Usnesení ze 101/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.5. 2006

usnesení z 101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 10.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích………………………. 2

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně…………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor…………………………………………………………………… 2

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka………………………………………………….. 2

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice….. 2

2.4 Umístění reklamních zařízení…………………………………………………………………………………………….. 2

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55…………………………………………………………………………………. 2

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení…………………………………………………………………… 2

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie……………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany…………………………………………………. 3

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice……………………………………………………….. 3

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31………………………………………………. 3

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory……………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice………………………………………… 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany………………………………………………………….. 3

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká……………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku…………………………………………………………………….. 4

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech…………………………………………………………………… 4

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů………………………………………………………………………. 4

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………. 4

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách…………………………………………. 4

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová………………………………………………………… 4

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů……………………………………… 4

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách…………………………………………………………………………… 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 101. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.4.2006. Doporučenými podněty se rada již zabývala.

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích

Usnesení :

Rada schvaluje změnu prodejní plochy vyjmenované v části č.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství Přílohy č.1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005 vypuštěním p.č.1386, p.č.1388 a zařazením p.č. 1391 (vedle pekárny Crocus), vše k.ú.Tuřany. Rada doporučuje ZMČ souhlasit s touto změnou.

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně

Usnesení :

Rada nesouhlasí se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005. Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit navržené změny ÚPmB 2004 – II – 19. soubor (retenční nádrž pro stoku E — za Makrem u Svitavy).

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka

Usnesení:

Rada nesouhlasí s úpravami posuzované stavby MÚK v souladu se svým usnesením z 51/IV schůze ze dne 14.7.2004 ke stavbě „Rozšíření dálnice D1 Starý Lískovec — Brno jih mimoúrovňová křižovatka šestipruhové uspořádání“ jako záměru ke zjišťovacímu řízení k této stavbě dle §7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu negativního ovlivnění životního prostředí městské části.

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s předloženou změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

2.4 Umístění reklamních zařízení

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním reklamních zařízení na křižovatce ulice Špirkovy a Hasičské a na rohu parku Tuřanské nám. — Hasičská.

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55

Usnesení:

Rada s předloženým posudkem vlivů na životní prostředí stavby prášková lakovna Brno, Zapletalova 55, souhlasí bez připomínek.

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení

Usnesení :

Rada nesouhlasí s umístěním chladícího zařízení firmy Coca-cola Beverages ČR,s.s r.o., Řipská 20, Brno na pozemku p.č.1386, k.ú. Tuřany na Tuřanském náměstí u novinového stánku.

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na opravu chodníků v ul. Sokolnická včetně spojovací uličky k ul. Sokolnická firmou Zemako, s.r.o. v celkové ceně – 430 207,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie

Usnesení :

Rada schvaluje zhotovení vertikálních žaluzií na ÚMČ Brno – Tuřany pro 10 oken v 1.patře na straně do Tuřanského nám. firmou MIKA dle cenové nabídky 19 200,-Kč včetně DPH.

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování nezávislého odborného rozboru stávajícího stavu IT na ÚMČ Brno-Tuřany a pilotního projektu rozvoje IT na ÚMČ Brno-Tuřany firmou Calyx v ceně do 10 000,- Kč včetně DPH.

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy ATELIER CREO spol. s r.o. Purkyňova 99, 612 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro další adaptaci prostor radnice po uvolněných bytech ve 2.NP na kancelářské prostory v celkové ceně vč. autorského dozoru 416 500,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara,bytem Větrná 1, 635 00 Brno na výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice v celkové ceně 62 500,- Kč, měsíční fakturace bude do 20 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje provedení pravidelné revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31 firmou Jiří Krejčí – montáž, opravy a revize el.zařízení,dle cenové nabídky 10 000,- Kč bez DPH (pan Jiří Krejčí není plátce DPH).

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc., Rolencova 73, 620 00 , Brno, na zajištění technického dozoru investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory v celkové ceně 45 518,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění soutěže v hasičské dovednosti.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise školské, kulturní a sportovní k rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím.

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na pokračování stavebních prací na zateplení fasády MŠ Holásecká firmou Mareš Josef, Sokolnická 6, 620 00 Brno za celkovou cenu 341 330,- Kč včetně DPH.

Dále schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na zbývající dodávku a montáž nových oken a dveří objektu MŠ Holásecká za celkovou cenu 286 328,- Kč včetně DPH.

Rada požaduje potřebné finanční prostředky na práce v MŠ Holásecká zapracovat do rozpočtového opatření, které doporučuje ZMČ ke schválení.

Rozpočtová skladba: 3111/6121 (fasáda), 3111/5171 (okna)

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí pro zalesnění pozemků p.č. 2185 a 2179, k.ú. Holásky. Současně doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky ze zemědělského půdního fondu na pozemek určený k plnění funkce lesa.

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. „Základní údržba zeleně — Májový park (Revoluční)“, kterým se smlouva prodlužuje na dobu neurčitou.

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. na údržbu zeleně v Tuřanech, kterým se do údržby zahrnuje plocha p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany na ulici Hasičské před restaurací FAKO.

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Radovana Šmída v ceně 35 000,- Kč na ošetření havarijních dřevin na městském pozemku p.č. 1433 k.ú. Brněnské Ivanovice.

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno, na vypracování projektové dokumentace za cenu 9 300,-Kč (není plátcem DPH) na úpravu prostoru před hřbitovem a pověřuje starostu jejím podpisem.

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace architektonického návrhu na úpravu veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách v prostoru kolem budovy ZŠ Požární a dále směrem k železniční trati za cenu 12 900,-Kč (není plátcem DPH).

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová v celkové ceně 69 800,- Kč (není plátcem DPH).

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně 9.000,- Kč (včet.DPH).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výstroj, výzbroj a techniku z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 195.205,- Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany.

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo p. Josefa Nováka, Živného 8, Brno, na provedení prací rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Javorová ul., Brno, v ceně 329 972,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                           Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany             místostarostka MČ Brno – Tuřany