Usnesení ze 110/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.9. 2006

Usnesení z 110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 20.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn…………………………………………………………………………………. 2

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky…………………………………………………………………… 2

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany………… 2

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana…………. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006……………………………………………………………………….. 3

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007…………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany…………………………………………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy……………………………………………………………………………………………. 3

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou………………………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy……………………………………………………………. 4

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO………………………………………….. 4

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární………………………….. 4

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 110. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 19.9.2006.

1.4 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 4/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit návrh změny ÚPMB — 20.soubor v lokalitách: ul. V Aleji, Ledárenská, Nad Tuřany, Šorky a Holásecká jezera.

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v Holáskách osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 14 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s výběrem nabídky Ing. Evy Pokorné na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městské části Brno – Tuřany za celkovou částku vč. DPH 712 810 ,- Kč (spoluúčast MČ Brno-Tuřany činí cca 173 000,-Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana

Usnesení :

Rada se ztotožňuje se závěry OVD Balbínův pramen, jako třetinový vlastník družstva požaduje , aby MČ Brno – Tuřany byla zahrnuta do okruhu účastníků řízení a nesouhlasí s vydáním vodoprávního povolení čerpací zkoušky pro průzkum možného navýšení povoleného odběru podzemní vody v areálu Nová Mosilana.

3) POZEMKY

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh doplněného rozpočtového opatření č.8/06.

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh souhrnných bilancí rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2007.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s návrhem PhDr.Karla Rechlíka na zpracování návrhu, prováděcího kartonu, vlastní realizace a montáže vitráže do rámu okna v prostoru průjezdu radnice u vstupu na úřad v celkové ceně 148 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavebních úprav objektu Tuřanská 12 na náklady nájemce Občanského sdružení Práh. Tyto stavební úpravy předběžně ohodnocené na 124.000,- Kč vč.DPH jsou popsány v příloze tohoto zápisu.

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor zubní laboratoře ve zdravotním středisku s nájemcem Janou Jarošovou ke dni 30.9.2006.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření školy o 7 fotbalových tříd a požaduje po ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21 vypracování kalkulace budoucích provozních nákladů souvisejících s tímto rozšířením.

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně od 1.9.2007 o 100 jídel denně.

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity školní družiny na dvě oddělení na budově Požární 1.

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy ŠKOLIČKY,s.r.o.,Jankovcova 53,Praha za cenu 139 985,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu firmy Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno o provedeném bezpečnostním zásahu a o stavu stromů v zahradě MŠ U Lípy Svobody, souhlasí cenovou nabídkou na zabezpečení provozní bezpečnosti stromů a pověřuje ÚMČ objednáním prací.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje záměr pořízení hasičského vozu CAS K 25 — L 101 pro Jednotku SDH Brno-Holásky bezplatným převodem z výbavy Hasičského záchranného sboru JMK. Rada ukládá ÚMČ připravit žádost na Hasičský záchranný sbor JMK a pověřuje starostu a místostarostku dalším jednáním.

V Brně – Tuřanech 20.9.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany