Usnesení ze 109/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.9. 2006

Usnesení z 109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 13.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Ing. Jan Petrás, člen Rady

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany………………………………………………… 2

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………… 2

1.5 Informační systém veřejné správy……………………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………. 3

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice……………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 4

4.1 Odvoz trezoru………………………………………………………………………………………………………………… 4

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.3 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu…………………………………………………………………………… 4

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel………………………………………………………………… 4

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany…………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ………………………………………………………………………………… 5

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice……………………………….. 5

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace…………………………………………. 6

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 6

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………………………………….. 6

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Kontrola herních prvků……………………………………………………………………………………………………… 6

8.2 Osazení pergoly – park Malinská………………………………………………………………………………………… 6

8.3 Herní prvky do parku Malínská……………………………………………………………………………………………. 7

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova………………………………………………………………………………… 7

8.5 Údržba zeleně……………………………………………………………………………………………………………….. 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 109. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Radě města Brna provést změnu Tržního řádu města Brna spočívající ve zrušení tržních míst v lokalitách p.č. 1386 a 1388 v k.ú. Tuřany.

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. září 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky, Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany, Různé, Závěr.

1.5 Informační systém veřejné správy

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby s nabytím účinnosti zákona č.81/2006 Sb. o informačním systému veřejné správy (ISVS) ověřené výstupy z ISVS pro občany města Brna zajišťoval Magistrát města Brna jako úřad územně členěného statutárního města.Do budoucnosti MČ Brno-Tuřany po prověření funkčnosti systému počítá s poskytováním výstupů z ISVS.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku a komise stavební a životního prostředí k záměru vybudování výrobního areálu firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalově v Brně.

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k projednávané změně územního plánu č. II obce Sokolnice.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany s Drahoslavem Soukopem st. dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Drahoslavem Soukopem ml. od 1.1.2007. Roční nájemné 488,- Kč.

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky s Brigitou Horváthovou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Milanem Tomášem od 1.1.2007. Roční nájemné 149,- Kč.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Odvoz trezoru

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku od firmy AKR – stěhování, autodoprava, Kaštanová 34, Brno na odvoz trezoru v celkové výši do 2 200,- Kč.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh rozpočtového opatření č. 8/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 7 259 tis. Kč.

4.3 Rozpočtový výhled

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany ke schválení rozpočtový výhled na roky 2008-2017.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2007 pro byt IV. kategorie na 15,- Kč/m2/měsíc a pro byty I. kategorie na 31,- Kč/m2/měsíc.

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu plynových topidel WAV p. Ž. a p. V. v bytovém domě Pastevní 1 firmou Pecák s.r.o., Střížova 786/6, 620 00 Brno v ceně 31 040,- Kč včetně DPH a požaduje potřebnou částku zapracovat do RO č. 8/2006.

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce radnice Brno — Tuřany (dílčí část III. etapy) v rozsahu a finančním objemu dle schválené projektové dokumentace a smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ Brno, Měštanská 21 od budovy Požární 1 k budově Měšťanská 21 v měsíci září 2006 firmou SK Tuřany — p. Petr Tvarůžek, Hanácká 38, 620 00 Brno v konečné ceně 3.200,- Kč (v případě nutnosti i v měsících říjen a listopad) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění Dne pro děti konaného 23.9.2006.

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Radce Vysloužilové na vybavené nového dětského pokoje.

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým na nákup potřeb pro dítě.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči ve výši 14.286,- Kč manželům Dvořáčkovým na vybavení dětských pokojů.

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu hromosvodu.

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, PO o 34 tis. Kč na plat vychovatelky na měsíce září až prosinec 2006 a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada souhlasí se zadáním potřebné projektové dokumentace v ceně cca 25 000,- Kč, požaduje výběr projektanta ze tří nabídek a zapracování celkové potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kontrola herních prvků

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Luďka Simonidese, Bzenecká 13,Brno k provedení pravidelné roční kontroly dětských hřišť v MČ Brno – Tuřany v ceně 1.500,- Kč vč. DPH za jedno hřiště ( tj. do 15. 000 ,- Kč vč. DPH celkem) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006 pro ZMČ.

8.2 Osazení pergoly – park Malinská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na osazení pergoly v parku na ul. Malinská v celkové ceně 22.610,- Kč vč. DPH.

8.3 Herní prvky do parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Lubomír Straka – FLORA SERVIS, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na dodávky a instalaci herních prvků do parku na ul. Malinská v celkové výši 103.173,-vč. DPH.

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o., Slepá 17, 613 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Glocova v celkové výši 1.253,69 Kč včetně DPH.

8.5 Údržba zeleně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na jednorázovou údržbu některých zelených ploch, odstranění náletových dřevin v celkové výši 8.449,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 13.9.2006

___________________________ __________________________

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany