Usnesení ze 111/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.10. 2006

Usnesení z 111. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

111. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 4.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková, místostarostka

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika……………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí…………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech…………………………………………………………………………………………… 2

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky……………………………………………………. 3

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………… 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………… 3

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany……………………………………………………………….. 4

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice……………………….. 4

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů……………………………………………………………………………………………. 5

8.2 Zimní údržba komunikací………………………………………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 111. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Memoranda o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika a pověřuje starostu jeho podpisem.

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 26.9.2006.

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí

Usnesení:

V souvislosti s koncem volebního období 2002-2006 Rada odvolává ke dni 20.října 2006

– předsedkyni komise zdravotní a sociální MUDr.Marii Petrásovou a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise dopravy a veřejného pořádku Jana Zigmunda a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise školské a kulturně-tělovýchovné Martina Bolečka a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise stavební a životního prostředí Ing.Jana Haraštu a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise rozvoje a správy majetku Tomáše Kopeckého a členy této komise dle přílohy zápisu

a ruší ke dni 20. října 2006

– komisi zdravotní a sociální

– komisi dopravy a veřejného pořádku

– komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou

– komisi stavební a životního prostředí

– komisi rozvoje a správy majetku

Rada vyslovuje poděkování předsedům a členům všech komisí za vykonanou práci v průběhu volebního období 2002 – 2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Zemako na opravu chodníku v parku Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 236 925,-Kč, nabídku fy Zemako na opravu chodníku v ul. Špirkova za celkovou cenu vč. DPH – 78 842,-Kč a nabídku fy Zemako na opravu chodníku u hřbitova v místě stromu za celkovou cenu vč. DPH – 35 640,-Kč /celková cena nabídek činí 351 407,- Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno v celkové ceně vč. DPH 203 312,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení:

Rada nesouhlasí s investičním záměrem firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno, na vybudování výrobního areálu pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalova.

3) POZEMKY

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany Jiřímu Harthovi.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany s Danou Kožíškovou dohodou případně výpovědí a ukládá ÚMČ vyvěsit záměr pronájmu.

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje schválit pronájem z úrovně města Brna 3 m2 pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice firmě SEPES MEDIA, spol. s r.o. za účelem umístění informačně orientačního značení místních cílů.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 9/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany ve výši 10.000,- na hody 2006.

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s činnostmi pro vybudování kulturně společenského centra v budově radnice MČ Brno – Tuřany,tj. se zahájením stavebních prací firmou Dirs s.r.o. dle smlouvy č. 219/2004 a restaurátorských prací ak.mal. Martinem Zálešákem, Zapletalova 24, Brno dle nabídky ze dne 13.12.2005, v celkovém finančním objemu do konce r. 2006 ve výši 200 000,- Kč.

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje úpravu skleněné výplně dveří MŠ U lípy svobody jejím zvýrazněním tak,aby se zvýšila bezpečnost provozních podmínek. Konečná cena nepřekročí 6 000,- Kč a bude zapracována do RO č.9/2006.

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s investičním záměrem k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21 vypracovaného ateliérem arch 21, s.r.o.,souhlasí s požádáním o TEZ uvedené akce a pověřuje starostu dalším jednáním.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno na vyfrézování 8 ks pařezů v MŠ U Lípy Svobody 3 v Brněnských Ivanovicích v celkové výši 14.280,- Kč vč. DPH.

8.2 Zimní údržba komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Technických služeb Brno – Slatina, příspěvková organizace, na zimní údržbu místních komunikací MČ Brno-Tuřany. Firma se zavazuje, že celková cena díla nepřesáhne částku 357.000,- Kč vč. DPH. (Cena nabízených služeb je stejná jako v zimní sezóně 2005/2006). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 13.500,- Kč na technickou kontrolu vozidla, pohonné hmoty a opravu PS 12 a savice, a schvaluje nákup plynového topidla ze cenu 8.000,- Kč a nákup 7 párů zásahových rukavic za cenu 14.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 4.10.2006

Jan Havlík                                                        Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                místostarostka MČ Brno – Tuřany