Usnesení ze 105/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.7. 2006

usnesení z 105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.7. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní…………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………………… 2

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost…………………………………………………………………. 2

2.2 Nabídka agentury RPA…………………………………………………………………………………………………….. 2

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací…………………………………………………………………… 2

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno…………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska………………………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska………………………………………………………………. 3

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………… 3

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6…………………………………………………………… 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007…………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace…………………………………….. 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie…………………….. 3

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………. 3

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006…………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví……………………………. 3

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka…………………………………………………………………………………. 3

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku……………………………………………………………………………………. 4

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať………………………………………………………………………………………. 4

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky……………………………………………………………………………………………………. 4

8.6 Pokosy ruderálních porostů……………………………………………………………………………………………….. 4

8.7 Řez dřevin…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

8.8 Nákup a montáž mobiliáře………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 105. schůze RMČ.

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis a podněty z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 13.6.2006.

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 27.6.2006, týkající se studie Holásky – V Aleji, U Potoka a studie předprostoru hřbitova.

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 4.7.2006.

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany.

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Radasouhlasí s úpravou nájemného z nebytových prostor při probíhajících stavebních pracích v objektu ZS Holásecká 31 z důvodů výstavby domova důchodců – po dobu třetího čtvrtletí roku 2006 snížení o 10% žadatelům: MUDr.Radvaně Ergensové, MUDr. Marii Petrásové, MUDr. Vladimíře Sukupové a MUDr. Ivaně Svobodové.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc. Rolencova 73, Brno na inženýrskou činnost pro investiční záměr výstavby cyklostezky Tuřany – Dvorska jako předprojektové přípravy akce v ceně 59 500,- Kč vč. DPH

a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření č.6/2006 ZMČ.

2.2 Nabídka agentury RPA

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury, Bohuňova 1, Brno na řízení projektu BESIP vč. komunikace s administrátorem, organizací výběrových řízení, zpracování vyúčtování a závěrečných zpráv, v ceně 35 700,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Jihstav, s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, na provedení komunikace na ulici Růžová-návrší v celkové ceně 320 000,- Kč včetně DPH a rezervy cca 10%.

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako, s.r.o., Ulička 555, 664 07 Pozořice na provedení chodníku na ulici Pratecká v celkové ceně 156 043,-Kč včetně DPH.

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno

Usnesení :

Rada souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy s firmou DIRS Brno s.r.o., Kšírova 215/125, Brno, na adaptaci tělocvičny Tuřanská 12, Brno, spočívající ve změně termínu k dokončení díla, a to do 27. 7. 2006. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly na tomto pozemku paní Dagmar Hladíkové.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska občanskému sdružení TJ Brno Dvorska.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej částí pozemků p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany p.Viktoru Hurtovi.

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.

Usnesení:

Rada upřesňuje své rozhodnutí v bodech 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ ze dne 21.6.2006. Pozemek p.č. 866 k.ú. BI lze prodat pouze s pozemkem p.č. 867, neboť prodejem p.č. 866 se zamezí přístup na p.č. 867, vše v k.ú.BI (vysoká opěrná zeď z opačné strany).

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2007, který je přílohou

tohoto usnesení.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, ve výši 5.000,- Kč mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie na opravy vstupního schodiště a sanace vlhkosti průčelí kostela.

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o technickém stavu suterénu a opěrné zídky u schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 a požaduje zajistit znalecký posudek stavu s odhadem nezbytných finančních nákladů na opravu.

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006

Usnesení:

Rada ruší své rozhodnutí o výběru zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ a požaduje zdůvodnění mimořádně nízké ceny v nabídce firmy DIRS Brno s.r.o.,Kšírova 125, 619 00 Brno,které zajistí firma IKIS s.r.o.,Obilní trh 11,602 00 Brno.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví

Usnesení :

Rada neschvaluje proplacení částky 1.785,- Kč Ing. Hynkovi Herrmannovi jako úhradu nákladů na ořezání větví stromu ve vlastnictví města Brna, které přesahovaly na jeho pozemek.

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse na úklid a čištění ploch kolem Ivanovického potoka a na zajištění průchodnosti stezky od Jubilejní po Závětrnou ve výši ceny 7.590,71 Kč vč.DPH.

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 5.651,96 Kč vč.DPH na asanaci suchého stromu v lokalitě “Leséček”, prořezávky okolních stromů od suchých větví a úklidu dřevní hmoty.

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 2.665,60 Kč vč.DPH na prosekání pěšiny o délce 280 m a šíři záběru 2 m na každou stranu od Texas Ranche po trať o ploše 1120 m2 včetně odvozu a likvidace travní hmoty.

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Lesy města Brna spol. s r.o., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim na realizaci projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky” v ceně 114 904,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření ZMČ.

8.6 Pokosy ruderálních porostů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec , Záhřebská 31, 616 00 Brno, na pokosy ruderálních porostů v lokalitách Holásecká jezera, park Malinská, ulice Malinská, Saidova,Jahodová u garáží, Jahodová naproti hřišti,.Jahodová u učiliště,Ledárenská a Zapletalova, vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty. Výše cenové nabídky je 50.650,-Kč vč. DPH.

8.7 Řez dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno na řez dřevin na cestě k Holáseckým jezerům, úpravu keřů na Tuřanské 3, zdravotní řez třešně na Pratecké, redukční řez thůje na Malinské, park Malinská, redukční řez stromů na Ledárenské, asanaci náletového keře na ul. Rolencové,vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty.

Výše cenové nabídky je 37.366,-Kč vč. DPH.

8.8 Nákup a montáž mobiliáře

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 4 ks odpadkových košů od firmy REMIS s. r. o., Šámalova 93, 615 00 Brno, za celkovou cenu 33.719,.- Kč vč DPH a nabídku firmy ZEMAKO s. r. o., Ulička 555, 664 07 Pozořice, na nákup a instalaci 5 ks laviček, přemístění 2 ks laviček před radnicí a instalaci 4 ks odpadkových košů za cenu ve výši 59.686,08 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.7.2006

Jan Havlík                                                   Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                           místostarostka MČ Brno – Tuřany