZMČ

 

 

 

 

navrhovatele usnesení pana Martina Bolečka a paní Evu Rosenbergovou

 

 

 

 

ověřovatele zápisu paní Alexandru Pernesovou a pana Zdeňka Svobodu

 

 

 

 

sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

–    schvaluje  program 20/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

–          bere na vědomí zápis z 21/IV zasedání finančního výboru ze dne 20.10.2005

 

 

 

 

–          bere na vědomí zápis z 11/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 20.10.2005

 

 

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I. – III. čtvrtletí 2005

 

 

 

 

–          schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč družstvu SLUŽBA družstvo invalidů na naplňování sociálního programu ke snížení hlučnosti a zlepšení životního prostředí.a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2005, výdaje se zvýšily z 41.722,8 tisíc Kč na 42.247,8 tisíc Kč a příjmy se zvýšily z 35.964,8 tisíc Kč na 36.352,8 tisíc Kč

 

 

 

 

–          bere na vědomí Souhrnnou bilanci rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2006

 

 

 

 

–          neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 20 337,50 Kč na nájemném a smluvních pokutách za pronájem objektu Tuřanská 14 nájemcům objektu p. Dušanu Šindelkovi a p. Jiřímu Marešovi.

 

 

 

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky práva průjezdu k p.č. 699/2 k.ú. Holásky.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit dispozici s pozemkem p.č. 889 k.ú. Tuřany, kdy část pozemku bude předmětem směny, část bude předmětem prodeje za účelem stavby RD a zbývající část zůstane v majetku města jako rezerva pro komunikaci.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska vlastníkovi pozemku přilehlé nemovitosti na pozemku p.č. 171 a schválit směnu části pozemku p.č. 172 v majetku města za část pozemku p.č. 173 v soukromém vlastnictví vše v k.ú. Dvorska.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, pouze tu část, která se podle urbanistické studie nenachází v ploše KV

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4458 k.ú. Tuřany panu Ing. Milanovi Novotnému

 

 

 

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

–          bere na vědomí odstoupení člena finančního výboru p. Antonína Tůmy

 

 

 

 

–          volí  nového člena finančního výboru p. Věru Blažkovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Boleček              Eva Rosenbergová            Alexandra Pernesová    Zdeněk Svoboda

 

 

 

 

navrhovatel usnesení    navrhovatel usnesení        ověřovatel zápisu           ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ