Usnesení z 97/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 3. 2006

usnesení z 97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku…………. 3

6.2 Adaptace objektu Tuřanská 12………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova……………………………………………………………….. 3

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………. 3

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1…………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová………………………………………………………………………………………. 4

8.2 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 97. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 14.2.2006 a bude se zabývat podnětem v oblasti posypů komunikací a nerovnosti chodníků.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s..

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice Edvardu Mensovi.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují

o 1 507 tis. Kč v návaznosti na rozpis ukazatelů státního rozpočtu.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s pořádáním pravidelných kurzů a přednášek zaměřených na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti v prostorách domovinky ZS Holásecká v rámci vzdělávání obyvatel.

6.2 Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ firmu DIRS s.s r.o., Kšírova 125, Brno, jejíž nabídka splnila podmínky zadavatele.

Rada dále schvaluje text smlouvy a jejího dodatku č.1 na zhotovení ucelené části díla v maximální ceně

2 mil. Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č.1 s firmou DIRS s.s r.o. Brno jako zhotovitelem stavby.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na kulturní akci Holaské ostatky 2006.

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením průzkumu a návrhu sanace části krovu MŠ Zapletalova firmou Pyrus v ceně 4 522,- Kč včetně DPH.

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada schvaluje provedení nabídkového řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení

ZŠ Požární 1“. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ provede jako mandatář firma Ikis s.r.o. se sídlem Obilní trh 11, 602 00 Brno za cenu 83 300,- Kč včetně DPH.

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu a zateplení ZŠ Požární 1 firmou Atelier Tišnovka,Tišnovská 145, 614 00 Brno za cenu 220 150,- Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku SDH Brno-Holásky ve spolupráci s odbornými firmami na asanaci 10 suchých stromů na ulici Jahodová v celkové ceně do 25 tis. Kč.

8.2 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada bere na vědomí vypsání územního řízení na zalesnění pozemků p.č. 2185 (dvě části) a 2179, k.ú. Holásky a požaduje zahájit změnové řízení ÚPmB pro účely zalesnění pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15. 3. 2006

Jan Havlík                                          Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany