Usnesení ze 102/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.5. 2006

usnesení z 102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 24.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………… 1

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany…………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s…………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………. 2

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké…………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Finanční vypořádání 2005………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany……………………………………………………………………………… 2

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem…………………………………………. 2

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci…………………………………………………………………………………………. 2

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj………………………………………………………… 2

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice……………………………………………………… 2

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách……………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 102. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1527-zahrada,k.ú. Brněnské Ivanovice Žanetě Sedláčkové na dobu neurčitou za roční nájemné 166,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem částí pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany uživatelům sousedních pozemků.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice části p.č. 228/1, 229, 232, 233, 241/2 a v k.ú. Tuřany části p.č. 3533, 3534/4, 3535/3, 3536/3, 3537/3, 3538/3, 3539/3, 3540/3, 3541/3, 3542/3, 3543/3, 3544/3, 3545/3, 3546/3, 3547/3, 3548/3 společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. do 31.12.2007 z úrovně města Brna.

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice Pavlíně Kloudové a Bronislavovi Kloudovi.

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ připravit žádost o svěření městských pozemků v areálu Agro Brno Tuřany a.s. městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční vypořádání 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o schválení závěrečného účtu r.2005 Statutárního města Brna Zastupitelstvem města Brna č.Z4/034 dne 23.5.2006 a schvaluje zapracování finančního vypořádání do rozpočtového opatření č.4/2006.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč a výdaje o 2 004 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč SK Tuřany na zajištění mezinárodního turnaje v kopané pro kategorie přípravky a mladších žáků.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč Asociaci pomáhající lidem s autismem na akutní asistenci pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra /PAS/ – „SOS“ asistent.

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci

Usnesení :

Rada schvaluje zajištění občerstvení do výše 3 000,-Kč na akci prezentace knihy Letci z Holásek a Tuřan, která se uskuteční dne 11. června v 15 hodin na Orlovně.

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku společnosti ACR Alfa s.r.o. na propagaci městské části Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj a to 1 strana 180×130 mm za cenu 16.660,- Kč včetně DPH.

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v BI osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 5 tis. Kč včetně DPH.

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“

Usnesení :

Rada jmenuje dle ustanovení § 57 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy hodnotící komise pro zadávací řízení veřejné zakázky Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky ve složení: Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík, Ing. Radka Skoupilová, Ing. Jiří Kudělka, Mgr. Ilja Kašík. Náhradníci: Ing. Zdeněk Cibulka, Ing. arch.Jana Medková, Marie Stehlíková, Ing. Ivo Koukol, Ing. Eliška Kudělková.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku na dodávku a montáž oken a dveří budovy hasičky na ulici Javorová v Holáskách firmou Pramos,a.s.,Brněnská 577, 691 76 Šitbořice v ceně 126 356,-Kč včetně DPH a ukládá ÚMČ zapracování této částky do rozpočtového opatření č.5/2006.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                                                Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                     místostarostka MČ Brno – Tuřany