Usnesení z 26/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 21.9.2006

Usnesení z 26/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 21.9.2006

21.9.2006

Usnesení 26/IV ZMČ  Brno — Tuřany  ze dne 21. 9. 2006

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany:

 

 

 

volí pro 26/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Petra Waidhofera a pana Ing. Jiřího Kubíka

–          ověřovatele zápisu pana Zdeňka Svobodu a pana Jiřího Krejčího

 

–          sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

–          schvaluje  program 26/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

–          v souvislosti s koncem volebního období 2002-2006 odvolává ke dni 20.října 2006

            předsedu finančního výboru Ing.Josefa Panáčka a členy Ing.Pavla Bártu, Josefa

            Blažka,  Věru Blažkovou, Ing.Ladislava Špondra,

            předsedu kontrolního výboru Zdeňka Svobodu a členy Jiřího Drásala, Ing.Zdeňka

            Grubla, Tomáše Kopeckého, Ing.Evu Nečasovou

            ruší finanční výbor a kontrolní výbor

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2 a 1259/2  k.ú. Tuřany Davidovi Petrušovi.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany.

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1411/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany.

 

–          souhlasí s návrhem na  změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4532/2 a 4534, k.ú. Tuřany, ze stávající plochy ZPF na plochu  pro bydlení.

 

–          soulasí s návrhem na  změnu Územního plánu města Brna  – 20 soubor, v lokalitách ul. V Aleji —Ledárenská, ul. Ledárenská, lokalita Nad Tuřany, lokalita Šorky, lokalita Holásecká jezera, ve změně B23/05-I požaduje návrhovou plochu BC prodloužit až po stávající polní cestu .

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno — Tuřany za I.pololetí 2006.

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2006.

 

–          schvaluje návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-Tuřany na období 2008-2017

 

 

 

 

 

 

 

Petr Waithofer                             Ing. Jiří Kubík                   Zdeněk Svoboda          Jiří Krejčí

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

starosta MČ                              místostarosta MČ