Usnesení ze 107/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.8. 2006

Usnesení z 107. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

107. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Termín zasedání zastupitelstva…………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace…………………………………………. 2

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o……………………………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006…………………………………………………………………………………. 2

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006…………………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Klimatizační jednotka………………………………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 3

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek………………………………………………………… 4

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová…………………………………………………………………….. 4

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 107. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Termín zasedání zastupitelstva

Usnesení:

Rada stanovila termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21. září 2006 v 18 hodin v zasedací místnosti Tuřanské nám.1.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 100 000,- Kč na akci: Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JmK k realizaci projektu.

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o.

Usnesení :

Rada nemá námitek proti záměru firmy AZ INVENT spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno , zastoupené firmou UAD Studio spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno vybudovat průmyslový areál v lokalitě při ulici Tuřanka za podmínky souladu záměru s ÚPmB.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany René Křížkovi.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2006, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši.

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1- 6/ 2006, které jsou přílohou tohoto zápisu. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Klimatizační jednotka

Usnesení :

Rada souhlasí s instalací klimatizační jednotky Midea v místnosti, ve které jsou umístěny servery ÚMČ Brno-Tuřany dle nabídky firmy Faraheit s.r.o. a požaduje zapracování finanční částky ve výši 55 tis. Kč do RO pro schválení ZMČ.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění Tradičních Bartolomějských hodů 2006.

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada s ohledem na doporučení architekta projektu vybrala ze čtyř nabídek firmu TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov na vybavení zahrady MŠ Holásecká 11 herními prvky v ceně 118 762,- Kč vč. DPH, dopravy a montáže.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Miloše Gärtnera, Hanácká 7, 620 00 Brno, na úpravu dřevin (třešně směr Dvorska) a živých plotů, odstranění stařiny a úklid černých skládek (Holásky), pokosy (Ledárenská, ulička Malínská) v celkové výši 20.202,- Kč včetně DPH.

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno v celkové výši 1.999.006,- Kč vč. DPH, z čehož k provedení v roce 2006 činí 1.etapa 923.903,- Kč vč. DPH.

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká v celkové výši 26.998,24 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 9.8.2006

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany